• 1000

Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo 5. května 2022 dlouho očekávanou výzvu v oblasti úspor vody v průmyslu. Jedná se o první výzvu tohoto druhu v rámci Národního plánu obnovy.

Podpory se dočkají například investice do filtračních zařízení, snižování netěsností rozvodů vod, jímání nebo využívání dešťových vod a další. Příjem žádostí o podporu probíhá od 12. května do 30. září 2022 a realizace projektu musí být dokončena do 31. prosince 2024.

Kdo může žádat a o kolik?

Podpora je určena podnikatelským subjektům včetně podniků vlastněných veřejným subjektem. Na jedno identifikační číslo je možné podat až tři žádosti o dotaci, pokud budou projekty realizovány na odlišných místech. Místem realizace může být celá ČR včetně Prahy.

Celkem bude mezi žadatele alokována 1 mld. Kč. Podpora bude poskytnuta až do výše 40 % způsobilých výdajů. Minimální výše dotace činí 1 mil. Kč, horní hranice je 25 mil. Kč. 

Jaké jsou způsobilé výdaje?

Mezi způsobilé výdaje mohou společnosti zařadit investice do strojů a zařízení, stavby, inženýrské sítě nebo činnost ve výstavbě.

Stavební práce a dodávky jsou však způsobilé pouze v rozsahu prací nezbytně nutných pro realizaci opatření. Na pořízení způsobilých výdajů bude nutné vyhlašovat výběrová řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

Jaké jsou podmínky?

Žadatelé musí předložit nejen podnikatelský záměr, ale také vodní audit zpracovaný v rozsahu stanoveném Výzvou, detailní popis nakupované technologie a souhrnný, kumulativní rozpočet projektu včetně indikativních cenových nabídek.

Podpořeny nebudou projekty, kterým se nepodaří u navrhovaných opatření vodním auditem prokázat úsporu vody ve výši minimálně 5 % nebo 100 m3 /rok. Podobně nebudou podpořeny projekty zaměřené na čištění nebo změnu kvality vody na vstupu nebo výstupu vodního hospodářství podniku, projekty úspory vody mimo vodní hospodářství podniku, změna zdrojů vody nebo jejich kapacity a ani zemědělská prvovýroba.