Valdžios institucijos ir viešojo sektoriaus organizacijos vis dažniau viešųjų paslaugų teikimui bei infrastruktūros projektų įgyvendinimui nusprendžia pasitelkti privataus sektoriaus partnerį. Viešojo ir privataus sektorių partnerystė (VPSP) leidžia išnaudoti verslo įmonių patirtį ir kompetencijas, užtikrinti optimalų rizikos pasidalijimą tarp viešojo ir privataus sektorių bei sumažinti įgyvendinimo kaštus, tokiu būdu pasiekiant didesnę socialinę-ekonominę įgyvendinamų projektų ar teikiamų paslaugų naudą visuomenei. 

Tiesa, sėkmingam VPSP projektų įgyvendinimui yra būtinas kruopštus tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus pasirengimas bei efektyvaus partnerio atrankos ir partnerystės įgyvendinimo proceso užtikrinimas.

Kuo mes galime būti Jums naudingi?

Mes teikiame konsultacijas VPSP projektų įgyvendinimo klausimais tiek viešojo, tiek privataus sektorių atstovams.

Mūsų paslaugos viešojo sektoriaus organizacijoms apima:

 • galimybių studijų, investicijų projektų ir kaštų-naudos analizių rengimas, remiantis Centrinės projektų valdymo agentūros bei Europos Komisijos patvirtintomis metodikomis;
 • analizė ir rekomendacijos dėl optimalaus rizikos pasiskirstymo tarp šalių (rizikos pasiskirstymo matricos);
 • konkurso sąlygų rengimas bei konsultacijos konkurso įgyvendinimo metu;
 • konsultacijos VPSP sandorio struktūrizavimo bei sutarties rengimo klausimais;
 • konsultacijos ir atstovavimo paslaugos gautų pasiūlymų vertinimo, derybų bei finansinio uždarymo (angl. financial close) metu;
 • VPSP projektų įgyvendinimo (nuo VPSP galimybių įvertinimo iki VPSP sutarties užbaigimo) koordinavimas;
 • kitos susijusios konsultacijos.

Mūsų paslaugos privataus sektoriaus organizacijoms apima:

 • konkurso sąlygų analizę bei potencialių finansinių, apskaitos, mokestinių ir teisinių rizikų identifikavimas;
 • proceso koordinavimas – nuo paraiškų pateikimo iki sutarties su viešojo sektoriaus institucija sudarymu bei finansinio uždarymo (angl. financial close);
 • konsultacijos finansiniais, apskaitos, mokesčių ir teisiniais klausimais;
 • finansinis modeliavimas, finansinių veiklos modelių rengimas bei parengtų modelių peržiūra/įvertinimas;
 • konsultacijos ir atstovavimo paslaugos finansiniais, apskaitos, mokesčių ir teisiniais klausimais susitikimų ir derybų su perkančiąja organizacija ir/ar suinteresuotomis šalimis metu;
 • konsultacijos ir atstovavimo paslaugos finansavimo pritraukimo klausimais, įskaitant susitikimų su potencialiais finansuotojais organizavimas, pasiūlymų analizė, ketinimų protokolų ir/ar finansavimo sutarčių rengimas/peržiūra;
 • pagalba ir konsultacijos inicijuojant VPSP;
 • kitos susijusios konsultacijos.

Teikdami konsultacijas mes remiamės ne tik Lietuvoje sukaupta, bet ir pasaulinio KPMG tinklo turima VPSP projektų patirtimi ir geriausia praktika, įgyta konsultuojant tiek viešojo, tiek privataus sektorių atstovus Vakarų ir Šiaurės Europoje, Šiaurės ir Pietų Amerikoje, Azijoje bei kitose šalyse.