• 1000

Asiakkaasi, työntekijäsi ja muut sidosryhmäsi odottavat organisaatiosi luovan kestävää ja vastuullista liiketoimintaa, jonka tulokset näkyvät ja ovat varmennettavissa sekä taloudellisen suorituskyvyn että kestävän liiketoiminnan mittareilla. 

ESG-kysymykset ovat ratkaisevan tärkeitä organisaatiosi pitkän aikavälin arvonluonnille ja kasvulle. Uskomme, että kestävä liiketoiminta ja kasvu kulkevat käsi kädessä. Kestävyys on ainoa tapa rakentaa menestyvää tulevaisuuden liiketoimintaa, jolla on pysyvä positiivinen vaikutus paitsi organisaatiolle itselleen myös sitä ympäröivälle yhteiskunnalle ja ympäristölle.

ESG:llä (Environmental, Social and Governance) viitataan kestävää liiketoimintaa luoviin toimintamalleihin, jossa taloudellisen tuloksen lisäksi tavoitellaan ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hyvän hallintotavan näkökulmista kestävää tulosta.

Kestävän kehityksen ja vastuullisuuden integrointi liiketoimintaan

Autamme sitomaan vastuullisuuskysymykset tiiviisti yhteen organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa.

Asiantuntemuksemme ja työkalujemme avulla ESG-kysymykset nivoutuvat tiiviisti yhteen organisaation liiketoiminnallisten tavoitteiden kanssa. ESG-kysymysten eri osa-alueet hallitsevat asiantuntijamme toimivat kumppanina, joka ohjaa eteenpäin ESG-polun jokaisessa vaiheessa.

Yritysvastuu
Children

Autamme kestävää liiketoimintaa rakentavan ESG-lähtöisen liiketoimintamallin ja ESG-strategian kehittämisessä, jotka edistävät myös ympäristön ja yhteiskunnan kestävää kehitystä.

Ratkaisumme ESG-lähtöisen liiketoimintamallin ja strategian kehittämiseen

 • ESG-kypsyysarvioinnit. Vertaamme ESG-kypsyyttäsi toimialakehyksiin, asiakkaiden ja pääomamarkkinoiden odotuksiin, sääntelyyn ja hyviin markkinakäytäntöihin.
 • ESG-olennaisuusarvioinnit. Toteutamme olennaisuusmäärittelyjä, jotka auttavat ESG-riskien ja -mahdollisuuksien priorisoinnissa ja suunnittelussa.
 • ESG-strategiat. Kehitämme kestävän arvonluontistrategian, joka ylläpitää liiketoimintasi arvoa ja rakentaa kilpailuetua. 
 • Uudet tuotteet, liiketoimintamallit ja niiden rahoitus. Arvioimme kestävän rahoituksen ja arvonluonnin mahdollisuuksia, kuten vähähiilisiä, uusiutuvia ja kiertotalouden liiketoimintamalleja. 
 • Hallintomalli. Määritämme ESG-tavoitteiden saavuttamista tukevan organisaatio- ja johtamismallin sekä siihen liittyvät roolit, vastuut ja kannustimet.
 • Kustannus-hyötyanalyysit. Toteutamme kustannus-hyötyanalyysin ja arvioimme asetettujen tavoitteiden saavuttamista.

Lue lisää palveluistamme

ESG

ESG-strategiasta ei ole hyötyä, jos et pysty toteuttamaan sitä. Tuemme ESG:n sisällyttämisessä liiketoimintaprosesseihisi.

Neuvomme ESG:hen liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi transaktioissa, listautumisissa ja pääoman hankinnassa. ESG-kysymykset liittyvät kiinteästi myös kestävän arvoketjun kehittämiseen ja ylläpitämiseen, ihmisoikeusriskien ymmärtämiseen ja hallintaan sekä kestävyysriskien integrointiin osaksi yrityksen riskienhallintaa.

Autamme arvioimaan myös ilmastonmuutokseen ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. Kuinka huomioida ne osana toimintasuunnitelmia ja suunnitella esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöistä irtautumisen tiekartta?

