Nariadenie stanovuje jednotné požiadavky na využívanie označenia „európsky zelený dlhopis“, angl. European union Green Bond (skr. EuGB).

V súčasnosti je najväčšie množstvo vydaných zelených dlhopisov na úrovni Európskej únie a prvenstvo vo vydaní zeleného dlhopisu patrí Európskej investičnej banke. Za minulý rok bolo vydaných na európskom hospodárskom trhu 448 zelených dlhopisov s hodnotou vo vyše 173 miliárd eur. Predpokladaný počet vydaných zelených dlhopisoch v celosvetovom meradle mal za rok 2023 dosiahnuť výšku 600 miliárd amerických dolárov. Globálny vývoj zelených dlhopisov má stúpajúcu tendenciu od svojho počiatku (s výnimkou roku 2022).

Čo je to zelený dlhopis (EuGB)?

EuGB alebo európsky zelený dlhopis je druhom dlhopisu, ktorého účelom je podpora environmentálnych projektov. Pod takýmito projektami si môžeme predstaviť najmä projekty na podporu obnoviteľných zdrojov či udržateľného hospodárstva. Emitent EuGB je povinný vynaložiť až 85% finančných prostriedkov v súlade environmentálnymi cieľmi podľa nariadenia EÚ o taxonómií č. 2020/852.

Označením EuGB alebo európsky zelený dlhopis sa môžu označovať len tie dlhopisy, ktoré spĺňajú požiadavky Nariadenia. EuGB predstavujú najvyšší štandard zelených dlhopisov. Emitent EuGB sa môže riadiť aj inými štandardmi ako Nariadením (napr. štandardmi International Capital Market Association, skr. ICMA). Zelené dlhopisy vydané pred účinnosťou Nariadenia nemusia spĺňať požiadavky Nariadenia, ak emitent nemá v záujme označovať tieto zelené dlhopisy ako EuGB.

Povinnosti emitentov zelených dlhopisov

Nariadenie stanovuje povinnosti pre emitentov v rámci procesu vydávania zelených dlhopisov, a to najmä:

  1. Pred emisiou EuGB
    1. vyplniť informačný prehľad o EuGB,
    2. vyžiadať preskúmanie informačného prehľadu zo strany externého posudzovateľa, ktoré musí mať kladné stanovisko;
  2. Po emisii zeleného EuGB
    1. vypracovanie správy o alokácii výnosov z EuGB,
    2. vypracovanie a zverejnenie správy o vplyve EuGB na vplyv použitia výnosov z dlhopisu na životné prostredie s použitím vzoru podľa Nariadenia.

Uvedené dokumenty budú mať povinnosť emitenti uverejňovať aj na svojej webovej stránke aspoň 12 mesiacov po splatnosti EuGB.

Ďalšie informácie majú poskytnúť predpisy Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Vzory pre zverejňovanie informácií o EuGB

Nariadenie stanovuje požiadavky vzorov na zverejňovanie informácií zo strany emitentov EuGB, za účelom dosiahnutia transparentnosti a uľahčenia prístupnosti k takýmto informáciám. 

Externí posudzovatelia EuGB

Nariadenie zavádza aj systém registrácie a dohľadu pre externých posudzovateľov EuGB.  Registrácia externých posudzovateľov EuGB ako aj dohľad nad nimi má byť v kompetencii orgánu ESMA. Do jeho právomoci bude okrem iného spadať aj právomoc ukladať pokuty za porušovanie ustanovení Nariadenia.

Externí posudzovatelia EuGB budú musieť spĺňať požiadavky na vysokú kvalifikáciu, nezávislosť, vysoké nároky na dodržiavanie štandardov etiky a ich odborné zameranie sa má sústreďovať na finančnú oblasť a životné prostredie.

Kontaktujte nás

V prípade Vášho záujmu o naše poradenstvo ohľadom Nariadenia o zelených dlhopisoch nás, prosím, neváhajte kontaktovať. Radi Vám poskytneme naše služby.