Globalisering en digitalisering veranderen onze samenleving op een nooit eerder geziene schaal en met een nooit eerder geziene snelheid. Data fungeren daarbij als brandstof voor de digitale economie. Ook de publieke sector staat voor grote en vaak ontwrichtende veranderingen. Organisaties in de publieke sector worden niet alleen geconfronteerd met veeleisende burgers en ondernemingen, maar moeten ook hun manier van werken aanpassen aan de nieuwe uitdagingen. Een kwalitatieve en snelle dienstverlening zijn belangrijker dan ooit, terwijl er ook een voortdurende druk ligt op kostenefficiëntie en transparantie. KPMG erkent de complexiteit die dergelijke transformaties in de publieke sector met zich meebrengen en heeft daarom wereldwijd toegewijde, multidisciplinaire teams voor de publieke sector samengesteld.

Het ‘Publieke Sector’-team van KPMG in België levert een breed aanbod aan ‘Advisory’-, ‘Tax & Legal’-, ‘Accounting’- en ‘Audit’-diensten aan verscheidene organisaties op de verschillende overheidsniveaus, gaande van de federale tot de regionale overheden en lokale besturen.

Daarbij richten we ons vooral op vier beleidsdomeinen: mobiliteit, gezondheid, openbare veiligheid, en overheidsfinanciën en economie. Daarnaast zijn er nog een aantal belangrijke transversale diensten die hoog op de agenda staan van de publieke sector, zowel op politiek als op bestuurlijk niveau. Het gaat onder meer om organisatieherontwerp en (digitale) transformaties, datamanagement en analytics, smart/connected government, cybersecurity, publiek-private samenwerkingen, interne audit en risicobeheer, en het gebruik van nieuwe technologieën zoals robotic process automation (RPA), artificiële intelligentie (AI) en blockchain.

divider public sector

  

Uitdagingen en trends

cost efficiency

Kostenefficiëntie

Overheidsorganisaties staan onder voortdurende druk om meer te doen met minder. Daarom ondersteunen wij onze klanten bij het verhogen van hun kostenefficiëntie en operationele uitmuntendheid, evenals hun effectiviteit en wendbaarheid.

Customer centricity

Klantgerichtheid

Overheden worden geconfronteerd met een nieuwe groep van jonge en veeleisendere burgers, klanten en ondernemingen. Die stijgende verwachtingen vergen een verschuiving naar soepelere klanttrajecten en een hernieuwde focus op de behoeften van de klant, voornamelijk door digitaliseringsinspanningen.

New technologies

Nieuwe technologieën

Nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie (AI), robotic process automation (RPA), chatbots en blockchain kunnen een diepgaande impact hebben op overheidsorganisaties. Wij helpen onze klanten in de publieke sector bij het integreren van deze nieuwe technologieën in hun operationele en dienstverleningsmodellen, inclusief een verhoogde focus op cyberbeveiliging.

Wereld Milieudag concept: Groene bergen en prachtige hemelwolken onder de blauwe lucht

ESG herdefinieert rollen en ambities van overheden

Als gevolg van de Europese Green Deal, moeten ook overheden in het kader van ESG een geïntegreerde langetermijnplanning en -budgettering invoeren, met de nadruk op schaalvergroting en versnelde uitvoering. Om deze overgang mogelijk te maken, moeten overheden hun strategieën en aanpak heroverwegen, nieuwe businesscases en partnerschapsmodellen ontwikkelen, de uitvoerbaarheid verbeteren en hun personeel omscholen.

State reforms & regulatory changes

Staatshervormingen en wijzigingen in de regelgeving

Frequente veranderingen in institutionele structuren en het regelgevingskader hebben een aanzienlijke impact op overheidsorganisaties op federaal, regionaal en lokaal niveau. Deze hervormingen vergen een herontwerp, extra steun bij integratie of splitsing en nog meer samenwerking binnen de waardeketen en het ecosysteem van de overheidssector.

Data-driven policies/smart government

Gegevensgestuurd beleid/slimme overheid

Data zijn het nieuwe goud voor overheden. Het gebruik van data impliceert wel een nieuwe manier van werken. Om de overheidssector toekomstbestendig te maken, moet er gewerkt worden aan een slimmere en meer data-gedreven overheid, alsook aan een meer holistisch beleidsvormingsproces, dat ondersteund wordt door het gebruik van geavanceerde data-analyses.