Ratkaisumme ESG-lähtöisen strategian ja prosessien toteutukseen

 • ESG:n hallinta- ja johtamismalli. Autamme rakentamaan organisaatioosi tarpeisiin mitoitetun ESG:n hallinta- ja johtamismallin.
 • Toimintaohjeet. Laadimme asianmukaiset toimintaohjeet organisaatiollesi, alihankkijoillesi ja muille toimitusketjujesi osapuolille (Code of Conduct, Supplier Code of Conduct).
 • ESG:n integrointi organisaation prosesseihin. Integroimme ESG:n osaksi toimintaprosessejasi, kuten tutkimusta ja tuotekehitystä, hankintaa, tuotantoa, logistiikkaa ja myyntiä. ESG-kysymykset ovat keskeisiä myös rahoitukseen, yritysjärjestelyihin, yrityksen riskienhallintaan ja sijoittajasuhteisiin liittyvissä prosesseissa.
 • Ilmasto- ja monimuotoisuusriskit huomioivat toimintasuunnitelmat.  Analysoimme ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia sekä autamme huomioimaan päästövähennyssitoumukset, biodiversiteettikysymykset ja kiertotalousratkaisut organisaation toimintasuunnitelmissa.
 • EU-taksonomia ja muu ESG-sääntely. Arvioimme liiketoimintaa suhteessa EU:n taksonomiaan, yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) ja TCFD:n (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) mukaiseen raportointiin. Huomioimme myös yritysten kestävän kehityksen huolellisuusvelvoite (due diligence) -direktiiviin CSDDD, hiilirajamekanismiin (CBAM), viherpesuasetukseen ja muihin säännöksiin liittyvät näkökulmat. Pystymme luomaan kokonaisvaltaisen ESG-sääntelyn toimintasuunnitelman.
 • Vihreä kehitys ja kestävä rahoitus. Toteutamme EU:n vihreän kehityksen ohjelman ja EU:n kestävän rahoituksen vaatimukset ja mahdollisuudet huomioivan toimintasuunnitelman.
 • Toimitusketjujen riskienhallinta. Autamme mittaamaan, seuraamaan ja hallitsemaan riskejä koko toimitusketjussa. Autamme määrittämään toimitusketjun kriittiset pisteet, jotta voit priorisoida toimenpiteet asianmukaisesti ja sitouttaa toimittajasi tarvittaviin toimenpiteisiin. 
 • Ihmisoikeuksia koskeva huolellisuusvelvoite. Tuemme ihmisoikeuksia koskevan huolellisuusvelvoitteen kaikissa vaiheissa. Autamme sitoutumiseen, toimintaohjeisiin, riski- ja vaikuttavuusarviointeihin, tuloksellisuuden seurantaan, valitusmekanismeihin ja korjaaviin toimenpiteisiin liittyvissä prosesseissa. Kehitämme viestintää, koulutuksia ja organisaatiosi muita valmiuksia. 
 • Yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja osallistavuusohjelmat. Laadimme yhdenvertaisuus-, monimuotoisuus- ja osallistavuusohjelmia. Autamme asettamaan tavoitteet sekä kehitämme strategioita ja hallintakehyksiä, jotka tukevat tavoitteidesi saavuttamista ja niiden mittaamista.

Lue lisää palveluistamme

ESG

Ovatko toteutetut ESG-toimenpiteet hyvin ajoitettuja, tehokkaita ja riittäviä? Jotta tiedät, onko organisaatiosi matkalla asetettuihin ESG-tavoitteisiin, on ESG-datan hallintaan ja seurantaan oltava siihen soveltuvat teknologia, työkalut ja prosessit. 

ESG-datan ja siihen liittyvien taloudellisten tietojen mittaaminen ja hallinta sekä teknologiat, jotka auttavat keräämään, yhdistämään ja raportoimaan dataa organisaation erilaisista prosesseista ovat tärkeitä, jotta ESG-tavoitteiden saavuttamista voidaan luotettavasti arvioida. Myös asianmukaiset kontrollit ja sisäisen tarkastuksen prosessit tuovat tarpeellista tietoa organisaation suoriutumisesta.

