Suurte edulugude kõrval võivad organisatsioonid kokku puutuda ka erinevate sisemiste ja väliste pettuste ning muude kuritarvitustega, mis võivad negatiivselt mõjutada organisatsiooni majandustulemusi, aga halvimal juhul viia isegi ettevõtte pankrotini või asutuse likvideerimiseni.

Välised pettused võivad olla näiteks nii küberrünnakud, petukirjad, võltsarved kui ka (äri)partnerite poolt läbi viidud pettused. Sisemistest pettustest levinuimad on varade kuritarvitamine ja omastamine, samuti korruptsioon. Harvemad, kuid ettevõtte ellujäämist tugevalt ohustavad on finantsaruandlusega seotud pettused ja rahapesu. Ohtlikkust lisab kõigile neile asjaolu, et reeglina kestavad need enne avastamist pikalt, vahel mitu aastat. Rahvusvahelises uuringus tuvastatud keskmine pettuse hind organisatsioonile on ümardatult 100 000 USD aastas (ACFE* Occupational Report 2022).

Keerulised ajad majanduses tõstavad reeglina pettuseriske. 

Kuidas me aidata saame?

Pettuste uurimine

 • Viime läbi sõltumatu ja objektiivse menetluse.  
 • Pettuste uurimise põhimeeskond koosneb KPMG parimatest asjatundjatest, kellel on mitmekülgsed uurimise ja/või siseauditi teenuse pakkumisega seotud kogemused ja oskused. Meeskonda kuuluvad ka sertifitseeritud pettuseuurijad (CFE*).
 • Vajadusel kaasame meeskonda teiste valdkondade professionaale, kes oskavad koguda ja uurida IT-tõendeid, tunnevad põhjalikult rahapesu, finants- või maksusüsteemi või omavad muid spetsiifilisi oskusi, teadmisi ja kogemusi. Samuti on meil võimalik kaasata KPMG Advokaadibüroo õiguseksperte.
 • Koostöös kolleegidega teiste riikide KPMG-st oleme valmis menetlema ka mitut riiki hõlmavaid rahvusvahelisi juhtumeid.  
 • Uurimise käigus kogume dokumentaalseid tõendeid erinevatest andmebaasidest ja -allikatest, samuti viime läbi intervjuusid teavet omavate ja omada võivate isikutega. Kogume vajadusel ja võimalusel tõendeid kohtuvaidlusteks vajalikus formaadis ja nõustame Teid tõendite kaitsmiseks ettevõetavate tegevuste osas.
 • Kui kuritarvitusest on teada saadud teavituskanali (st vihjeliini) kaudu, siis aitame tagada teavitaja konfidentsiaalsust. Kokkuleppel saadame rikkumisest teavitanud isikule Teie asemel teated rikkumisteate vastuvõtmise kohta ja tagasiside kohaldatud järelmeetmete kohta vastavalt õigusaktide nõuetele.
 • Menetluse lõppedes koostame põhjaliku uurimisaruande, milles esitame selgelt ja arusaadavalt oma tähelepanekud, sealhulgas ülevaate olulisemate tõenditest.

*Association of Certified Fraud Examiner (ACFE – Sertifitseeritud Pettuseuurijate Assotsiatsioon). Väljastab muuhulgas CFE sertifikaati.

IT-uurimised

 • Meie IT-eksperdid aitavad koguda, säilitada ja analüüsida uurimisteks või kohtuasjadeks vajalikku elektroonilist informatsiooni (nt analüüsida või säilitada e-postkasti sisu, erinevaid andmekandjaid jne).
 • KPMG andmeanalüütikute abiga saame vajadusel töödelda ja analüüsida täies mahus ka suuri andmehulki. 

Pettuseriskide juhtimine  ja korruptsiooni tõkestamine

 • Kaardistame ja analüüsime põhjalikult Teie organisatsiooni pettuste ja muu väärkäitumise riskid ning teeme ettepanekuid selle kohta, milliseid kontrolle rakendada pettuste tuvastamiseks, ennetamiseks ja juhtimiseks.
 • Koostame pettuste ärahoidmisele suunatud sisekordasid või aitame uuendada olemasolevaid, samuti teeme ettepanekuid, kuidas eetilise käitumise põhimõtteid viia paremini Teie organisatsiooni töötajateni ning ennetada seeläbi ka pettusi. Soovi korral viime töötajate seas läbi vastavad koolitused.  

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine

 • Aitame Teie organisatsioonil hinnata, kas rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise (AML/CFT) protsessid vastavad kehtivatele õigusaktide nõuetele ja heale tavale ning töötavad tegelikkuses, samuti aitame vastavaid regulatsioone ja meetmeid luua või uuendada.
 • Saame aidata Teid riskide hindamisel, organisatsioonilise lahendi loomisel, AML vastavusauditite läbiviimisel, poliitikate ja protseduuride väljatöötamisel ning klientide ja potentsiaalsete partnerite auditeerimisel. Samuti saame vajadusel pakkuda vastavaid koolitusi.
 • Teenust osutab kogenud ja laiapõhjalist vaadet omav meeskond, mille liikmed on rahapesu tõkestamise tegevusi nii hinnanud kui ka ise krediidiasutustes läbi viinud.

Taustauuringud

 • Kogume ja analüüsime eraisikute ja organisatsioonide kohta taustateavet nende reputatsiooni, kõlbelise käitumise ja ärialase mineviku kohta, et saaksite teha informeeritud otsuseid olemasoleva ärisuhte jätkamiseks või potentsiaalse ärisuhte loomiseks. Vajadusel saame KPMG rahvusvahelise võrgustiku abi kasutades taustauuringuid läbi viia ka teistes maailma riikides.
 • Vajaduse korral aitame koguda taustainfot käimasolevate uurimiste ning potentsiaalsete kohtuasjade jaoks.