Για ακόμη μια χρονιά ανανεώνουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού με τον κλάδο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και πραγματοποιούμε για ενδέκατη συναπτή χρονιά, την έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης 2021 για την Ελληνική Ασφαλιστική Αγορά. 

Πιστεύουμε η φετινή έκδοση δικαιώνει το χαρακτήρα της αποτελώντας σημείο αναφοράς στην αγορά της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα.

Στην Έκθεση για το 2021, θα βρείτε στατιστικά στοιχεία και αναλυτικό σχολιασμό που βοηθούν στην ανασκόπηση της αγοράς με τα τελευταία δημοσιευμένα στοιχεία του 2020, καθώς και ανάλυση για τις τάσεις, τους κινδύνους και τις προοπτικές του κλάδου με έμφαση:

  • Στις προκλήσεις και κανονιστικές εξελίξεις για τον κλάδο στον τομέα του ESG
  • Στο ρόλο του κλάδου στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται για τις επιχειρήσεις από τις κυβερνοαπειλές 
  • Στην αντιμετώπιση πιθανής απάτης στις ασφαλιστικές επιχειρήσεις με χρήση λύσεων Βlockchain με (ασφαλή) διαμοιρασμό στοιχείων μεταξύ ασφαλιστικών
  • Στην ενημέρωση, όπως και κατά τα προηγούμενα έτη, στις εξελίξεις για το νέο λογιστικό πρότυπο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις (ΔΠΧΑ 17) και τις αλλαγές και διευκρινίσεις σε φορολογικά θέματα

Σύμφωνα με το Φίλιππο Κάσσο, Γενικό Διευθυντή στο Τμήμα Ελέγχου της KPMG και με αφορμή τα αποτελέσματα της Ετήσιας Έκθεσης για την Ασφαλιστική Αγορά για το 2021 «θεωρούμε ότι υπήρξε δίκαιη συγκράτηση του χαμηλού κατά τα άλλα, επιπέδου της ασφαλιστικής παραγωγής το 2020 δεδομένης της πανδημίας του κορωνοϊού που κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος τους έτους. Η κερδοφορία για το 2020, αντίθετα ήταν εντυπωσιακή και αξιοσημείωτη. Σε αυτή βοήθησε, η πραγματοποίηση σημαντικών επενδυτικών κερδών από ρευστοποίηση ομολόγων και κυρίως ελληνικών καθώς και η συγκράτηση των λειτουργικών εξόδων των ασφαλιστικών από την εφαρμογή της τηλεργασίας. Ωστόσο, αυτό που έκανε και τη διαφορά στη βελτίωση των λειτουργικών αποτελεσμάτων ήταν αφενός η κάθετη πτώση του δείκτη αποζημιώσεων στο αυτοκίνητο λόγω της μειωμένης κυκλοφορίας αυτοκινήτων, ιδιαίτερα στην πρώτη περίοδο lockdown και τις ισχνής κίνησης της καλοκαιρινής περιόδου, και αφετέρου της συγκράτησης του νοσοκομειακού κόστους και δεικτών αποζημιώσεων στους κλάδους υγείας δεδομένου της μειωμένης κίνησης των εισαγωγών στα νοσοκομεία για άλλες αιτίες που καλύπτονται ασφαλιστικά. 

Παρατηρούμε επίσης ότι τα Ίδια Κεφάλαια των εταιρειών έφτασαν σε ύψος ρεκόρ ξεπερνώντας την ετήσια παραγωγή ασφαλίστρων. Η αυξημένη κερδοφορία, οι πολιτικές αποφυγής μερισμάτων και προστασίας κεφαλαίων λόγω αβεβαιότητας, με δεδομένο το στάσιμο επίπεδο της παραγωγής, προκάλεσαν το φαινόμενο αυτό. Εκτιμούμε ότι τα κεφάλαια αυτά θα επιστραφούν στους επενδυτές, αν δεν υπάρξει σημαντική αύξηση της ασφαλιστικής παραγωγής 

Στο 2021, βλέπουμε επίσης τις τάσεις συγκέντρωσης της αγοράς. Μεγάλοι ασφαλιστικοί όμιλοι του εξωτερικού κάνοντας τον απολογισμός τους μετά από πολλά έτη πετυχημένης παρουσίας στην ελληνική αγορά αποφάσισαν την έξοδο τους, σε μια καθαρά στρατηγική κίνηση που περιλαμβάνει την εστίαση σε αγορές με μεγαλύτερη παρουσία του ομίλου τους. Η στρατηγική αυτή, ιδιαίτερα από μεγάλους ασφαλιστικούς οργανισμούς, θεωρείται από πολλούς η πλέον ενδεδειγμένη, διότι μία πολυπρόσωπη με μικρό συγκριτικά μέγεθος και χωρίς κυρίαρχη παρουσία σε πολλές περιοχές σπαταλά ακριβούς πόρους σε κεφάλαια και ανθρώπινο δυναμικό που αποδίδουν καλύτερα σε άλλους τομείς και περιοχές. Με την ίδια ακριβώς στρατηγική και οι όμιλοι που επεκτείνουν το μερίδιο τους για απόκτηση στρατηγικού μεριδίου αγοράς, με απώτερο σκοπό τις οικονομίες κλίματος και την εκμετάλλευση των συνεργειών και των καναλιών διανομής μέσω τραπεζών. 

Επιπλέον, θεωρούμε ότι η εφαρμογή των παραγόντων ESG θα επιφέρει σημαντικές αλλαγές στις λειτουργίες, στα προϊόντα και στις επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου τις επόμενες περιόδους, κρύβοντας ευκαιρίες για τους ασφαλιστές που θα κινηθούν γρήγορα προσδοκώντας δημιουργία αξίας από την εφαρμογή των πράσινων κριτηρίων, και όχι απλά συμμόρφωση. 

Εξαιρετικά σημαντικό είναι επίσης και το θέμα της προστασίας των ασφαλιστικών και ασφαλισμένων, από τις περιπτώσεις ασφαλιστικής απάτης που αυξάνουν το κόστος των ασφαλίστρων. Θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση βρίσκεται μόνο μέσα από λύσεις Fraud detection τεχνολογίας Blockchain με ασφαλή διαμοιρασμό δεδομένων μεταξύ των επιχειρήσεων και όχι από μεμονωμένες τοπικές λύσεις».

Με μία ματιά

  

Ασφαλιστική Διείσδυση

insurance report 2021
insurance report 2021
insurance report 2021
insurance report 2021