Η βαριά βιομηχανία, και συγκεκριμένα ο υποτομέας των Βασικών Μετάλλων, έχει υποστεί σημαντικό "disruption" την τελευταία δεκαετία αλλά και μέσα στην πανδημία. Παρά τις αντιξοότητες, ο συγκεκριμένος βιομηχανικός κλάδος αναπτύσσεται σταθερά και μετασχηματίζεται έντονα. Η έρευνα "The Future of Heavy Industry – Focus on Metals Manufacturing" που πραγματοποιήθηκε από την KPMG στην Ελλάδα, διερευνά τη δομή, το μέγεθος και την ανάπτυξη της ελληνικής μεταλλουργίας εστιάζοντας σε χρηματοοικονομικά ζητήματα και τις τάσεις του κλάδου. Η έρευνα παρουσιάζει μια επισκόπηση των βασικών παιχτών της αγοράς, των χρηματοοικονομικών τους στοιχείων και των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν αυτήν την περίοδο. Τέλος, η έρευνα ρίχνει φως στις μελλοντικές προοπτικές της μεταλλουργίας, αναδεικνύοντας τις τάσεις, τις ευκαιρίες, αλλά και τις κινητήριες δυνάμεις της έξυπνης μετάβασης (smart transitions) του τομέα.

Βασικά ευρήματα:

1.     Ο κύκλος εργασιών του κλάδου των Βασικών Μετάλλων (χαλκός, αλουμίνιο και σίδηρος & χάλυβας) δείχνει σημαντική αύξηση, με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης (CAGR) 6,2% από το 2013 έως το 2019, κυρίως λόγω των αυξημένων εξαγωγών και σημαντικών έργων υποδομής.

2.    Ο κλάδος των Βασικών Μετάλλων αποτελεί σημαντικό εργοδότη στην ελληνική οικονομία, καθώς το 2021 ο κλάδος απασχόλησε άμεσα περισσότερα από 20 000 άτομα, δηλαδή 0,5% του συνολικού εργατικού δυναμικού της Ελλάδας.

3.    Οι τιμές των πρώτων υλών (απομέταλλα (scrap) & μεταλλεύματα) αυξήθηκαν απότομα εν μέσω πανδημίας. Από την έναρξη του COVID-19 έως και τον Ιούνιο του 2021, οι τιμές αλουμινίου, χαλκού, σιδήρου και απομετάλλων χάλυβα αυξήθηκαν κατά 44%, 79%, 137% και 75,6% αντίστοιχα.

4.    Η βιομηχανία  έχει σημειώσει αξιοσημείωτη  ανάπτυξη, με άνοδο 28% στα έσοδα από το 2015 έως το 2019.

5.    Τα "disruptions" στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω της πανδημίας, οι περιβαλλοντικές ανησυχίες, τα φιλόδοξα έργα υποδομής και οι εμπορικές πολιτικές, συνεχίζουν να αυξάνουν τις τιμές των μετάλλων.

Οι κυρίαρχες τάσεις μεταξύ των βιομηχανιών των Βασικών Μετάλλων είναι οι ακόλουθες:

ꟷ    Εστίαση & Επενδύσεις σε πρωτοβουλίες ESG

ꟷ    Περιορισμός των "disruptions" στις λειτουργίες μέσω αυτοματοποιήσεων

ꟷ    Επενδύσεις σε πρακτικές παραγωγής και στήριξη της ανάπτυξης ψηφιακών δυνατοτήτων

ꟷ    Έμφαση στο ανθρώπινο κεφάλαιο

Οι κύριες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι κατασκευαστές βασικών μετάλλων είναι:

ꟷ    Δύσκολη πρόσβαση στις πρώτες ύλες

ꟷ    Δανειακές υποχρεώσεις

ꟷ    Διαθεσιμότητα εργατικού δυναμικού

ꟷ    Διαθεσιμότητα μεταφορικών μέσων (Transportation)

Εντός της επόμενης δεκαετίας, τα έργα μεγάλης κλίμακας, αξίας άνω των € 21,5 δισ. που σχεδιάζονται, θα δώσουν ώθηση στην ανάπτυξη και τις πωλήσεις του τομέα. Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της βιομηχανικής παραγωγής έχει ανακάμψει και έχει ξεπεράσει τα προ- πανδημίας επίπεδα, αλλά η λειτουργική  δυνατότητα (operating capacity) περιορίζεται ακόμα στο 77%. Οι Έλληνες κατασκευαστές μετάλλων θα πρέπει να δουν το γεγονός αυτό ως ευκαιρία και  να στηρίξουν περαιτέρω την παραγωγή εστιάζοντας στις εξαγωγές.

Επιπρόσθετα, οι αναταραχές που έχουν δημιουργηθεί από τον COVID-19, έχουν οδηγήσει σε απότομη αύξηση, τόσο στην τιμή των πρώτων  υλών όσο και στο κόστος της ενέργειας. Επομένως, καθώς οι πρώτες ύλες και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν τα μεγαλύτερα έξοδα, οι εταιρείες δυσκολεύονται να διατηρήσουν την κερδοφορία και αδιάκοπη λειτουργία τους. Επιπλέον, οι βιομηχανίες του κλάδου της μεταλλουργίας επικεντρώνονται σε πρωτοβουλίες ESG, με σημαντικές επενδύσεις σε ψηφιακές τεχνολογίες, που θα μετασχηματίσουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι μονάδες παραγωγής. Οι εγκαταστάσεις εμπλουτίζονται με ρομποτικές εφαρμογές και αυτοματισμούς για την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη διασφάλιση της σταθερής ποιότητας των προϊόντων.