Organisatsiooni siseauditi üksuse ülesanne on anda juhtkonnale kindlustunne, et langetatud otsused ja plaanitavad tegevused vastavad eesmärkidele, on kooskõlas õigusaktidega ning tagavad organisatsiooni ressursside säästliku, tõhusa ja mõjusa kasutamise. 

Hästitoimiva ja tulemusliku siseauditi üksuse loomine nõuab aga nii raha kui juhtkonna aega, mistõttu on mõnikord kasulikum teenust sisse osta. Teenust võib sisse osta täies mahus või osaliselt, s.t. ka Teie olemasolev siseauditi üksus saab vajadusel toe ja abi saamiseks pöörduda organisatsioonivälise kogenud ja laiapõhjaliste oskustega meeskonna poole. 

KPMG siseauditi spetsialistidel on laialdased kogemused organisatsioonide töökorralduse tõhustamisel ja protsesside hindamisel nii avalikus kui erasektoris. Et aidata juhtkonnal mõista erinevaid riske ning leida võimalusi organisatsiooni tegevuse tõhustamiseks, kasutame organisatsiooni strateegiate ning protsesside analüüsimisel KPMG-s väljatöötatud siseauditi metoodikat. Meie klientide hulka kuuluvad nii suured era- ning avaliku sektori organisatsioonid nagu haiglad, omavalitsused, finantsasutused ja riigi äriühingud kui ka väiksemad ettevõtted, millel on vajadus kasutada professionaalseid siseaudiitoreid.

Kuidas me aidata saame?

Siseauditi üksuse loomine või selle tegevuse parandamine

  • Aitame Teil sõnastada organisatsiooni siseauditi eesmärgid ja luua siseauditi üksuse, lähtudes organisatsiooni juhtkonna ootustest, tegevuskeskkonnast ning riskidest.
  • Aitame leida sobivaid siseaudiitori kandidaate, samuti oleme valmis abistama nende väljaõpetamisel ja edasisel koolitamisel.

Siseauditi täielik või osaline sisseostmine

  • Oleme vajadusel Teie organisatsiooni siseaudiitoriteks. Tehniliselt keerukates valdkondades kasutame vajadusel lisaks siseauditi asjatundjatele ka KPMG teiste valdkondade eksperte nagu näiteks IT-auditi, õigusvaldkonna, maksunduse või muude spetsiifiliste valdkondade oskuste ja kogemustega spetsialistid.
  • Siseauditi teenuse osalise sisseostmise korral tuleme appi, kui Teie siseaudiitorid vajavad ajutiselt lisajõudu,  puudu jääb mõne valdkonna pädevusest või  vajate professionaalse kõrvaltvaataja hinnangut.
  • Kui Teie organisatsioonil ei ole siseaudiitoreid, kuid on tekkinud vajadus ühekordseks siseauditiks, saame sellise auditi teostada.

Ettevõtte riskijuhtimine

  • Aitame koostöös Teie töötajatega tuvastada Teie organisatsiooni jaoks olulisi riske.
  • Aitame luua riskijuhtimise raamistiku, sõnastada riskijuhtimise põhimõtted ja koostada vajalikud juhendmaterjalid.
  • KPMG riskijuhtimise küpsusmudelit kasutades hindame organisatsiooni riskijuhtimise tulemuslikkust ja aitame tõhustada riskijuhtimise protsesse.

Siseauditi üksuse töö hindamine

  • Võrdleme Teie organisatsiooni siseauditi üksuse tegevust rahvusvaheliste siseauditi kutsetegevuse raampõhimõtetega, samuti heade näidetega teiste samas tegevusvaldkonnas tegutsevate organisatsioonide siseauditi praktikast.
  • Abistame siseauditi üksuse töö tõhustamiseks vajalike muudatuste tuvastamisel ja elluviimisel.