Các công ty thành viên của KPMG hoạt động tại 143 quốc gia, với tổng cộng hơn 265.000 nhân viên, cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp, cơ quan chính phủ, cơ quan khu vực công, tổ chức phi lợi nhuận và thị trường vốn thông qua hoạt động kiểm toán và kiểm định của các công ty thành viên. KPMG cam kết mang lại chất lượng và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng thông qua các hoạt động và cách phục vụ của chúng tôi cả về mặt chuyên môn và cá nhân. Ngoài ra, sự tin tưởng của khách hàng là “tài sản” quý báu để thể hiện tõ nét mức độ thành công, giá trị và uy tín của KPMG trên thị trường.

KPMG dẫn đầu với cam kết về chất lượng và tính nhất quán trên mạng lưới toàn cầu, các công ty thành viên hoạt động với niềm mong muốn đem tới thành công cho khách hàng, và mục đích phụng sự và phát triển cộng đồng. Khi thế giới bước vào giai đoạn bình thường mới với sự thay đổi chóng mặt và gián đoạn không lường trước, chúng tôi truyền tải niềm tin, thúc đẩy đổi mới thông qua hành động của mình.

KPMG là một trong những công ty cung cấp dịch vụ chuyên nghiệp lớn nhất tại Việt Nam, với văn phòng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Thành lập từ năm 1994, công ty đã có hơn 28 năm kinh nghiệm, với hơn 8,000 khách hàng (doanh nghiệp lớn nhất tính theo số lượng khách hàng) là các doanh nghiệp Đa Quốc gia, các doanh nghiệp Trong và Ngoài Nhà nước, doanh nghiệp Tư nhân, doanh nghiệp Start-up và doanh nghiệp Gia đình. KPMG hỗ trợ khách hàng với phương pháp tiếp cận đa chiều, kết hợp cùng kinh nghiệm và hiểu biết chuyên sâu trong ngành để vượt qua các thử thách và sẵn sàng nắm bắt cơ hội nằm trong 5 hoạt động chính thuộc quá trình kinh doanh, bao gồm Kiểm toán, Tư vấn Vận hành, Tư vấn Thương vụ, Tư vấn Thuế và Pháp lý.

Các Giá trị cốt lõi của KPMG là:
Integrity (Chính trực): We do what is right. - Chúng tôi làm điều đúng đắn
Excellence (Xuất Sắc): We never stop learning and improving. - Chúng tôi không ngừng học hỏi và cải thiện.
Courage (Can Đảm): We think and act boldly. - Chúng tôi suy nghĩ và hành động táo bạo.
Together (Chung Sức): We respect each other and draw strength from our differences. - Chúng tôi tôn trọng lẫn nhau và khai thác điểm mạnh từ sự khác biệt.
For Better (Cho Điều Tốt Hơn): We do what matters. - Chúng tôi hành động vì mục đích chính đáng.

Văn hóa của KPMG không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh hiệu quả mà nhận thức tầm quan trọng của nỗ lực xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ giáo dục và bảo vệ môi trường của quốc gia.

Dịch vụ Báo cáo Tài chính:

 • Kiểm toán báo cáo tài chính theo các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) hoặc quy tắc kế toán tại nước sở tại (GAAP)
 • Kiểm tra các báo cáo tài chính theo IFRS và GAAP
 • Tiến hành các thủ tục theo thỏa thuận, bảo đảm tuân thủ các quy định về pháp luật hoặc quản lý

Dịch vụ Tư vấn Kế toán:

 • Tư vấn về các ảnh hưởng về mặt kế toán liên quan đến hợp đồng, tái cấu trúc, giao dịch theo IFRS và GAAP
 • Tập huấn kiến thức về GAAP, IFRS và các chủ đề đặc biệt như Kết hợp Kinh doanh, Công cụ Tài chính
 • Hỗ trợ lập thư hỗ trợ vay và các yêu cầu bảo đảm đối với khoản nợ hoặc phát hành cổ phần

Dịch vụ Kiểm định khác:

 • Kiểm định các thông tin tài chính và phi tài chính trên báo cáo kinh doanh hoặc kiểm tra tính tuân thủ luật và quy định
 • Kiểm định thông tin kiểm toán nội bộ đối với các báo cáo tài chính

Tư vấn Công nghệ Thông tin (ITA)

 • Hoạt động tư vấn – Tư vấn công nghệ
 • Tư vấn CIO
 • Hỗ trợ công nghệ (TE) –Triển khai
 • Rủi ro về công nghệ (TR) – IRM 
 • An ninh mạng
 • Đổi mới sáng tạo dạng dịch vụ (Innovation-as-a-Service)