Teknologiset ratkaisumme ESG-datan hallintaan ja seurantaan

 • Prosessien digitalisointi. Autamme siirtymään manuaalisista digitaalisiin ratkaisuihin ja digitalisoimaan ESG-prosesseja ja -toimintoja.
 • Kestävyystietojen ylläpidon teknologiaratkaisut. Vahvistamme luotettavien kestävyystietojen ylläpitämiseen tarvittavien teknologiaratkaisujen arkkitehtuuria. Autamme yhdistämään taloudelliset ja muita prosesseja kuvaavat tiedot selkeäksi kokonaisuudeksi. 
 • Interaktiiviset ESG-näkymät. Rakennamme interaktiivisia näkymiä ESG-dataan ja muita hallintatyökaluja, joiden avulla esimerkiksi hallituksella ja tarkastusvaliokunnalla on käytössään ajantasainen näkymä ESG-dataan.
 • Teknologisesta toimintaympäristöstä riippumattomat ratkaisut. Teknologiariippumattomana kestävän kehityksen neuvonantajana autamme valitsemaan organisaatiollesi sopivimmat ratkaisut, emmekä ole sidoksissa tietyn teknologisen ratkaisun mahdollistamiin toimintamalleihin. Olemme mm. Microsoft Leaders, ServiceNow Partners, Workiva Partners, Workday sekä SailPoint-, Coupa- ja SAP-kumppaneita.
 • Sisäisen tarkastuksen tuki. Tuemme sisäistä tarkastusta ESG-asioihin liittyvissä teknisissä, toiminnallisissa ja sääntelyyn liittyvissä kysymyksissä.
ESG

Eri sidosryhmät tarvitsevat organisaatioltasi uskottavia, todennettavia ja vertailukelpoisia ESG-mittareita ja raportointia päätöksentekoaan varten.

Ratkaisumme kestävyysraportoinnin kehittämiseen

 • ESG-raportoinnin tuki. Autamme laatimaan laadukasta ja vaatimukset täyttävää ESG-raportointia.
 • Raportointiohjeistusten ja -periaatteiden mukainen kestävyysraportointi.  Autamme julkaisemaan läpinäkyviä ja informatiivisia kestävyysraportteja, joissa keskitytään olennaisimpiin raportoitaviin asioihin, jotka on tunnistettu esimerkiksi kaksinkertaisen olennaisuusarvioinnin perusteella. Autamme noudattamaan seuraavia raportointiohjeistuksia ja -periaatteita: Global Reporting Initiative GRI, Corporate Sustainability Reporting Directive CSRD, Sustainability Accounting Standards Board SASB, International Sustainability Standards Board ISSB, Dow Jones Sustainability Indices DJSI, Task Force on Climate-Related Financial Disclosures TCFD sekä Carbon Disclosure Project CDP:n raportointikehykset ja -aloitteet sekä EU-tason sääntely kestävyysraportoinnista ja olennaisuusarvioinneista.
 • Raportoinnin kehittäminen. Autamme ymmärtämään CSRD:n ja ESRS:n, EU:n taksonomian, TCFD:n ja TNFD:n vaatimukset. Analysoimme aukkoja nykyisessä raportoinnissasi ja tuemme vaatimusten ja tavoitteiden mukaisten raportointikäytäntöjen kehittämisessä. 
 • Raportointiratkaisujen ja toimintamallin kehittäminen. Autamme keräämään, analysoimaan ja hallitsemaan ESG-dataa käyttämällä teknologiaratkaisuja, jotka sopivat data-arkkitehtuuriisi ja järjestelmiesi kokonaistarpeisiin. Kehitämme raportoinnin toimintamallin, jossa otetaan huomioon data- ja järjestelmänäkökohtien lisäksi myös palvelumalliin, ihmisiin ja talouteen liittyvät kysymykset.
 • Laadunvalvonta. Autamme parantamaan ESG-datan valvontaa, prosesseja ja laatua sekä parantamaan sijoitusta ESG-luokituksissa.
 • Raportoinnin maturiteetin arviointi ja testivarmennukset. Arvioimme raportoinnin maturiteettia toteuttamalla testivarmennuksen raportoiduista indikaattoreista ja sisällöistä. Voimme suorittaa rajoitetun varmuuden tai kohtuullisen varmuuden antavan varmennuksen vuotuiseen kestävyysraportointiin, johdon raportteihin, kestävien joukkolainojen raportteihin, kestävyyteen sidottujen lainojen raportteihin, Principles for Responsible Banking, Principles for Responsible Investment ja Principles for Sustainable Insurance -raportteihin sekä muihin raportteihin, joissa organisaatiosi esittää ESG-tietoja.

