Νέα Απόφαση A. 1038/2022

MyData/2021 Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών

MyData/2021 Συγκεντρωτικές καταστάσεις Πελατών και Προμηθευτών

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δημοσίευσε την Απόφαση Α.1038/30.3.2022, σύμφωνα με την οποία καταργείται η υποχρέωση υποβολής των Συγκεντρωτικών Καταστάσεων Πελατών – Προμηθευτών (ΜΥΦ). Η συγκεκριμένη υποχρέωση αντικαθίσταται για το ημερολογιακό έτος 2021 με την υποχρέωση διαβίβασης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA των δεδομένων εσόδων τιμολόγησης, εξόδων αυτοτιμολόγησης και τίτλων κτήσης το αργότερο μέχρι 27 Μαΐου 2022. Οι οντότητες είναι επίσης υπόχρεες να διαβιβάζουν περιπτώσεις αποκλίσεων των δεδομένων εξόδων τιμολόγησης και εσόδων αυτοτιμολόγησης έως 31 Οκτωβρίου 2022.

Τα παραπάνω δεδομένα διαβιβάζονται:

  • σύμφωνα με τις επιχειρησιακές και τεχνικές προδιαγραφές όπως βρίσκονται σε ισχύ (αναλυτική μέθοδος), είτε
  • συγκεντρωτικά ανά αντισυμβαλλόμενο λήπτη και μήνα (εναλλακτική μέθοδος), σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ορίζονται στις θεματικές ενότητες του σχετικού ιστότοπου της ΑΑΔΕ, είτε
  • συνδυάζοντας τις παραπάνω μεθόδους για διακριτές περιόδους και τύπους συναλλαγών (μικτή μέθοδος).

Η μη συμμόρφωση με τις ως άνω υποχρεώσεις για το ημερολογιακό έτος 2021 επιφέρει πρόστιμο ΕΥΡΩ 100, ανεξαρτήτως του πλήθους των διαβιβάσεων και του περιεχομένου εκάστης διαβίβασης