Báo cáo minh bạch KPMG Việt Nam

Báo cáo minh bạch của KPMG Việt Nam

Báo cáo minh bạch của chúng tôi chỉ rõ các bước mà KPMG Limited thực hiện để duy trì các nghĩa vụ và trách nhiệm nghề nghiệp của chúng tôi

 

Năm báo cáo

Báo cáo minh bạch của KPMG Limited

(theo qui định tại Điều 56 Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12)

Transparency Report for KPMG Limited

(under the requirements of Article 13 of the EU Audit Regulation) 

Năm 2023 📘 BCMB- KPMG-2023.pdf 📘 EU TR-KPMG-2023.pdf
Năm 2022 📘 BCMB- KPMG-2022.pdf; Phụ lục 2 📘 EU TR-KPMG-2022.pdf
Năm 2021 📘 BCMB- KPMG-2021.pdf; Phụ lục 3 📘 EU TR-KPMG-2021.pdf
Năm 2020

📘 BCMB- KPMG-2020.pdf; Phụ lục 1 Phụ lục 2 Phụ lục 3

📘  EU TR-KPMG-2020.pdf
Năm 2019

📘 BCMB- KPMG-2019.pdf

📘  EU TR-KPMG-2019.pdf
Năm 2018

📘 BCMB- KPMG-2018.pdf ; Phụ lục 1

📘  EU TR-KPMG-2018.pdf
Năm 2017

📘 BCMB- KPMG-2017.pdf

📘  EU TR-KPMG-2017.pdf
Năm 2016

📘 BCMB- KPMG-2016.pdf;  Phụ lục 1Phụ lục 2Phụ lục 3

📘  EU TR-KPMG-2016.pdf
Năm 2015

📘 BCMB- KPMG-2015.pdf

📘 Not applicable
Năm 2014

📘 BCMB- KPMG-2014.pdf

📘  EU TR-KPMG-2014.pdf
Năm 2013

📘 BCMB- KPMG-2013.pdf

📘  EU TR-KPMG-2013.pdf
Năm 2012

📘 BCMB- KPMG-2012.pdf

📘  EU TR-KPMG-2012.pdf