COVID-19 crisis

COVID-19 en daarna

De COVID-19-crisis heeft grote gevolgen gehad voor zowel particulieren als bedrijven. Binnen de publieke sector hebben en blijven wij onze klanten - zoals gezondheids- en financieel-economische administraties - ondersteunen bij crisismanagement, het herstel na de crisis en de preventie van een volgende crisis.

Compliance

Compliance

Het toegenomen bewustzijn en het aantal controles door de belastingautoriteiten op federaal en regionaal niveau leiden tot meer aandacht voor de naleving van de belastingwetgeving in alle processen binnen een voortdurend evoluerende omgeving.

Strategic advice

Strategisch advies

Wij verstrekken strategisch advies over openbare aanbestedingsprocedures voor diensten, goederen en werken, zowel in de traditionele als in de nutssector, inclusief de audit van interne openbare aanbestedingsprocedures.

divider public sector

  

Belangrijkste diensten in de publieke sector


De belangrijkste adviesdiensten voor de publieke sector kunnen worden onderverdeeld in vijf competentieclusters:
  • De cluster Risk & Regulatory geeft advies over interne audit en risico- en compliancebeheer.
  • De cluster Strategy richt zich op strategische planning, integratie en scheiding.
  • Business Consulting ondersteunt klanten bij procesanalyse en -optimalisatie, herinrichting van de organisatie, inkoop, vermogensbeheer en financieel management en klanttevredenheid.
  • Onze Deals-cluster richt zich op (de publieke sector kant van) publiek-private samenwerking, infrastructuurinvesteringen en schuldadvisering.
  • Onze Technology-cluster levert belangrijke diensten zoals data management en analytics, AI, digitale transformatie, innovatie en cybersecurity.
 
Onze Tax-afdeling assisteert klanten bij het bepalen van hun (in)directe belastingstatus en de daarmee samenhangende compliance-verplichtingen (btw-aangiften, rechtspersonenbelasting, (on)roerende voorheffingen, etc.). Het gaat daarbij niet alleen om advies over bijvoorbeeld btw-scans en het aanvragen van rulings, maar ook om implementatie van het advies in de dagelijkse processen. Ons Tax-departement biedt ook ondersteuning bij audits, bij externalisatie (zoals AGB/RCA, zorgbedrijven) en bij samenwerkingsinitiatieven (zoals intercommunales, zelfstandige groepen, PPS, etc.). 
 
Onze Legal-afdeling biedt tal van diensten aan binnen diverse sectoren in functie van uw behoeften. Voorbeelden van belangrijke diensten die wij aanbieden binnen de publieke sector zijn: overheidsopdrachten (o.a. strategisch advies, implementatie van de aanbestedingsstrategie, juridisch advies en het opstellen van aanbestedingsdocumenten en analyse van aanbestedingen, SWOT-analyse, onderhandelingen, analyse van interne aanbestedingsprocessen, analyse/kritische beoordeling van aanbestedingsdocumenten, raamovereenkomsten, overdracht van knowhow, uitvoering van aanbestedingscontracten, geschillen etc.), PPS (Publiek-Private Samenwerking/Publiek-Private Samenwerking) in de bouw, DBFM(O), ESA 2010 en publiek- & bestuursrecht (advies over het decreet en lokaal bestuur, advies inzake administratieve vereenvoudiging, advies inzake ambtenarenwetgeving etc.).
 
Onze 'Audit & Assurance'-diensten gaan verder dan enkel de controle van jaarrekeningen. Naast de jaarlijkse controle kan ook zekerheid worden verschaft over tussentijdse financiële overzichten en over de informatie die wordt gebruikt voor het besturen van, het handelen met en het investeren in elk type organisatie in de publieke sector. Met een toenemende vraag naar meer verantwoording en transparantie van organisaties in alle aspecten van hun bedrijfsvoering, kan Assurance op niet-financiële informatie helpen om het vertrouwen te behouden wanneer het management namens een organisatie belangrijke beslissingen neemt. Onze Assurance-diensten omvatten ook expertdiensten (d.w.z. interveniëren om conflicten tussen verschillende partijen te helpen oplossen) en sustainability readiness assessments.
divider public sector

  

Wij adviseren organisaties in de publieke sector over een breed spectrum van onderwerpen via de volgende geïntegreerde oplossingen

Wij zijn ervan overtuigd dat een toekomstige onderneming drie dingen moet zijn: Connected. Powered. Trusted.