Khách hàng & Vận hành (C&O)

Khách hàng

 • Chiến lược khách hàng
 • Trải nghiệm khách hàng
 • Chuyển đổi bán hàng & dịch vụ
 • Hiệu quả truyền thông, tiếp thị & thương mại số
 • Tổ chức lấy khách hàng làm trọng tâm
 • Dữ liệu khách hàng, số liệu phân tích và hiểu biết chuyên sâu
 • Chuyển đổi số
 • Giải pháp Doanh nghiệp Kết nối của KPMG (KPMG Connected Customer Enterprise)

Vận hành

 • Chuỗi cung ứng và chiến lược vận hành
 • Giảm thiểu chi phí
 • Tăng cường hiệu suất sản xuất
 • Chuyển đổi mua hàng
 • Kế hoạch kinh doanh tích hợp
 • Chuyển đổi logistics

Phát triển bền vững (ESG)

 • Hỗ trợ về chiến lược, lộ trình và triển khai ESG
 • Biến đổi khí hậu và giảm khí thải cacbon
 • Xã hội và nhân quyền
 • Quản trị bền vững
 • Báo cáo bền vững/ESG
 • Hỗ trợ thẩm định ESG
 • Hỗ trợ đảm bảo ESG

Quản trị Tài chính (FM)

 • Mô hình hoạt động mục tiêu tài chính & kế toán
 • Quy trình vận hành tiêu chuẩn tài chính & kế toán 
 • Lập kế hoạch dự báo ngân sách 
 • Hệ thống thông tin quản lý 
 • Quản lý kho bạc doanh nghiệp
 • Quản lý vốn lưu động 
 • Tối ưu hóa chi phí
 • Giải pháp tự động hóa tài chính & kế toán 
 • Giải pháp BCRE (Bất động sản và Xây dựng)

Con người & Thay đổi (P&C)

 • Phát triển tổ chức
 • Trí tuệ nguồn nhân lực
 • Quản trị nhân tài
 • Tối ưu hóa bộ phận Nhân sự
 • Quản lý thay đổi hành vi

Kiểm toán nội bộ, Quản lý Rủi ro và Tuân thủ (IARCS)

 • Dịch vụ quản trị doanh nghiệp
 • Dịch vụ tư vấn cho Hội đồng quản trị và Điều hành (đánh giá sẵn sàng IPO, thẩm định quản trị và tư vấn Ban giám đốc)
 • Dịch vụ quản lý rủi ro doanh nghiệp (ERM)
 • Dịch vụ quản lý tuân thủ
 • Dịch vụ kiểm soát nội bộ và kiểm toán nội bộ
 • Khung chính sách và quy trình, dịch vụ đánh giá và cải tiến quy trình
 • Dịch vụ hoạt động kho bạc của doanh nghiệp và rủi ro
 • Triển khai và đánh giá Sarbane Oxley (SOX) và COSO, hỗ trợ kiểm toán SOX
 • Giám sát và bảo đảm liên tục (CACM)
 • e-GRC (Quản trị-Rủi ro-Tuân thủ tích hợp và kỹ thuật số)

Quản trị Rủi ro Tài chính (FRM)

 • Triển khai Basel (Phương pháp tiếp cận nâng cao Basel II, Basel III, Basel IV)
 • Quản lý rủi ro tín dụng (CRM)
 • Quản lý rủi ro thị trường (MRM)
 • Quản lý rủi ro dòng tiền và thanh khoản (LRM)
 • Quản lý rủi ro hoạt động (ORM) 
 • Quản lý kinh doanh liên tục (BCM)
 • Quản lý tài sản nợ (ALM) và Định giá điều chuyển vốn (FTP)
 • Triển khai Lợi nhuận trên vốn điều chỉnh theo rủi ro (RAROC)
 • Chuyển đổi hoạt động rủi ro (RFT)
 • Thiết kế và triển khai dịch vụ Powered Risk
 • Dịch vụ dữ liệu và kỹ thuật số cho lĩnh vực Dịch vụ tài chính: Chuyển đổi dựa trên dữ liệu, phân tích dữ liệu, quản lý dữ liệu, ngân hàng kỹ thuật số, quản trị và vận hành thanh toán điện tử, công nghệ bảo hiểm (insurtech)
 • Định lượng: mô hình hóa tín dụng, mô hình hóa rủi ro thị trường, hỗ trợ IFRS 9, hỗ trợ định giá, bảo hiểm rủi ro và các công cụ phái sinh
 • Dịch vụ tuân thủ báo cáo theo quy định

