2022-06-23

2022. június 21-én a Pénzügyminisztérium benyújtotta a T/360. számú törvényjavaslatot (a továbbiakban: Javaslat) az Országgyűlés felé, melynek lényegesebb pontjait az alábbiakban foglaltuk össze.

Társasági adó

 • A Javaslat értelmében növeli az adóalapot az adózó döntése szerint az adóévben a tulajdoni részesedésre elszámolt értékvesztés összege, míg csökkenti a tulajdoni részesedésnek a könyvekből történő kikerülésekor az értékvesztés esetleges visszaírásakor még nem érvényesített rész (a részesedésre elszámolt értékvesztés visszaírásakor alkalmazható megfelelő adóalap-csökkentésre eddig is lehetőséget adott a jogszabály). Az értékvesztésre vonatkozó új rendelkezéseket első alkalommal a 2022. adóévi adókötelezettség megállapítása során a 2022. adóévben elszámolt értékvesztésre lehet alkalmazni. A Javaslatban foglaltak a törvény kihirdetését követő napon lépnek hatályba.
 • A Javaslat új előírásokat tartalmaz a beolvadásban résztvevő társaságok tekintetében is. Amennyiben a beolvadó fél korábban a magyar számviteli szabályokkal, míg az átvevő fél az IFRS-ekkel összhangban vezette könyveit, úgy a beolvadó fél a beolvadással egyidejűleg köteles az IFRS-ek alkalmazására áttérni. A Javaslat értelmében ezen beolvadások esetén is alkalmazni szükséges a Tao tv. áttérési különbözetre vonatkozó rendelkezéseit. Az áttérési különbözet bevallásban történő szerepeltetése (és a kapcsolódó rendelkezések alkalmazása) az átvevő társaság feladata. Az áttérés adóévének az átalakulás napját (mint mérlegfordulónapot) követő napot magában foglaló adóévet kell tekinteni. Az új rendelkezések a kihirdetést követő 30. napon lépnek hatályba.
 • Bár a Javaslat explicit nem tesz említést a Robin Hood adó tekintetében, de mivel a Robin Hood adóra vonatkozó áttérési különbözet esetén is – kis eltéréssel – a Tao tv. szabályait kell alkalmazni, így természetesen az új rendelkezések ezen adónem esetén is alkalmazandók. Ugyanakkor megjegyezzük, hogy jelen Javaslat a helyi iparűzési adó és az innovációs járulék tekintetében nem tartalmaz rendelkezéseket a beolvadással egyidejűleg keletkező áttérési különbözet kezelésére vonatkozóan.

Transzferár

 • Hiányzó, vagy hiányos transzferár dokumentációk esetében a kivethető maximális mulasztási bírság mértéke 5 millió forintra növekszik a korábbi 2 millió forintról, ismételt jogsértés esetén pedig 10 millió forintra növekszik a korábbi 4 millió forintról.
 • A szokásos piaci ár megállapítására irányuló eljárás díja módosításra kerül: egyoldalú eljárás esetén 5 millió forint, míg két- vagy többoldalú eljárás esetében 8 millió forint lesz az eljárási díj.
 • Új transzferár adatszolgáltatási kötelezettség kerül bevezetésre, amely keretében a társasági adó bevallásban információkat kell szolgáltatni a transzferárakra vonatkozóan, azonban az adatszolgáltatás tartalma még nem ismert. Az adatszolgáltatási kötelezettség a 2022. december 31-ét követően beadott adóbevallásokra vonatkozik.
 • A szokásos piaci ár meghatározása során az inter-kvartilis tartomány alkalmazása szigorításra kerül, amely keretében az inter-kvartilis tartomány használata várhatóan szélesebb körben lesz kötelező, illetve elvárt az adóhatóság által.
 • Transzferárral kapcsolatos adóalap módosító tételek esetében az adóalapmódosító tétel számítása részletesen szabályozásra kerül, főszabályként csak a mediánhoz történhet a kiigazítás. Továbbá nem lesz helye az adóalap módosításának (az alkalmazott transzferárak alapján), amennyiben az alkalmazott ár már a módosítást megelőzően is a szokásos piaci tartományba esik.
 • A szokásos piaci ár, illetve a szokásos piaci tartomány definíciója pontosításra kerül összhangban az OECD Transzferár Irányelvekkel, mely módosítás tartalmi változást nem jelent.

