Κλιματικοί κίνδυνοι και επιπτώσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

Άρθρο στο CNN Greece: Της Ευαγγελίας Καρατσόρη, Director, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG στην Ελλάδα

Άρθρο στο CNN Greece: Της Ευαγγελίας Καρατσόρη, Director, Ελεγκτικό Τμήμα, KPMG

Οι κίνδυνοι που προκύπτουν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα αναμένεται να επηρεάσουν τις περισσότερες, αν όχι όλες, επιχειρηματικές οντότητες σε ζητήματα που σχετίζονται με τη βιωσιμότητά τους. Γίνεται ολοένα και μεγαλύτερη η ανάγκη εξέτασης από τις ίδιες τις επιχειρήσεις εάν τα περιβαλλοντικά και κλιματικά ζητήματα είναι σημαντικά για τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιθανών επιπτώσεων από τους κινδύνους αλλά και τις ευκαιρίες που συνδέονται με τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα.

Τα Διοικητικά Συμβούλια, μέσω του θεσμικού ρόλου διακυβέρνησής τους, μπορούν να βοηθήσουν στη διασφάλιση της αξιοποίησης των κλιματικών ευκαιριών αλλά και της μείωσης των κινδύνων, αναθεωρώντας τη στρατηγική τους. Η λήψη αποφάσεων ως αποτέλεσμα αυτής της στρατηγικής μπορούν να επηρεάσουν τις χρηματοοικονομικές καταστάσεις καθώς και τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs).

Στον κάτωθι πίνακα γίνεται αναφορά σε σχετικά ερωτήματα αλλά και σε ενδεχόμενες επιδράσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις:

σε αυτόν τον πίνακα γίνεται αναφορά σε σχετικά ερωτήματα αλλά και σε ενδεχόμενες επιδράσεις στις Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις

(* ) συμπεριλαμβανομένου της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι όποιες αποφάσεις θα επηρεάσουν, τα χρηματοοικονομικά και μη χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία μιας επιχείρησης, τις υποχρεώσεις της, καθώς και θα επιφέρουν την ανάγκη αναζήτησης χρηματοοικονομικών πόρων για τη χρηματοδότηση των νέων στρατηγικών μετάβασης στην επόμενη μέρα.

Ορισμένα από τα ερωτήματα που θα απασχολήσουν σύντομα και έντονα τις επιτροπές ελέγχων σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με την επίδραση στις:

  • Ωφέλιμες ζωές των ενσώματων και άυλων περιουσιακών στοιχείων,
  • Προβλέψεις των ταμειακών ροών αναφορικά με τον έλεγχο απομείωσης των μην χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων,
  • Αξίες των αποθεμάτων,
  • Ενδεχόμενες υποχρεώσεις και τεκμαιρόμενες δεσμεύσεις (constructive obligation) ως αποτέλεσμα δημόσιων δεσμευτικών ανακοινώσεων και αποφάσεων για την κλιματική αλλαγή

Οι επενδυτές, από την άλλη πλευρά, θα αναζητήσουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση, υψηλής ποιότητας, για τον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρηματικές οντότητες θα διαχειριστούν τους κινδύνους από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την επίδραση που αυτοί θα έχουν στο μακροπρόθεσμο πλάνο λειτουργίας της οντότητας.