Πράσινη χρηματοδότηση: Η κερδοφορία στη Χώρα της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δήλωση στο περιοδικό Finance Pro: Του Βασίλη Καμινάρη, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών, KPMG στην Ελλάδα

Δήλωση στο Finance Pro: Του Βασίλη Καμινάρη, Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Ελεγκτικών...

Σε εταιρικό επίπεδο, η κλιματική ή αλλιώς η «πράσινη» μετάβαση εστιάζει κυρίως στην δυνατότητα και την αξιοπιστία μίας εταιρείας να αναλάβει δεσμεύσεις και να ενεργοποιήσει πρακτικές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή, αυτό δε μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από το σχεδιασμό και την υλοποίηση μίας συγκεκριμένης και σαφούς στρατηγικής κλιματικής μετάβασης. 

Η στρατηγική θα πρέπει να επικοινωνεί με σαφήνεια τον τρόπο προσαρμογής του επιχειρηματικού μοντέλου για να επιτευχθεί θετική συμβολή στη συνολική μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, λαμβάνοντας υπόψη και ένα εύρος διαφορετικών σεναρίων, επιδράσεων και ευκαιριών.

Η επιτυχής χρηματοδότηση της κλιματικής μετάβασης αφορά στο βαθμό που το χρηματοδοτικό πρόγραμμα υποστηρίζει τη στρατηγική κλιματικής μετάβασης της εταιρείας. Για το λόγο αυτό, η επιλογή πράσινων επενδύσεων για χρηματοδότηση θα πρέπει να είναι σε πλήρη εναρμόνιση με τους στόχους της κλιματικής μετάβασης της εταιρείας, λαμβάνοντας υπόψη και τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την κλιματική αλλαγή μακροπρόθεσμα ενώ, ταυτόχρονα, οι εταιρικές στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή θα πρέπει ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών.

Για το λόγο αυτό, η θέσπιση εταιρικής στρατηγικής για την αντιμετώπιση των κινδύνων και τη διαχείριση των ευκαιριών που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή χρηματοδότηση από τα υφιστάμενα εργαλεία «πράσινης» χρηματοδότησης.