Lue lisää palveluistamme

Kestävyysraportoinnin lakisääteinen (CSRD) varmennus

Yritysten kestävän kehityksen raportointia koskevalla direktiivillä (CSRD) yhdenmukaistetaan taloudellista raportointia ja ESG-raportointia tarkastettavuuden, sisällön ja ajoituksen osalta. CSRD:n mukainen kestävyysraportointi ja sen varmentaminen tulee asteittain pakolliseksi. Yli 500 henkilöä työllistäville PIE-yhtiöille (Public Interest Entities) eli yleisen edun kannalta merkittäville yhteisöille kestävyysraportointi ja sen varmentaminen tulee pakolliseksi tilikaudesta 2024 alkaen, muille suurille yhtiöille vuonna 2025 ja näitä pienemmille listatuille yhtiöille vuonna 2026.

CSRD:n mukainen kestävyysraportointi on laadittava ja varmennettava samassa aikataulussa kuin tilinpäätös. Varmennusraportin allekirjoittaa yhtiön tilintarkastaja. 

Tarjoamme tilintarkastusasiakkaillemme monia CSRD:hen liittyviä palveluja yhdistämällä ESG-neuvonnan ja tilintarkastuksen asiantuntemuksemme.  Esimerkkejä kestävyysraportointia kehittävistä palveluistamme ovat kaksinkertaisen olennaisuusarvioinnin ja CSRD-kuiluanalyysin kommentointi sekä (testi)varmennuksen suorittaminen. 

Avustamme esimerkiksi seuraavissa kysymyksissä, osittain myös osana tilintarkastusta:

 • Käymme läpi Finanssivalvonnan kysymyksiä kestävyysraportointiin varautumisesta.
 • Kommentoimme CSRD-valmiuden saavuttamiseksi tehtyjä suunnitelmia ja toimenpiteitä.
 • Suunnittelemme varmennuksen ja sen käytännön toteutuksen, mukaan lukien valmistelutoimenpiteet, laajuus ja aikataulu.
 • Rajoitetun varmuuden ja myöhemmin kohtuullisen varmuuden antaminen CSRD:n mukaisesta raportoinnista.

Lue lisää palveluistamme

Kuva

Monet sijoittajat ottavat huomioon ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallintoon liittyvät näkökulmat (ESG) arvioidessaan ja valitessaan sijoituskohteitaan.

Yritykset, jotka sisällyttävät ilmastonmuutokseen ja muut kestävyyteen liittyvät aiheet toimintasuunnitelmiinsa ja prosesseihinsa, ovat paremmin varustautuneita kestämään epävarmoja markkinaolosuhteita.

Tarjoamme ESG-palveluita sijoittamiseen ja varainhoitoon, vakuutusalalle, pankkitoimintaan, pääomasijoittamiseen, julkiseen rahoitukseen ja yritysrahoitukseen. 

Kestävän rahoituksen ratkaisumme

 • Sijoittajien ja varainhoitajien ESG-prosessien kehittäminen. ESG:n huomioiminen sijoitusstrategiassa, raportoinnissa, varmennuksessa, riskiarvioinneissa, huolellisuusvelvoite (due diligence) -selvityksissä sekä verotuksessa. Tuemme institutionaalisten sijoittajien ja varainhoitajien ESG-prosessien kehittämisessä.
 • Vakuutusyhtiöiden ESG-kysymykset. Tuemme vakuutusyhtiöiden tuotekehitykseen, vakuutustoimintaan, jälleenvakuutuksiin, varainhoitoon, jakeluun, korvausten hallintaan, ilmastomallinnukseen, dataan ja teknologiaan, riskienhallintaan sekä henkilöstöön ja organisaatiokulttuuriin liittyvissä ESG-kysymyksissä.
 • ESG-kysymysten sisällyttäminen pankkien riskikehyksiin. Tuemme pankkeja ESG-kysymysten sisällyttämisessä riskikehyksiinsä asianmukaisten ESG-sääntöjen ja -rakenteiden avulla. Tuemme julkisten nettonollapäästösitoumusten saavuttamisessa, sääntelyodotusten täyttämisessä ja sidosryhmien kannalta oikeudenmukaisen vihreän siirtymän saavuttamisessa.
 • ESG-pohjainen arvonluonti.  Tuemme ESG-pohjaisessa arvonluonnissa pääomasijoituksissa, ESG-vaikutusten hallitsemisessa rahastoissa sekä olemassa olevien rahastojen muuntamisessa vastaamaan kasvavaan sijoittaja- ja sääntelykysyntään.
 • Vihreä rahoitus. Tuki julkisen rahoituksen hankkimiseksi ilmasto- ja ympäristöystävällisille hankkeille, mukaan lukien yksityisen rahoituksen tuomisen julkisen rahoituksen rinnalle.
 • Sijoittajien ja lainanantajien ESG-odotusten hallinta.  Autamme yrityksiä ymmärtämään sijoittajien ja lainanantajien ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan liittyviä ESG-odotuksia. Tuemme tulosten saavuttamisessa ja julkistamisessa, autamme vastaamaan ESG-luokituksiin sekä suunnittelemaan kestäviä rahoituskehyksiä ja hyötymään kestävistä rahoitustuotteista ja -mekanismeista. Näiden avulla yritykset voivat rahoittaa arvonluontiaan sekä hoitaa sijoittaja- ja lainanantajasuhteitaan.

