Han, Won Sik

Partner

KPMG in South Korea

wonsikhan@kr.kpmg.com

+82 2 2112 0733