Ασφαλιστική αγορά και κανονιστική συμμόρφωση

Άρθρο στην Εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Του Εμμανουήλ Μαρκάκη, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στην Εφημερίδα Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Του Εμμανουήλ Μαρκάκη, Senior Manager, Consulting...

Η KPMG πραγματοποίησε έρευνα με στόχο να κατανοήσει που βρίσκονται οι ασφαλιστικές εταιρείες στο ταξίδι του μετασχηματισμού της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης (εφεξής «ΛΚΣ»). Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 37 ασφαλιστικές εταιρείες, διαφορετικού μεγέθους από 12 χώρες (4 από την Ευρώπη), που παρέχουν ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, με τις ασφαλίσεις ζωής και προστασίας να αντιπροσωπεύουν το 51% των συμμετεχόντων. Αξίζει να σημειωθεί ότι συμπεριλαμβάνονται και ελληνικές εταιρείες στο δείγμα της έρευνας.

Τα βασικά αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται παρακάτω:

  1. Δραστηριότητες ΛΚΣ: Η παρακολούθηση της συμμόρφωσης, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, η αξιολόγηση κινδύνων και ο κίνδυνος συμπεριφοράς είναι οι πιο κοινές δραστηριότητες με ποσοστό 93-100%. Το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ευθύνη του κινδύνου συμπεριφοράς μοιράζεται με την πρώτη γραμμή. Ενώ, το 27% και 7% αναγνώρισε το ESG και τον κυβερνοχώρο αντιστοίχως ως βασικές δραστηριότητες που καλύπτονται από τη ΛΚΣ.

  2. Οργανωτική Δομή ΛΚΣ: Το 67% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι έχει ανοιχτά αιτήματα πρόσληψης για τη ΛΚΣ. Το 53% έχει χωριστές συμβουλευτικές ομάδες συμμόρφωσης και ομάδες παρακολούθησης/ διασφάλισης, διασφαλίζοντας ότι υπάρχουν σαφείς και συχνές ροές πληροφοριών μεταξύ των δύο ομάδων. Το 80% πιστεύει ότι η ΛΚΣ τους είναι καλά κατανοητή σε όλη την επιχείρηση. Τουλάχιστον το 67% πιστεύει ότι η πρώτη γραμμή άμυνας τους είναι σε καλή κατάσταση, με μικρές αποκλείσεις προς διαχείριση.

  3. Οργάνωση, στελέχωση και δεξιότητες: Οι τρεις πιο σημαντικές δεξιότητες της ΛΚΣ του μέλλοντος είναι η ανάλυση δεδομένων (87%), η γνώση θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης (67%) και η ηγεσία (60%). Σε σύγκριση με τους υπόλοιπους του κλάδου, οι περισσότεροι πιστεύουν ότι οι δεξιότητες των απασχολουμένων στη ΛΚΣ είναι εξίσου αποτελεσματικές. Το 33% θεωρεί ότι σε θέματα ανάλυσης δεδομένων, διαχείρισης πληροφοριών και αναφορών βρίσκονται κάτω από τα πρότυπα του κλάδου, ενώ σε τομείς όπως η γνώση των προϊόντων/ αγοράς και η διαχείριση κινδύνου πληρούν ή υπερβαίνουν τα πρότυπα του κλάδου.

  4. Γραμμές αναφοράς και διακυβέρνηση: Το 33 % των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η ΛΚΣ παίζει ρόλο στη χάραξη στρατηγικής, ενώ το 93% ανέφερε ότι παρέχει πληροφόρηση για αμφισβητούμενα ζητήματα που κλιμακώνονται σε επιτροπές διακυβέρνησης και το Διοικητικό Συμβούλιο, όπου παρίσταται η συμμόρφωση. Επίσης, το 73% δήλωσε ότι η ΛΚΣ παρέχει ποιοτική πληροφόρηση σχετικά με τη συμμόρφωση των ανώτερων στελεχών με τις κανονιστικές απαιτήσεις αναφορικά με τις αποδοχές. Το 60%, 53% και 47% ανέφερε ότι η ΛΚΣ αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων και στην Επιτροπή Ελέγχου αντιστοίχως.

