Finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes

Finanšu pārskatu revīzijas un pārbaudes

KPMG revīzijas standarti paredz, ka pamatā darbs tiek vērsts uz risku noteikšanu un izvērtēšanu, veicinot uzņēmuma izaugsmi un attīstību.

KPMG revīzijas standarti paredz, ka darbs tiek vērsts uz risku noteikšanu un izvērtēšanu.

Revīzijas metodoloģijas pamatā ir princips, ka revīzijas darbs ir jākoncentrē uz riskiem, kuri var būtiski ietekmēt finanšu pārskatus. Mūsu metodoloģijā iestrādātās prasības pārsniedz nacionālo un starptautisko standartu prasības, un mūsu profesionāļi dalībfirmās visā pasaulē izmanto vienotu metodoloģiju, procesus un dokumentāciju. Visi revīzijas nodaļas darbinieki regulāri piedalās apmācībās, kas nodrošina, ka viņu zināšanas vienmēr ir aktuālas.

KPMG revīzijas procesu raksturo augstas kvalitātes komunikācija. Mūsu pieeja ir nodrošināt, lai nerastos pārsteigumi, savlaicīgi brīdinot par potenciālām problēmām. Vadošā personāla iesaistes laiks un bieža un interaktīva uzskatu apmaiņa ir veids, kādā mēs būvējam darba attiecības, sniedzam svaigu skatījumu un varam savlaicīgi identificēt problēmas.

Vēl viena mūsu revīzijas procesa priekšrocība ir tehnoloģiju izmantošana revīzijas testu veikšanai un uzlabošanai. Iespējām bagāts, intuitīvs interfeiss nodrošina to, ka KPMG revidentiem ir pieejamas zināšanas par attiecīgo nozari kopā ar norādījumiem par revīzijas standartu piemērošanu, kas ļauj optimizēt revīzijas procesu, balstoties uz katra atsevišķa klienta apstākļiem. Revīzijas kvalitāti paaugstina datu analīze, kas ļauj mums testēt pilnas datu kopas un izprast anomāliju rašanās iemeslus. Revīzijas komandas locekļu padziļinātā izpratne par uzņēmējdarbību palīdz klientiem ieraudzīt savu uzņēmumu jaunā gaismā. 

Apstākļiem piemērojamas darbplūsmas nodrošina iespēju elastīgi pielāgot mūsu revīzijas uzdevumus lielu starptautisku uzņēmum grupu revīzijai, vidēja izmēra uzņēmuma mazāka apjoma revīzijai vai maza uzņēmuma pārbaudei, ja šis uzņēmums vēlas iegūt ierobežotu pārliecību un paaugstināt tā finanšu pārskatu uzticamību. 

KPMG ir ieviestas kvalitātes nodrošināšanas procedūras, kuras izpilda visas dalībfirmas, kā arī revīzijas jomas regulatori veic ārējas pārbaudes. Papildus minētajam, veicot regulāras klientu apmierinātības aptaujas, mēs iegūstam nepastarpinātas klientu atsauksmes par KPMG pakalpojumu kvalitāti un attiecībām ar mums. 

Mēs rūpīgi uzraugām neatkarību un objektivitāti, nodrošinot, ka potenciālie interešu konflikti tiek cītīgi un efektīvi pārvaldīti. KPMG izstrādātā sistēma “Sentinel” ir sarežģīta automatizēta neatkarīga sistēma, kas revīzijas komandām ļauj pārbaudīt un apstiprināt KPMG attiecības ar uzņēmumiem visā pasaulē.

Sazinieties ar mums