Dịch vụ tư vấn Thương vụ:

Thẩm định

 • Thẩm định tài chính và thuế
 • Thẩm định sự tuân thủ
 • Thẩm định sự tuân thủ IT/HR 
 • Hỗ trợ giao dịch

Tư vấn Tài chính & Mua bán Doanh nghiệp

 • Thỏa thuận nguồn gốc 
 • Tư vấn hướng dẫn
 • Gây vốn

Chiến lược

 • Thẩm định thương mại chi tiết
 • Tiếp cận thị trường
 • Chiến lược giao dịch
 • Chiến lược phát triển 
 • Tối ưu hóa hệ thống vận hành
 • Thiết lập mô hình kinh doanh
 • Hội nhập/ tách biệt

Định giá

 • Định giá doanh nghiệp kinh doanh
 • Định giá tài sản và hỗ trợ trong báo cáo giá trị 
 • Dịch vụ mô hình hóa

Điều tra gian lận

 • Điều tra số
 • Chống rửa tiền
 • FCPA, ABC
 • Kiểm tra lý lịch doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn Thuế:

Giải quyết Tranh chấp và Bất đồng

 • Công tác chuẩn bị trước thanh tra thuế
 • Hỗ trợ thanh tra thuế tại thực địa
 • Đánh giá kết quả sau thanh tra thuế
 • Giải quyết tranh chấp và bất đồng thuế

Thuế Mua bán và Sáp nhập

 • Thẩm định thuế
 • Cơ cấu mua bán 
 • Thiết lập mô hình thuế
 • Các dịch vụ hỗ trợ bên bán
 • Hội nhập hậu giao dịch

Dịch vụ Doanh nghiệp

 • Hỗ trợ đăng ký và thiết lập hệ thống kế toán ban đầu
 • Thực hiện giải pháp phần mềm kế toán
 • Chuẩn bị thủ tục kế toán
 • Lập sổ sách hàng tháng và chuẩn bị báo cáo tài chính hàng năm
 • Kiểm tra và đánh giá chất lượng kế toán
 • Tư vấn sử dụng hóa đơn
 • Tư vấn chuyển đổi kinh doanh
 • Thiết lập bảng lương và thực hành các giải pháp
 • Chuẩn bị khai thuế và hỗ trợ nộp hồ sơ
 • Hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp

Thuế Quốc tế

 • Dịch vụ chuyển giá quốc tế
  • Lập kế hoạch chuyển giá
  • Thỏa thuận xác định giá trước
  • Lập hồ sơ và tuân thủ
  • Tranh cãi và giải quyết tranh chấp 
  • Rà soát đặc biệt
 • Dịch vụ tư vấn thuế quốc tế
  • Mua bán và/hoặc thoái vốn
  • Hội nhập và tái cấu trúc sau mua lại
  • Giao dịch quốc tế
  • Mô hình kinh doanh toàn cầu và/hoặc tái tổ chức
 • Dịch vụ thương mại và hải quan
  • Đánh giá các hiệp định thương mại tự do (“FTAs”)
  • Kế hoạch đánh giá hải quan
  • Kỹ thuật thuế quan
  • Dịch vụ quản lý chuỗi giá trị (VCM) 
  • Giải quyết tranh chấp và bất đồng hải quan

Dịch vụ Thuế Thu nhập Doanh nghiệp

 • Quản lý tuân thủ quốc tế
 • Tư vấn và hoạch định thuế trong nước
 • Tư vấn và hoạch định thuế xuyên quốc gia  
 • Kiểm tra tính tuân thủ về nghĩa vụ thuế
 • Dịch vụ ưu đãi thuế

Dịch vụ Di chuyển toàn cầu

 • Dịch vụ tư vấn tuân thủ
 • Dịch vụ tư vấn
 • Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
 • Dịch vụ xuất nhập cảnh 
 • Dịch vụ an sinh xã hội quốc tế
 • Tư vấn soát xét
 • Kiểm tra và hỗ trợ kiểm toán thuế

Dịch vụ tư vấn Luật:

Tiếp cận Thị trường, Thành lập Doanh nghiệp

 • Tư vấn tiếp cận thị trường
 • Phân tích quy định về cấu trúc doanh nghiệp
 • Trợ giúp thủ tục cấp phép đầu tư và kinh doanh