Connected. Powered. Trusted. is onze definitie van een digitaal getransformeerde organisatie. Een organisatie die verbonden, afgestemd en ontworpen is rond de klant. Een organisatie die wordt aangedreven door moderne technologie en flexibele bedrijfspraktijken. Een organisatie die het vertrouwen geniet van al haar stakeholders, van klanten, werknemers, leveranciers, investeerders en toezichthouders.

Connected

KPMG Connected Enterprise voor de publieke sector is ons kader en onze aanpak voor een klantgerichte, end-to-end digitale transformatie die voldoet aan de nieuwe eisen van federale, regionale en lokale overheden. Dit geldt ook voor andere zaken, zoals steden, defensie, gezondheidszorg, onderwijs, mobiliteit, justitie, burgerlijke zaken en sociale diensten. Een geconnecteerde overheid die klaar is voor de toekomst, zal de capaciteiten hebben om snel te reageren op marktsignalen en snel te schakelen om in te spelen op nieuwe opportuniteiten. Door KPMG Connected Enterprise richt elk cruciaal proces en elke cruciale functie en relatie van een bedrijf zich op het voldoen aan de verwachtingen van de klant, het creëren van bedrijfswaarde en het stimuleren van duurzame groei in een digitale wereld.

Powered

KPMG Powered Enterprise is een resultaatgerichte, functionele transformatieoplossing die diepgaande sectorkennis, wereldwijde leveringsmogelijkheden en toonaangevende cloudtechnologieën combineert. Het helpt duurzame verandering, stijgende prestaties en blijvende waarde voor uw bedrijf te stimuleren. Powered Enterprise is onze belangrijkste dienst voor functionele transformatie naar de cloud. Het is een geïntegreerde, marktleidende oplossing die bedrijfsfuncties transformeert, waaronder marketing, sales & service, e-commerce, supply chain management, inkoop, financiën, human resources, informatietechnologie, enterprise service management, cybersecurity en risicomanagement.

Trusted

Ons Trusted-programma omvat het hele capaciteitenpakket van KPMG op het gebied van risicomanagement en regelgeving. Daarnaast speelt 'Trusted' een faciliterende rol voor (digitale) transformatie. Wij geloven dat vertrouwen de ultieme business enabler is: groei, prestaties, efficiëntie en innovatie worden allemaal gevoed en vergemakkelijkt door het vertrouwen dat mensen in een onderneming hebben.

divider public sector

  

Dienstverlening aan Europese instellingen – KPMG België

Wij streven ernaar Europa groener, digitaler en veerkrachtiger te maken.

Met de juiste mix van expertise op verschillende beleidsterreinen (bv. justitie en consumenten, migratie en grensbeheer, energie en natuurlijke hulpbronnen, ESG en duurzaamheid, volksgezondheid, veiligheid en defensie) en de praktische ervaring in het gebruik van technologische oplossingen om zakelijke uitdagingen aan te pakken, zijn wij een toegewijde en betrouwbare partner voor de Europese instellingen en agentschappen.

Wij bieden een portfolio van adviesdiensten aan, van strategie en bedrijfsadvisering tot risico- en regelgevingmanagement, en digitale oplossingen en technologie. Zo ondersteunen wij de Europese Commissie bij het realiseren van haar prioriteiten. Onze diensten zijn afgestemd op de behoeften en specifieke kenmerken van de politieke beleidslijnen van de Europese Commissie, die gericht zijn op de volgende zes prioriteiten: een Europese Green Deal, een economie die werkt voor mensen, een Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk, bescherming van onze Europese manier van leven, een sterker Europa in de wereld en een nieuwe impuls voor de Europese democratie. Door de krachten van de vestigingen van KPMG in de 27 EU-lidstaten te bundelen, zijn we ervan overtuigd dat we over de nodige capaciteiten en mogelijkheden beschikken om de Europese instellingen te ondersteunen bij de uitvoering van hun ambitieuze EU-agenda.