Περιθώρια Βελτίωσης. Η Έρευνα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της KPMG, δεύτερη έκδοση

Η Έρευνα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της KPMG

Τα ευρήματα από μια σφαιρική ανάλυση των εκθέσεων των 270 μεγαλύτερων εισηγμένων εταιρειών δείχνουν τις αδυναμίες και τις ορθές πρακτικές στην παρουσίαση της επιχειρηματικής στρατηγικής και απόδοσης.

1000
Picture of Dimitra Caravelis

Επικεφαλής Ποιότητας & Διαχείρισης Κινδύνου

KPMG στην Ελλάδα

Email
Carpentary tools

Τα ευρήματα από μια διεθνή ανάλυση των εκθέσεων σε 270 μεγαλύτερων εισηγμένες εταιρειες που δείχνουν τις αδυναμίες και τις ορθές πρακτικές στην παρουσίαση της Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης.

Η Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση διαδραματίζει κομβικό ρόλο στην επικοινωνία με τα ενδιαφερόμενα μέρη (επενδυτές, ελεγκτές, ρυθμιστικές αρχές, και λοιπούς), αλλά δεν επαρκεί από μόνη της για την παρουσίαση μιας πλήρους εικόνας της απόδοσης και των προοπτικών μιας εταιρείας. Αυτό απαιτεί κάτι περισσότερο από απλές αλλαγές στα Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς. Η απάντηση βρίσκεται στην παρουσίαση ενός ευρύτερου φάσματος επιχειρηματικών πληροφοριών που αφορούν τη λειτουργική απόδοση της εταιρείας, επιτρέποντας στους επενδυτές να προβούν στις δικές τους αξιολογήσεις των επιχειρηματικών προοπτικών της.

Στη δεύτερη έκδοση της Έρευνας, «Περιθώρια Βελτίωσης», θα εξετάσουμε τις έξι βέλτιστες πρακτικές  που απαιτούνται  ώστε να παρουσιάζεται με επάρκεια η επιχειρηματική στρατηγική και απόδοση στις ετήσιες εκθέσεις των εταιρειών.

© 2024 KPMG Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε., Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του διεθνούς οργανισμού ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Limited, ιδιωτική Αγγλική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγυητικές εισφορές. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. 


Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δομή του διεθνούς οργανισμού της KPMG παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα https://kpmg.com/governance.

Συνδεθείτε μαζί μας