Η σημασία του ελέγχου σήμερα και στο μέλλον

Η σημασία του ελέγχου σήμερα και στο μέλλον

Στις 26 Σεπτεμβρίου για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά τιμάται από το Κέντρο για την Ποιότητα στον Έλεγχο (Center of Audit Quality), ο θεσμός του ορκωτού ελεγκτή.

1000
Picture of Harry Sirounis

Partner, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Email

Ο ρόλος του ορκωτού ελεγκτή δεν είναι καινούργιος και ξεκίνησε από την εποχή της Βιομηχανικής Επανάστασης, αλλά γνώρισε την αναγνώριση με την ανάπτυξη των κεφαλαιαγορών στον 20ο αιώνα.

Παρά την κριτική που ασκείται κατά καιρούς για την ποιότητα του ελέγχου ο ρόλος του ελεγκτή είναι και παραμένει σημαντικός. Ο έλεγχος τα τελευταία 25 χρόνια, που ξεκίνησα το επάγγελμα αυτό, έχει υποστεί αλλαγές αλλά ο βασικός του ρόλος και σκοπός παραμένει ο ίδιο: η έκφραση γνώμης επί των οικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας μέσω της έκθεσής που απευθύνεται στους μετόχους της εταιρείας.

Κοιτάζοντας το μέλλον πιστεύω πως η σημασία του ελέγχου θα είναι πάντα σημαντική αλλά οι απαιτήσεις διαφορετικές. Η διαφορά προέρχεται από δυο κρίσιμα στοιχεία. Την απαίτηση των εποπτικών αρχών για λιγότερες ή καθόλου παρατηρήσεις ως αποτέλεσμα των ποιοτικών ελέγχων που διενεργούν σε ελεγκτικές εταιρείες και από την επιρροή της τεχνολογίας.

Όλες οι μεγάλες ελεγκτικές εταιρείες έχουν επενδύσει σημαντικό χρόνο και κόστος για να αναπτύξουν εφαρμογές και πλατφόρμες που θα τους βοηθήσουν στους ελέγχους τους με τη συνεργασία των πελατών τους. Ο ψηφιακός έλεγχος θα αντικαταστήσει σιγά σιγά τον παραδοσιακό έλεγχο και από τους ελέγχους που βασίζονται σε δειγματοληψία και εξακρίβωση θα περάσουμε σταδιακά σε ελέγχους ολόκληρων πληθυσμών με μεγαλύτερη και ποιοτική πληροφόρηση για τις ελεγχόμενες εταιρείες.

Κάθε επάγγελμα πρέπει να εξελίσσεται στο ρυθμό που αλλάζει και ο κόσμος. Η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας δεν μπορούσε να μην επηρεάσει και τους ελεγκτές. Είναι μια σημαντική πρόκληση που θα αναβαθμίσει τον έλεγχο και το επάγγελμά μας και θα προσελκύσει νέα παιδιά που έχουν έμφυτη τη χρήση της τεχνολογίας.

Ο κόσμος και ειδικά οι επενδυτές αλλά και τα εποπτικά όργανα περιμένουν πολλά από τους ελεγκτές. Σε μια εποχή που οι εταιρείες πρέπει να είναι ξεκάθαρες στην πληροφόρηση που παρέχουν προς τα έξω μόνο οι ορκωτοί ελεγκτές μπορούν να θωρακίσουν αυτή την απαίτηση για αντικειμενικότητα και επαγγελματικό σκεπτικισμό.

Είμαι περήφανος που ανήκω στο θεσμό των ορκωτών ελεγκτών και περισσότερο περήφανος που θα συνεχίσω να τον υπηρετώ.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας