Χρηματοδότηση στο χώρο της ενέργειας: Δάνεια Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Άρθρο στο Energizinggreece.gr: Του Κωνσταντίνου Δήμου, Director, Government & Public Sector, Consulting, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο Energizinggreece.gr: Του Κωνσταντίνου Δήμου, Director, Government & Public...

Ο κλάδος της ενέργειας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις και ευκαιρίες, λόγω του αυστηρού κανονιστικού πλαισίου για τη μείωση εκπομπών, των εύθραυστων γεωπολιτικών ισορροπιών και των τεχνολογικών εξελίξεων. Οι φιλόδοξοι στόχοι για την απολιγνιτοποίση, έχουν κινητοποιήσει πλήθος ιδιωτικών επενδύσεων, στο χώρο της πράσινης ενέργειας. Ανάλογα με το είδος της επένδυσης υπάρχουν τα αντίστοιχα αναπτυξιακά κίνητρα. Τα κύρια υφιστάμενα επενδυτικά κίνητρα για ΑΠΕ είναι τα ακόλουθα:

  • Αναπτυξιακός Νόμος: Μικρά υδροηλεκτρικά, συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, τηλεθέρμανση, βιομάζα, θερμότητα/ψύξη, κ.α.
  • Στρατηγικές Επενδύσεις: Πράσινο υδρογόνο, πλωτά φωτοβολταϊκά, υπεράκτια αιολικά πάρκα, γεωθερμία, ηλιοθερμικά πάρκα, βιομάζα, βιοαέριο, κ.α.

Τα δάνεια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (TAA) έχουν πολύ μεγαλύτερο εύρος επιλεξιμότητας επενδύσεων ΑΠΕ από τους παραπάνω νόμους. Σχέδια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές (αιολική ενέργεια, ηλιακή ενέργεια, βιομάζα, θαλάσσια ενέργεια, γεωθερμική ενέργεια) αποτελούν επιλέξιμες επενδύσεις για τα δάνεια του ΤΑΑ.

Τον Φεβρουάριο του 2022 δημοσιεύθηκαν οι προσκλήσεις των τραπεζών, για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης επιλέξιμων επενδύσεων με πόρους του ΤΑΑ. Στο πλαίσιο αυτό θα χορηγηθούν δάνεια με ευνοϊκούς όρους, προς υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων που θα εμπίπτουν σε ένα από τους 5 στρατηγικούς πυλώνες: Πράσινη Μετάβαση, Ψηφιακός Μετασχηματισμός, Καινοτομία - Έρευνα & Ανάπτυξη, Ανάπτυξη Οικονομιών Κλίμακας μέσω Συνεργασιών, Εξαγορών & Συγχωνεύσεων και  Επενδύσεις Εξωστρέφειας. Το πρόγραμμα χρηματοδότησης θα παραμείνει ανοιχτό έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Τα δάνεια του ΤΑΑ θα έχουν επιτόκιο από 0.35% και θα καλύπτουν κατ’ ανώτατο όριο ποσοστό ύψους 50% του συνολικού επιλέξιμου κόστους των επενδύσεων, ενώ η ιδιωτική συμμετοχή του επενδυτή θα πρέπει να καλύπτει, κατ’ ελάχιστον, ποσοστό ύψους 20%. Ποσοστό ύψους τουλάχιστον 30% του συνολικού επιλέξιμου επενδυτικού κόστους θα καλυφθεί μέσω τραπεζικού δανείου (Δάνεια Συγχρηματοδότησης).

Στα δάνεια ΤΑΑ και στα δάνεια συγχρηματοδότησης εφαρμόζεται η αρχή της σύμμετρης ικανοποίησης (“pari passu”) ως προς τις αποπληρωμές και τις χορηγηθείσες εξασφαλίσεις.

Τα βασικά βήματα της διαδικασία αίτησης για χορήγηση δανείου ΤΑΑ είναι τα ακόλουθα:

  • Ο υποψήφιος επενδυτής υποβάλλει στο πιστωτικό ίδρυμα αίτηση, η οποία συνοδεύεται από αναλυτικό επιχειρηματικό σχέδιο, αποδεικτικά τεκμηρίωσης δαπανών επένδυσης (προσφορές), μελέτη ελέγχου βιωσιμότητας (για επενδύσεις άνω των  10 εκ. ευρώ) και λοιπά δικαιολογητικά, κατά την οικεία Πρόσκληση.
  • Κατόπιν παραλαβής της αίτησης, το πιστωτικό ίδρυμα θα προβαίνει αυτόνομα σε καταρχήν έλεγχο της επιλεξιμότητας της προτεινόμενης επένδυσης και της πιστοληπτικής ικανότητας του φορέα αυτής.
  • Αφού η τράπεζα προβεί σε καταρχήν θετική αξιολόγηση, στη συνέχεια,  πιστοποιημένοι ανεξάρτητοι αξιολογητές θα ελέγχουν την επιλεξιμότητα και συμβατότητα των επενδύσεων με τις κατευθυντήριες γραμμές του ΤΑΑ, τη σώρευση κρατικών ενισχύσεων, την αρχή της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης, καθώς και με τους ελάχιστους στόχους των θεματικών πυλώνων. Η αμοιβή του αξιολογητή θα βαρύνει τον υποψήφιο επενδυτή.
  • Κατόπιν θετικής ολοκλήρωσης της διαδικασίας, θα υπογράφεται η δανειακή σύμβαση για την χορήγηση του δανείου ΤΑΑ και του δανείου Συγχρηματοδότησης (τραπεζικό δάνειο) στον τελικό αποδέκτη.

Τα δάνεια ΤΑΑ δύνανται να έχουν οποιαδήποτε νομική μορφή, συμπεριλαμβανομένων και των ομολογιακών δανείων.

Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της KPMG μπορούν να σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε, να χρηματοδοτήσετε και να υλοποιήσετε τα επενδυτικά σας σχέδια, επιλέγοντας τον βέλτιστο συνδυασμό χρηματοδοτικών εργαλείων και επιδοτήσεων.

Διαθέτουμε τους πόρους και την εμπειρία να προσφέρουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και είμαστε πρόθυμοι να συνεργαστούμε μαζί σας, διαθέτοντας το σωστό μείγμα δεξιοτήτων προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη πρακτική υποστήριξη.