Transferové oceňovanie (transfer pricing) sa vzťahuje na všetky firmy, ktoré obchodujú so závislými osobami či už v rámci Slovenska, alebo v zahraničí. Transakcie medzi spriaznenými spoločnosťami by mali prebiehať za trhových podmienok. Na nastavenie trhovej ceny a trhových podmienok je možné použiť viacero metód. Bez ohľadu na to akú metódu transferového oceňovania si spoločnosť zvolí, mala byť schopná si cenu obhájiť a preto je povinná viesť si transferovú dokumentáciu.

Počet daňových kontrol zameraných na transferové oceňovanie každoročne stúpa, ale transferovú dokumentáciu si daňový úrad môže vypýtať aj mimo daňovej kontroly. Lehota na odovzdanie transferovej dokumentácie je veľmi krátka, až nedostatočná v prípade, že jej spoločnosť doteraz nevenovala dostatočnú pozornosť. Obsah transferovej dokumentácie je presne určený a jej rozsah závisí najmä od hodnoty a typu transakcií.

V prípade ak spoločnosť neodovzdá transferovú dokumentáciu načas, alebo neobháji svoju politiku transferových cien v rámci skupiny, dôsledkom sú vždy pokuty a daňové doruby. V roku 2019 bol priemerný dorub dane za nedostatky v transferovom oceňovaní až 6 mil. eur.*

Ako vám vieme pomôcť

Zažiadajte o previerku transferového oceňovania a naši experti Vám pomôžu:

  • Skontrolovať nastavenie transferového oceňovania cezhraničných nefinančných (napr. nákup zásob, poskytnutie služieb, prenájom a pod.)  a finančných transakcií (napr. vnútropodnikový úver, garančný poplatok, cash pooling a pod.)
  • Overiť povinnosť viesť transferovú dokumentáciu a v akom rozsahu
  • Skontrolovať úplnosť a správnosť existujúcej dokumentácie
  • Pripraviť transferovú dokumentáciu pre daňový úrad

Prípadová štúdia

Klient
Výrobca pracujúci v automobilovom priemysle

Východisková situácia
Klient potreboval overiť nastavenie transferovej dokumentácie a zároveň sa oboznámiť s možnými rizikami.

Náš prístup
Vykonali sme previerku transferového oceňovania. Kontrola transferovej dokumentácie je efektívny spôsob ako určiť, ktoré dokumenty sú nevyhnutné pri danom type podnikania. Zároveň sme upozornili na transakcie so spriaznenými entitami, ktoré môžu byť daňovým rizikom.

Výsledok
Naša previerka transferového oceňovania previedla klienta procesom vedenia transferovej dokumentácie, ktorý je v súlade so zákonnými pravidlami a predpismi a súčasne prispôsobený predmetu činnosti klienta. Vďaka naším odporúčaniam ako predísť možnému nesúladu má manažment firmy pádne argumenty, na ktoré sa môže v budúcnosti spoliehať. Ďalšia previerka tímu KPMG potvrdila, že sa nevyskytli žiadne riziká a klient mohol pokračovať v úspešnom raste.

Kontaktujte nás

* FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY: VÝROČNÁ SPRÁVA o činnosti finančnej správy za rok 2019,  Banská Bystrica, 2020, str. 44. Dostupné na internete: https://www.financnasprava.sk//_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Zverejnovanie_dok/Vyrocne_spravy/FS/2020.05.18_VS_2019.pdf