Απόφαση Α.1090/2022

Μεταβολές στον χρόνο και την διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA

Μεταβολές στον χρόνο και την διαδικασία διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA

Σας ενημερώνουμε ότι η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με την Απόφαση 1090/2022, εισήγαγε σημαντικές αλλαγές σχετικά με τη διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη πλατφόρμα myDATA.

Χρόνος διαβίβασης

Χονδρικές πωλήσεις (B2B)

Η διαβίβαση των χονδρικών πωλήσεων (Β2Β) πραγματοποιείται:

 • Σε πραγματικό χρόνο όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης ή την Εφαρμογή Έκδοσης και Διαβίβασης Παραστατικών της ΑΑΔΕ (e-timologio).
 • Μέχρι την επόμενη ημέρα από την ημερομηνία έκδοσης τους όταν τα δεδομένα διαβιβάζονται μέσω ERP/λογισμικού τιμολόγησης ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης του MyData. Ειδικά για το φορολογικό έτος 2022, οι οντότητες που δύνανται να χρησιμοποιούν την ειδική φόρμα καταχώρησης, μπορούν να διαβιβάζουν τα δεδομένα τους μέχρι την εικοστή (20ή) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν τα σχετικά παραστατικά.
   

Έσοδα λιανικής (B2C)

 • Οντότητες που είναι υπόχρεες να εκδίδουν παραστατικά μέσω αναβαθμισμένων φορολογικών μηχανισμών, διαβιβάζουν αυτόματα τα σχετικά δεδομένα τους ανά συναλλαγή μέσω των εν λόγω μηχανισμών.
 • Οι οντότητες που δεν είναι υπόχρεες να εκδίδουν παραστατικά λιανικής μέσω αναβαθμισμένων φορολογικών μηχανισμών και εκδίδουν στοιχεία λιανικής μέσω προγραμμάτων διαχείρισης επιχειρήσεων (ERP) διαβιβάζουν τα υπόψη δεδομένα μέχρι την επόμενη ημέρα από την έκδοσης τους (αντί
  5 ημερών που ίσχυε έως σήμερα).
 • Ειδικότερα για τα φορολογικά έτη 2021 και 2022 τα δεδομένα των στοιχείων λιανικής πώλησης διαβιβάζονται είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά ανά μήνα μέσω ERP ή της ειδικής φόρμας καταχώρησης της ΑΑΔΕ (όπου εφαρμόζεται).
   

Απώλεια σύνδεσης

 • Σε περίπτωση απώλειας σύνδεσης, την οποία οι υπόχρεες οντότητες πρέπει να είναι σε θέση να αποδεικνύουν με κάθε πρόσφορο, τα δεδομένα πρέπει να διαβιβάζονται με την ένδειξη «Απώλεια Διασύνδεσης» αμέσως μετά την αποκατάσταση της διασύνδεσης και το αργότερο εντός 2 ημερών από την καταληκτική ημερομηνία διαβίβασής τους. Επιπλέον η οντότητες οφείλουν να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή εκ νέου απώλειας σύνδεσης ενώ παρέχεται και η δυνατότητα διαβίβασης των παραπάνω δεδομένων από τα προγράμματα διαχείρισης επιχειρήσεων (ERP), είτε από την ειδική φόρμα καταχώρησης (διαθέσιμο για οντότητες που εκδίδουν λιγότερα από 50 τιμολόγια) εφόσον το κανάλι διαβίβασης που αρχικά διαβιβάστηκαν (ανεπιτυχώς) παραμένει μη διαθέσιμο.
   

Ειδικά για το 2021

 • Σε περίπτωση που ο υπόχρεος σε διαβίβαση στο MyData εκδότης των παραστατικών αποτύχει να διαβιβάσει ή έχει διαβιβάσει ανακριβώς τις συναλλαγές πωλήσεων του, τα εν λόγω δεδομένα έχουν την υποχρέωση να τα διαβιβάσουν οι λήπτες των σχετικών παραστατικών, είτε αναλυτικά, είτε συγκεντρωτικά, ανά εκδότη, το αργότερο έως 31 Οκτώβρη 2022. Δεν υφίσταται σχετική υποχρέωση όταν οι σχετικές αποκλίσεις δεν υπερβαίνουν τα ΕΥΡΩ 100 ανά συναλλασσόμενο καθώς και στις περιπτώσεις πώλησης εισιτηρίων και εκκαθαρίσεων πωλήσεων.
 • Οι εγγραφές τακτοποίησης εσόδων διαβιβάζονται το αργότερο μέχρι
  31 Δεκεμβρίου 2022. Οι εγγραφές τακτοποίησης εξόδων διαβιβάζονται υποχρεωτικά μόνο όταν η οντότητα έχει επιλέξει την διαβίβασης δεδομένων συγκεντρωτικά ανά λήπτη και τύπο συναλλαγής (εναλλακτικός τρόπος διαβίβασης).
   

Τέλος, η ΑΑΔΕ έχει δημοσιεύσει στην επίσημη ιστοσελίδα της κατευθύνσεις σχετικά με τη διαδικασία διαβίβασης δεδομένων σε περιπτώσεις παραλείψεων και αποκλίσεων διαβίβασης από τον εκδότη (και υπόχρεο διαβίβασης στο MyData) του παραστατικού.