  5. Επενδυτική εστίαση για το μέλλον: Το 40% των ερωτηθέντων αναγνώρισε την έλλειψη χρηματοδότησης ως το μεγαλύτερο εμπόδιο για επένδυση σε νέα τεχνολογία και συστήματα για τη ΛΚΣ. Το 67% που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία μετασχηματισμού της ΛΚΣ εξακολουθούν να έχουν μεγάλα κενά να καλύψουν σχετικά με τον εκσυγχρονισμό της αρχιτεκτονικής πληροφορικής τους. Ενώ, το 40% δήλωσε ότι η ΛΚΣ δεν έχει ή δεν σκοπεύει να υλοποιήσει πρόγραμμα μετασχηματισμού ή επανασχεδιασμού του λειτουργικού τους μοντέλου. Οι εξαρτήσεις από τη μη αυτόματη εισαγωγή δεδομένων, η έλλειψη αυτοματισμού και η χρήση αναποτελεσματικής τεχνολογίας δυσχεραίνουν τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στη ΛΚΣ, το οποίο είναι πιθανό να επηρεάσει τη λήψη προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό των κινδύνων συμμόρφωσης.

  6. Συστήματα Συμμόρφωσης: Tο 53% και 40% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η προηγμένη απεικόνιση καθώς και η λήψη και ο μετασχηματισμός δεδομένων αντιστοίχως θεωρούνται οι δύο κύριοι τομείς εστίασης. Tο 87 % δήλωσε ότι η χρήση αυτοματοποιημένων διαδικασιών και ελεγκτικών μηχανισμών αυξάνει την αποτελεσματικότητα της ΛΚΣ και το 73% στοχεύει στην εισαγωγή περαιτέρω αυτοματοποιημένων λύσεων στους επόμενους 24 μήνες. Επί του παρόντος, γίνεται χρήση κυρίως σε δραστηριότητες εκπαίδευσης/ επικοινωνίας και διαχείρισης θεμάτων/ δράσεων. Ωστόσο, υπάρχει αυξημένη ζήτηση για εργαλεία που επιτρέπουν την παρακολούθηση προβλημάτων σε πραγματικό χρόνο, καθώς επιτρέπουν την έγκαιρη και στρατηγική λήψη αποφάσεων στο σημερινό ασταθές περιβάλλον.

  7. Επιπτώσεις του COVID-19: Το 60 % περίπου των ερωτηθέντων πιστεύει ότι ο COVID-19 είχε αντίκτυπο στη ΛΚΣ και στο ταξίδι του μετασχηματισμού , ενώ το 7% ότι έχει προκαλέσει καθυστέρηση στον προγραμματισμένο μετασχηματισμό της ΛΚΣ. Οι εταιρείες πιέζονται να επενδύσουν στους σωστούς πόρους και να δώσουν εκ νέου προτεραιότητα στις δραστηριότητες προκειμένου να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς στόχους, να υποστηρίξουν τους πελάτες και να ανταποκριθούν στις ρυθμιστικές προσδοκίες.

  8. Παρακολούθηση της συμμόρφωσης: Το 73% των ερωτηθέντων αξιοποιεί την ανάλυση δεδομένων στην αξιολόγηση του κινδύνου συμμόρφωσης για τη διαμόρφωση προγραμμάτων παρακολούθησης συμμόρφωσης. Το 100% δηλώνει ότι διενεργούν αξιολογήσεις του βαθμού συμμόρφωσης και το 93% ότι αξιολογούν σημεία ελέγχου και διεξάγουν θεματικές ανασκοπήσεις, οι οποίες επιτρέπουν στις εταιρείες να κατανοήσουν τη σημασία των αναδυόμενων κινδύνων. Καθώς πολλαπλασιάζονται οι διαφορετικές μορφές κινδύνων, μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για την ανάληψη δραστηριοτήτων παρακολούθησης αποκτά μεγαλύτερη σημασία, η οποία θα πρέπει να συνδέεται με τη στρατηγική του οργανισμού.

Είναι γεγονός ότι ο τεχνολογικός μετασχηματισμός της ΛΚΣ τόσο γενικότερα αλλά και στον Ελληνικό ασφαλιστικό κλάδο έχει καθυστερήσει σημαντικά λόγω εστίασης των προτεραιοτήτων των εταιρειών σε άλλους τομείς. Η Ελλάδα αναμένεται, όπως και σε άλλους τομείς, να ακολουθήσει την παγκόσμια τάση σύντομα. Η έρευνα αποτελεί μια σπουδαία ευκαιρία και απαραίτητο εργαλείο για τους Υπευθύνους Κανονιστικής Συμμόρφωσης, για να ενημερωθούν για τις νέες τάσεις και να αξιολογήσουν τις προτεραιότητές τους με σκοπό την επιτάχυνση του Μετασχηματισμού της Λειτουργίας Κανονιστικής Συμμόρφωσης και την εξοικονόμηση πόρων.