• 1000

Nezávislá finančná previerka je výnimočnou službou, z ktorej profitujú všetky zainteresované strany, zlepšuje transparentnosť a znižuje neistotu pri obchodných vyjednávaniach – čím prispieva k efektívnejšej alokácii zdrojov a posilnení dôvery medzi partnermi.

Ako taká nezávislá finančná previerka funguje?

Ako odlíšiť citróny od sliviek

Počuli ste už niekedy o teórii citrónov (z angl. The Market for Lemons)? George Akerlof vďaka tejto teórii v roku 2001 získal Nobelovu cenu. Vo svojich výskumoch argumentoval, že v prípade väčšiny obchodných transakcií sa trhy stretávajú s fenoménom asymetrických informácii medzi predávajúcim, ktorý má detailné informácie o svojom produkte, službe, či situácii a kupujúcim, ktorý sa musí spoľahnúť na integritu a reputáciu svojej protistrany.

Na príklade predaja jazdených áut vysvetlil, že kupujúci nevie z verejne dostupnách informácií rozlíšiť medzi dobrým autom – slivkou (z angl. plum) a zlým autom – citrónom (z angl. lemon), keďže v oboch prípadoch je v záujme predávajúceho komunikovať najvyššiu kvalitu svojho produktu, ktorú si kupujúci nevie overiť. Výsledkom tejto asymetrie je sub-optimálny výsledok pre obe strany, neistota kupujúceho a nižšia predajná cena spôsobená rizikom kúpy „citróna“ pre predávajúceho.

Od ovocného sadu k rokovaciemu stolu

V podobnej asymetrii dochádza aj vo vzťahu medzi veriteľom (bankou) a dlžníkom (spoločnosťou). Majitelia a manažment svoje spoločnosti poznajú do posledného detailu, dynamiku trhu, zákazníkov a dodávateľov, cenotvorbu, nákladovú bázu, kvalitu svojích aktív a podobne. V období „slnečných dní“ integrita a spoľahlivosť finančnej a operatívnej výkonnosti nezvykne byť rozporovaná. Avšak keď príde k šoku, či už na mikro-úrovni spoločnosti (výpadok v dodávateľskom reťazci, výkyv cien vstupných či výstupných surovín a pod.) alebo makro-úrovni ekonomiky (hospodársky pokles, inflácia, fluktuácia výmenných kurzov), často môže prísť k problémom v napĺňaní dlhovej služby.

V prípade, že sa jedná o štrukturálny a pretrvávajúci problém, jeho riešenie spočíva vo finančnej a prevádzkovej reštrukturalizácii. Avšak dočasné finančné ťažkosti sú často riešiteľné menej radikálnymi zásahmi do fungovania spoločnosti a to práve vyjednaním alternatívneho splátkového kalendára s veriteľmi. Aby s ním však banky súhlasili, potrebujú uistenie, že dlžník nie je kyslý citrón a môžu veriť jeho prevádzkovej odolnosti a biznis plánu. Riešením tejto informačnej asymetrie, ako potvrdil aj Akerlof, je spolupráca s nezávislým odborníkom, ktorý s pomocou hĺbkovej finančnej analýzy historickej finančnej výkonnosti a pozície, peňažných tokov, finančných projekcií v krátkodobom (12 mesiacov) ako aj strednodobom (1-3 roky) horizonte.

Kľúčové princípy nezávislej finančnej previerky

Nezávislá finančná previerka (z angl. Independent Business Review alebo „IBR“) pripravená tímom odborníkov z oblasti financií, finančného modelovania ako aj sektorových expertov, slúži ako spoločný odrazový mostík pre vyjednávania pre všetky zainteresované strany. Poskytuje objektívny pohľad na historické fungovanie spoločnosti ako aj jej vyhliadky do budúcnosti. Mitiguje informačnú asymetriu, pričom dáva bankám vyššiu úroveň komfortu a dôvery vo finančné informácie poskytované dlžníkom. Majitelia spoločnosti zároveň benefitujú zo zistení a riešení navrhnutých špecialistami s dlhoročnými skúsenosťami v danom odbore. Nejde o hru s nulovým súčtom, kde zisk jednej strany je podmienený stratou alebo nevýhodou tej druhej. 

Ak sa chcete o tejto službe dozvedieť viac alebo prekonzultovať vašu konkrétnu situáciu s naším tímom špecialistov, kontaktujte nás.