Βέλτιστες πρακτικές για την ψηφιακή και ενεργειακή μετάβαση των επιχειρήσεων

Άρθρο στην Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Του Nίκου Βουνισέα, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Του Nίκου Βουνισέα, Senior Partner, KPMG στην Ελλάδα

Η ταχύτητα αλλά και η σφοδρότητα με τις οποίες το οικονομικό περιβάλλον αλλάζει, έχουν διδάξει ήδη στις επιχειρήσεις παγκοσμίως την αδήριτη ανάγκη της ευελιξίας και της προσαρμογής σε νέα αποδοτικότερα και βιώσιμα μοντέλα λειτουργίας.

Μετά από απανωτές κρίσεις, οι ηγέτες σήμερα καλούνται να λύσουν ακόμη μια πολυπαραγοντική εξίσωση, που αφορά στην αντιμετώπιση τόσο των πληθωριστικών πιέσεων, που αποκτούν σύμφωνα με όλες τις αναλύσεις μεσοπρόθεσμη διάρκεια, αλλά και ταυτόχρονα να διατηρήσουν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης των οργανισμών τους.

Ασφαλώς, οι προκλήσεις είναι πολυεπίπεδες, ωστόσο, δημιουργούνται και οι αντίστοιχες ευκαιρίες, που με σωστό σχεδιασμό, καθοδήγηση, σωστή παραμετροποίηση και συνεπή εκτέλεση, μπορούν να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να μετασχηματιστούν προς όφελος των ίδιων και όλων των stake holders.

Το κέντρο κόστους κάθε επιχείρησης παραμένει φυσικά διαφορετικό, ωστόσο για κάθε κλάδο δραστηριότητας οι υψηλές τιμές ενέργειας αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα. Την ίδια ώρα ωστόσο, οι επιχειρήσεις που επενδύουν σε νέα ψηφιακά εργαλεία αλλά και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, αποκτούν ισχυρές άμυνες και προβάδισμα σ’ ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Με βάση τη διεθνή εμπειρία που διαθέτει η KPMG όσον αφορά τις βέλτιστες και αποδοτικότερες πρακτικές, αποδεικνύεται πως η υιοθέτηση ενός νέου ψηφιακού μοντέλου λειτουργίας ωφελεί τις επιχειρήσεις, καθώς βοηθά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων, στην αύξηση της παραγωγικότητας και συνάμα στη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Τα ψηφιακά εργαλεία δε, αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα εν μέσω ενεργειακής κρίσης,  καθώς επιτρέπουν τη μείωση του κόστους ενέργειας και αποτελεσματικότερης διαχείρισης της κατανάλωσης. Έτσι, παρά τον ανασχεδιασμό των εθνικών ηγεσιών, όσον αφορά την ταχεία απεξάρτηση από ασύμφορες οικονομικά και περιβαλλοντικά μορφές ενέργειας, όπως ο λιγνίτης, εν τούτοις για τις επιχειρήσεις αναδύονται νέες ευκαιρίες πράσινης μετάβασης και ουσιαστικής εξοικονόμησης. 

Για παράδειγμα, εφαρμογές τύπου αποκεντρωμένης παραγωγής με φωτοβολταϊκά συστήματα και self-consumption με την μέθοδο του net metering προσφέρουν ελκυστικότερες τιμές από τις υφιστάμενες τιμές προμήθειας ενέργειας, γεγονός με σημασία για τις ενεργοβόρες επιχειρήσεις. Ακόμη, ο συνδυασμός των παραπάνω εφαρμογών και εγκαταστάσεων πριμοδοτεί την ηλεκτροκίνηση, δημιουργώντας εξοικονόμηση κόστους για τις εταιρείες που διαθέτουν μεγάλους στόλους ή εμπορικές εγκαταστάσεις.

Επίσης, τεχνολογικές εφαρμογές ψηφιακού μετασχηματισμού για την έξυπνη διαχείριση της κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση/ψύξη/φωτισμό μέσω smart controllers και εφαρμογές Artificial Intelligence (AI) κερδίζουν ολοένα μεγαλύτερο έδαφος στους εταιρικούς προϋπολογισμούς, καθώς αποδεδειγμένα αποδίδουν. Παράλληλα, αναπτύσσονται βαθμηδόν συνέργειες και δημιουργούνται κίνητρα για την εξεύρεση από κοινού λύσεων μεταξύ των επιχειρήσεων, των προμηθευτών τους αλλά και των καταναλωτών τους.

Τα οφέλη είναι μετρήσιμα, και η KPMG εξειδικεύει και σχεδιάζει την καταλληλότερη στρατηγική ψηφιακής και ενεργειακής μετάβασης για τις επιχειρήσεις.