Thương mại

 • Quảng cáo và khuyến mại
 • Đăng ký sản phẩm
 • Tư vấn thương mại điện tử 
 • Tư vấn bảo mật thông tin và mẫu biểu liên quan
 • Thương mại 
  • Các hợp đồng thương mại
  • Hợp đồng đại lý và phân phối
  • Nhượng quyền nhãn hiệu, bản quyền và công nghệ
  • Bảo mật bí mật kinh doanh
  • Nhượng quyền
  • Cung ứng
  • Hoạt động mua hàng
  • Sản xuất (lệ phí / hợp đồng)
  • Vay vốn

Bảo vệ dữ liệu và Quyền riêng tư

 • Quản lý cho phép thu thập dữ liệu
 • Biểu đồ kiểm kê dữ liệu/ Phân tích khoảng trống
 • Hỗ trợ thủ tục cấp phép
 • Tư vấn pháp lý về bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư và việc tuân thủ các quy định
 • Soạn thảo và điều chỉnh các hợp đồng liên quan đến dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư
 • Soạn thảo chính sách xử lý dữ liệu nội bộ
 • Đánh giá tác động giao dịch xuyên biên giới
 • Đào tạo về quyền riêng tư
 • Hỗ trợ về vi phạm dữ liệu

Dịch vụ Hỗ trợ Hoạt động Doanh nghiệp

 • Soạn các hồ sơ hành chính doanh nghiệp
 • Dịch vụ con dấu
 • Chứng thực
 • Dịch thuật

Sở hữu trí tuệ (“SHTT”)

 • Đăng ký và thực thi SHTT
 • Hỗ trợ sử xý vi phạm SHTT
 • Thương mại hóa SHTT

Lao động

 • Tư vấn và tái cấu trúc về lao động
 • Hợp đồng lao động và nội quy lao động 
 • Giải quyết tranh chấp lao động
 • Giấy phép lao động và giấy phép cư trú

Tư vấn Tuân thủ Pháp luật

 • Tư vấn các yêu cầu tuân thủ theo pháp luật
 • Chính sách tuân thủ quy định nội bộ
 • Rà soát và hỗ trợ đăng ký gia hạn giấy phép
 • Báo cáo theo luật định
 • Rà soát hoạt động tuân thủ của doanh nghiệp
 • Tập huấn chống tham nhũng và FCPA

Mua bán và Sáp nhập

 • Hoạch định cấu trúc và tư vấn pháp lý
 • Soát xét pháp lý và soạn thảo hồ sơ giao dịch
 • Soạn thảo các thỏa thuận bảo mật trước giao dịch 
 • Hỗ trợ trước và sau giao dịch

Tái cơ cấu và Giải thể

 • Tư vấn pháp lý về tái cấu trúc và hỗ trợ thực hiện
 • Tư vấn giải thể và hỗ trợ thực hiện

Giải quyết Tranh chấp và Hỗ trợ Tranh tụng

 • Tư vấn và hỗ trợ giải quyết tranh chấp tại trọng tài
 • Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp
 • Soạn thảo các điều khoản trọng tài trong hợp đồng
 • Hỗ trợ tranh tụng 

Tuyên bố về tính hữu hiệu của Hệ thống Quản lý Chất lượng

Tại ngày 30 tháng 9 năm 2023

Quy trình đánh giá thường niên về Hệ thống Quản lý Chất lượng của Công ty TNHH KPMG tại ngày 30 tháng 9 năm 2023 đã kết luận rằng Hệ thống Quản lý Chất lượng mang lại cho Công ty TNHH KPMG sự đảm bảo hợp lý rằng các mục tiêu của Hệ thống Quản lý Chất lượng đã đạt được theo ISQM1*.

Các mục tiêu của Hệ thống Quản lý Chất lượng là đưa ra cho Công ty TNHH KPMG sự đảm bảo hợp lý rằng:

 • Công ty TNHH KPMG và nhân sự của công ty thực hiện trách nhiệm của mình theo các chuẩn mực nghề nghiệp và các quy định pháp luật áp dụng, và thực hiện các hợp đồng dịch vụ theo các chuẩn mực và quy định đó; và
 • Các báo cáo dịch vụ do Công ty TNHH KPMG hoặc các thành viên điều hành phụ trách dịch vụ là phù hợp trong tình huống cụ thể.

* Chuẩn mực Quản lý Chất lượng Quốc tế 1 (ISQM1) – Quản lý chất lượng doanh nghiệp thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tài chính, hoặc dịch vụ đảm bảo hoặc các dịch vụ có liên quan, do Ủy ban Chuẩn mực Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo Quốc tế (IAASB) ban hành.

Trình tìm kiếm văn phòng

Tìm văn phòng KPMG gần bạn. Sử dụng dịch vụ định vị tự động hoặc chọn vị trí trong danh sách.
Hoặc
Không tìm thấy kết quả phù hợp