Innovációs járulék

 • A Javaslat kihirdetését követő 31. naptól járulékkötelezettség terheli a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi telephelyét, beleértve a fióktelepét is.
  • A telephely meghatározása a Helyi adókról szóló törvény szerint történik. Főszabály szerint telephelynek minősül az adóalany olyan állandó üzleti létesítménye (ingatlana) – függetlenül a használat jogcímétől –, ahol részben vagy egészben iparűzési tevékenységet folytat.
  • Az innovációs járulék hatálya alá kerülő telephelynek a 2022. adóévi innovációs járulékra vonatkozó előleget 2022. október 20. napjáig kell megállapítania, bevallania és megfizetnie vagy (i) a járulékalanyiság napjaira arányosan számított, várható fizetendő összeg, vagy (ii) – választása szerint – a járulékkötelezettség kezdetét megelőző nappal készített (számviteli) zárás alapján számított járulékkötelezettségnek a teljes évre számított járulékkötelezettségből történő levonásával számított összeg alapján.
  • Emellett a telephely a 2023. adóév első két negyedévére is köteles járulékelőleget fizetni, ahol a negyedéves összeg a 2022. adóévre várható fizetendő járulék egynegyede. A 2023-ra vonatkozó előleg megállapításának és bevallásának határideje szintén 2022. október 20., míg megfizetni az adott negyedévet követő hónap 20. napjáig szükséges.

Általános forgalmi adó

 • A Javaslat rögzíti, hogy a megszűnt csoportos adóalany nevében a csoportképviselő tehet jognyilatkozatot a csoportos adóalanyiság fennállásának időszakát érintő áfa kötelezettség vonatkozásában. Így például a csoport megszűnését követően a csoportképviselő nyújthat be önellenőrzést a csoportos adóalanyiság időszakára vonatkozóan.
 • Az adóalap utólagos csökkenésének szabályai kiegészítésre kerülnek az Európai Unió Bírósága által a C 717/19. sz. ügyben hozott ítéletnek megfelelően. Így a támogatásvolumen-szerződés alapján teljesített befizetésekre való tekintettel is lehetősége nyílik az adóalanyoknak az adóalap utólagos csökkentésére.  

Jövedéki adó

 • Bevezetésre kerül a hevített dohánytermék fogalma, melynek célja, hogy a hevítéssel fogyasztható, azonban dohányt, vagy nikotint nem tartalmazó (jellemzően gyógynövény alapú) termékek is jövedéki adóköteles termékekké váljanak. A tervezett jövedéki adó mértéke: 35 forint/ szál. Az ilyen belföldön forgalmazott termékek is zárjegykötelessé válnak.

Gépjárműadó

 • A Javaslat 2023. január 1-jétől törvényi szintre emeli a cégautóadó 2022. július 1-jétől hatályos, veszélyhelyzeti kormányrendeletben kihirdetett mértékeit, ezzel tartóssá téve a korábban ideiglenesen bevezetett, emelt összegeket.

Személyi jövedelemadó

 • A Javaslat üzemanyag-fogyasztási normát vezet be a tölthető (plug-in) hibrid és a tisztán elektromos meghajtású gépjárművek esetében. Igazolás nélkül elszámolható költség plug-in hibrideknél a gépjárműbe épített belső égésű motor hengerűrtartalma alapján kiszámított üzemanyag-fogyasztási norma 70%-a, míg a tisztán elektromos meghajtású gépjárművek esetén 3 liter /100 km fogyasztás számolható el.
 • A saját tulajdonú, a magánszemély által zárt lízingbe vett kizárólag üzemi célú gépjárművek üzemanyag felhasználásra elszámolható költsége kiegészül az elektromos töltés számlával igazolt költségével, továbbá, plug-in hibrideknél a fentebb említett, új fogyasztási norma erejéig elszámolható üzemanyagköltséggel is.

Kapcsolat

Keresse szakértőinket!

Önnek ajánljuk