Η έκθεση “The Future of Government & Public Sector” της KPMG έχει σκοπό να προσδώσει μία σφαιρική εικόνα για την υφιστάμενη κατάσταση του δημοσίου τομέα αλλά και για τις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Στην παρούσα έκθεση περιγράφονται οι κυριότερες πρόσφατες μεταρρυθμίσεις σε διάφορους τομείς του ελληνικού Δημοσίου. Ενδεικτικά στον τομέα της Δημόσιας Διοίκησης αναφέρονται οι υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης, η εγκαθίδρυση της τηλεργασίας, καθώς και η χρήση του Gov.gr για την έκδοση ψηφιακών εγγράφων, στον τομέα της Οικονομίας και της Ανάπτυξης η ψηφιακή έναρξη ατομικής επιχείρησης και στον τομέα της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης η εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

country snapshot

Ακολουθεί μία ανάλυση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων, που δύναται να αξιοποιήσει η Ελλάδα με σκοπό την υλοποίηση έργων μετασχηματισμού του Δημοσίου Τομέα, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι:

  • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ): Ευρώ 26.2 δισ. (εκ των οποίων Ευρώ 21 δισ. προέρχονται από το ΠΔΠ και τα Ευρώ 5.1 δισ. είναι εθνικοί πόροι)
  • Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ): Ευρώ 31 δισ. σύνολο (εκ των οποίων Ευρώ 18 δισ. οι επιχορηγήσεις και Ευρώ 13 δισ. τα δάνεια), για την υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0
  • DG Reform/ Εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης (TSI): Ευρώ 864 εκ., με σκοπό την παροχή τεχνικής υποστήριξης κατά την εκπόνηση των Εθνικών Σχεδίων Ανάκαμψης (RRPs) των κρατών μελών της Ε.Ε., ώστε να διασφαλιστεί η ένταξή τους στο RRF.

Στη συνέχεια αναλύονται οι κυριότερες προκλήσεις, που απασχολούν τις κυβερνήσεις για τη χάραξη της δημόσιας πολιτικής και είναι οι εξής:

  • Ο εκσυγχρονισμός της κυβέρνησης με τη χρήση ανεπτυγμένων ψηφιακών συστημάτων
  • Η βελτίωση της εμπειρίας των πολιτών-χρηστών των δημοσίων υπηρεσιών
  • Η χαμηλή οικονομική ανάπτυξη και ο υψηλός πληθωρισμός
  • Η πανδημία του COVID-19
  • Η ενεργειακή κρίση
  • Οι γεωπολιτικές αναταράξεις
  • Η κλιματική αλλαγή
survey opinion graph on government challenges

Πιστεύουμε ότι για το σχηματισμό της δημόσιας πολιτικής, τα κράτη πρέπει να απαντήσουν στα ακόλουθα ερωτήματα:

graph with question for the world's governments

Τελικό σημείο της παρουσίασης είναι μία λεπτομερής έρευνα για το μετασχηματισμό των δημοσίων υπηρεσιών με επίκεντρο τη βέλτιστη εξυπηρέτηση του πολίτη.