Vládní návrh změny zákona proti praní špinavých peněz („AML zákon č. 253/2008 Sb.“) je aktuálně projednáván ve Sněmovně. Cílem je odstranit vytýkané nedostatky současné úpravy. Nové znění rozšiřuje rozsah povinných osob o další kategorie, zavádí nové postupy v oblasti kontrol klientů a upravuje definice virtuálních aktiv nebo země původu.

Insolvenční správci a restrukturalizační správci

Insolvenční a restrukturalizační správci nejsou v současné době podle AML zákona povinnými osobami. To by mělo změnit jeho nové znění. Důvodem je fakt, že nakládají s majetkovou podstatou dlužníka (včetně prodeje movitých a nemovitých věcí) a jsou tak ze zákona oprávněni disponovat s cizím majetkem.

Povinné osoby nemusí provést kontrolu klienta, ale budou mít povinnost oznámit podezřelý obchod Finančnímu analytickému úřadu (FAÚ). Otázkou je, zda bez provedení kontroly budou mít správci dostatek informací k odhalení a následnému posouzení podezřelého obchodu.

Provozovatelé hazardních her

Nové znění AML zákona zahrnuje mezi povinné osoby i provozovatele online loterie a online binga. Důvodem je zvýšené riziko zneužití uživatelského konta, které je zřizováno při registraci k těmto hazardním hrám.

Obchodníci s drahými kovy a drahými kameny

Obchodníci s drahými kovy nyní spadají do kategorie ostatních, taxativně nepojmenovaných povinných osob, novela zákona je již jako povinné osoby výslovně vymezuje.

Kdy je možné neprovést kontrolu klienta?

Současný AML zákon neupravuje postup, který by povinné osobě umožnil neprovést kontrolu klienta v případě, kdy by její provedení mohlo vést ke zmaření šetření podezřelého obchodu.

Podle nového znění AML zákona ke kontrole nedojde ve dvou situacích:

a) kdyby provedení kontroly nebo její dílčí části mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu, nebo

b) pokud dá FAÚ pokyn k neprovedení kontroly nebo její dílčí části z důvodu, že by její provedení mohlo zmařit nebo ohrozit šetření podezřelého obchodu nebo probíhající trestní řízení.

V praxi bude muset povinná osoba tento postup zaznamenat a také detailně zdůvodnit neprovedení kontroly tak, aby bylo možné postupy zpětně rekonstruovat.

Novela AML zákona zahrnuje virtuální aktiva do definice plateb v hotovosti

Změna se bude týkat jen plateb za zboží vysoké hodnoty. Zákon tuto hodnotu zatím nespecifikuje, pravděpodobně bude následně upravena vyhláškou. Povinné osoby budou muset zavést dodatečné kontrolní mechanismy pro virtuální aktiva a případně implementovat nové operační systémy pro detekci a monitoring těchto plateb.

Další změny

Definici země původu nově upravuje návrh samotného AML zákona, její obsah ale zůstává beze změn. Úprava ponechává v definici zemi původu fyzické osoby také stát, ve kterém má fyzická osoba trvalé bydliště déle než jeden rok. Tato informace ale v praxi není veřejně dostupná a povinná osoba tak bude muset tento údaj od klienta zjišťovat (např. prostřednictvím KYC dotazníku).

Novela nově upravuje také přestupek, kdy povinná osoba nesplní opatření k nápravě, nebo neinformuje FAÚ o splnění opatření k nápravě bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 dnů po uplynutí lhůty. Za tento přestupek je možné uložit pokutu do 1 000 000 korun.

S čím vám umíme pomoct?

Připravíme vám systém vnitřních zásad, základní předpis v oblasti AML.

Posoudíme efektivnost vašeho vnitřního řídicího a kontrolního AML/CFT systému (Anti-Money Laundering / Combating the Financing of Terrorism) a risk assessmentu v rozsahu nabízených produktů a služeb. Seznámíme se s vašimi předpisy a navrhneme vhodné postupy pro zlepšení.

Přezkoumáme zavedené postupy pro procesy onboardingu, „poznej svého klienta“ (KYC) a hloubkové kontroly klienta (EDD). Otestujeme a zhodnotíme zavedený transakční monitoring a screening mezinárodních sankcí a poradíme vám s jejich nastavením.

Doporučíme vám vhodné postupy pro posouzení faktorů vysokého a zvýšeného AML/CFT rizika. Pomůžeme vám při správném nastavení rizikového profilu klientů a při nápravě zjištěných nedostatků ze strany orgánu dohledu.

Vyhodnotíme nastavení detekčních scénářů a navrhneme vhodné postupy pro naplnění požadavků benchmarku. Prozkoumáme zdrojová data a jejich kvalitu. Poradíme, co je nutné monitorovat na účtech investičních nástrojů, kde čerpat informace ke kontrole i jak detekovat virtuální aktiva.

Máte otázky z AML/CFT oblasti? Obraťte se na nás, rádi vám odpovíme.