Lue lisää palveluistamme

ESG

ESG-agendan edistämiseen liittyy lukuisia verotuksellisia ja oikeudellisia näkökulmia. Yleisön, sijoittajien ja muiden sidosryhmien ESG-odotusten kasvaessa myös ESG:hen liittyvä sääntely on lisääntynyt. ESG:hen kohdistuu jatkuvasti muuttuvaa monitasoista sääntelyä, ja tässä monimutkaisessa sääntely-ympäristössä mukana pysyminen ja siinä navigointi edellyttävät ennakoivaa lähestymistapaa. 

Esimerkiksi hyvään hallintotapaan ja ESG-tietojen raportointiin, kestäviin sopimuksiin ja hankintoihin, kestävään rahoitukseen ja omaisuuden/rahastojen hallintaan sekä kiertotalousratkaisuihin liittyy tyypillisesti myös verotuksellisia ja oikeudellisia näkökulmia.

Ratkaisumme ESG:n verotuksellisiin ja juridisiin kysymyksiin

 • ESG:hen liittyvät verot. Tuemme ESG:hen liittyvien verojen hallinnassa, läpinäkyvyydessä ja parhaissa käytännöissä.
 • EU:n vihreän siirtymän ohjelma. Neuvomme EU:n vihreän siirtymän ohjelmaa (EU Green Deal) koskevissa vero- ja sääntelyasioissa (esim. hiilitullimekanismi, Carbon Border Adjustment Mechanism)
 • EU:n kannustimet, tuet ja avustushakemukset
 • Ympäristöverot (esim. muoviverot)
 • Kansainvälinen verotus. Kansainvälinen oikeudenmukaista verotusta koskeva neuvonta (esim. BEPS 2.0 ja maakohtainen raportointi)
 • Oikeudelliset riskit. ESG-oikeudellisten riskien ja oikeudenkäyntien hallinta
 • ESG-sääntelyn seuranta
 • ESG-lähtöiset palkitsemisohjelmat
 • Oikeudellinen huolellisuusvelvoite (due diligence)
 • Kiinteistöalan kehitys ja ympäristövaatimusten noudattaminen

Lue lisää palveluistamme

Yksittäisten toimeksiantojen lisäksi tarjoamme jatkuvaluontoisia Managed-palveluita, jolloin voit ulkoistaa meille toistuvia tai usein suoritettavia tehtäviä. Saat vapautettua  resurssejasi tehtäviin, jotka kannattaa hoitaa omin voimin.

Omistautunut ESG-asiantuntijoidemme joukko koostuu sadoista neuvontapalveluiden, tilintarkastuksen, sekä vero- ja lakipalveluiden ammattilaisista, jotka auttavat luomaan organisaatiosi liiketoiminnan tavoitteiden kanssa linjassa olevan strategisen lähestymistavan ESG:hen. Monipuolisten valmiuksiemme ansiosta voimme tukea ESG-polkusi jokaisessa vaiheessa.


Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Tomas Otterström

Tomas Otterström
ESG-palveluiden johtaja

Jenna Hytti

Jenna Hytti
ESG-strategia ja implementointi
(Vapaalla)

Veronica Palmgren

Veronica Palmgren
ESG pankki- ja vakuutustoiminnassa

Kirsi Saaristo

Kirsi Saaristo
ESG-raportointi ja -varmennus

Riikka Sievänen

Riikka Sievänen
Kestävä rahoitus

Sanna Laaksonen

Sanna Laaksonen
ESG:n verotukselliset kysymykset

Leena-Maija Marsio

Leena-Maija Marsio
ESG:n juridiset kysymykset

Leenakaisa Winberg

Leenakaisa Winberg
CSRD-direktiivin mukainen kestävyysraportoinnin varmennus

Jan Nyström

Jan Nyström
ESG-data ja -teknologia