Od 1. januára 2022 novela zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v paragrafe 30e prináša osobitný odpočet nákladov v súvislosti s produktívnymi investíciami do tzv. Industry 4.0 vo forme dodatočného odpočtu nákladov ako stanoveného percenta z daňových odpisov kvalifikujúceho sa nového majetku v závislosti od preinvestovanej čiastky. Pojem Industry 4.0 označuje proces optimalizácie výrobných procesov s použitím najmodernejších technologických poznatkov s cieľom zvýšenia produkcie. 

Cieľom je podpora daňovníkov, ktorí v rokoch 2022 až 2025 preinvestujú do produktívnych investícií v súvislosti s Industry 4.0 minimálne 700% alebo 1400% priemernej hodnoty kvalifikujúcich sa investícií z rokov 2019 až 2021. Hodnota priemerných investícií v rokoch 2019 až 2021 musí byť vyššia ako nula eur. Odpočet si môžu uplatniť právnické aj fyzické osoby.

Odpočet v súvislosti s produktívnymi investíciami sa uplatní zo základu dane zníženého o odpočet daňovej straty. Výška odpočtu v súvislosti s produktívnymi investíciami vychádza z daňových odpisov kvalifikujúceho sa majetku a je nasledovná:

odpočet výdavkov na investície

Autorka článku

Odpočet si daňovník môže uplatniť počas celej doby odpisovania majetku zo sumy daňových odpisov kvalifikujúceho sa majetku, najdlhšie však počas 10 zdaňovacích období. Pri majetku, na ktorý je uplatňovaný odpočet, nie je možné prerušiť daňové odpisy. Kvalifikujúci sa majetok je uvedený v prílohe č. 3 zákona o dani z príjmov a zahŕňa napríklad počítače, komunikačnú techniku, optické a fotografické zariadenia, elektrické motory a zariadenia, rôzne stroje a turbíny a iné. 

Za účelom odpočtu výdavkov si daňovník musí vypracovať 4-ročný investičný plán za roky 2022 – 2025 (respektíve 2022/2023 - 2025/2026 v prípade hospodárskych rokov). Odpočet je možné uplatniť iba za zdaňovacie obdobia v dĺžke 12 kalendárnych mesiacov a na majetok zaradený do užívania. Pokiaľ daňovník nedosiahne priemernú hodnotu preinvestovania vo výške najmenej 700% alebo 1400%, bude musieť podať dodatočné daňové priznania za všetky zdaňovacie obdobia, za ktoré si odpočet uplatnil a odpočet si vo všetkých zdaňovacích obdobiach neuznať.

Investície do Industry 4.0 zahŕňajú podľa definície zákona o dani z príjmov investície do výrobného a logistického systému skladajúceho sa zo zariadení, strojov, prídavných zariadení, automatizačnej a komunikačnej techniky, vrátane počítačového programu (software) pre riadenie výrobných a technologických procesov, spôsobilého v reálnom čase vymieňať, spracovávať a archivovať digitalizované údaje s cieľom poskytnúť informácie na identifikáciu a optimalizáciu výrobného a logistického procesu, pričom ide o investície do nasledovných druhov majetku:

  1. hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku v zdaňovacom období jeho zaradenia do užívania alebo do obchodného majetku, nadobudnutého kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný,
  2. iného majetku, ak ide o technické zhodnotenie hmotného majetku uvedeného v prílohe č. 3,
  3. počítačového programu (softvér) obstaraného kúpou alebo vytvoreného vlastnou činnosťou, ktorý nebol pred jeho obstaraním odpisovaný, vrátane technického zhodnotenia vykonaného na tomto majetku.

Daňovník si musí viesť osobitnú evidenciu investícií aj s výškou daňových odpisov kvalifikujúceho sa majetku.

Odpočet si nemôžu uplatniť daňovníci, ktorí vo všeobecnosti vznikli v období od 1. januára 2019. Odpočet sa zároveň nemôže uplatniť na majetok obstaraný za pomoci nenávratných dotácií z verejných financií alebo na majetok, pri ktorom si daňovník uplatňuje superodpočet nákladov na výskum a vývoj. V danom prípade je na daňovníkovi, ktorý odpočet si uplatní prednostne.  

Odpočet si môže uplatniť aj daňovník, ktorému bola schválená úľava na dani podľa paragrafu 30a alebo 30b zákona o dani z príjmov, avšak len v súvislosti s majetkom, ktorý nie je súčasťou oprávnených nákladov pre uplatnenie tejto úľavy na dani.

Investičným plánom sa rozumie písomný dokument, v ktorom daňovník vymedzí celkovú hodnotu plánovanej investície, časové vymedzenie obdobia plánovanej investície, predpokladaný harmonogram realizácie plánovanej investície, výpočet priemernej hodnoty investícií v rokoch 2019 - 2021, plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v peňažnom vyjadrení a percentuálnom vyjadrení a stručný technický popis prepojenia obstarávanej investície s digitalizáciou a automatizáciou výrobných procesov a logistických procesov.

Daňovník môže mať iba jeden investičný plán. Investičný plán obsahuje najmä základné údaje o daňovníkovi, ktorými sú u daňovníka, ktorý je právnickou osobou, obchodné meno alebo názov, sídlo a daňové identifikačné číslo, a u daňovníka, ktorý je fyzickou osobou, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu a miesto podnikania a dátum začiatku realizácie investičného plánu. Investičný plán musí byť podpísaný osobou oprávnenou konať za daňovníka v lehote na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom si prvýkrát uplatní odpočet nákladov na investície. Pri daňovej kontrole je správca dane alebo finančné riaditeľstvo oprávnené vyzvať daňovníka na predloženie investičného plánu. Lehota na predloženie investičného plánu daňovníkom správcovi dane alebo finančnému riaditeľstvu je osem dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi.

Finančné riaditeľstvo bude zverejňovať zoznam daňovníkov, ktorí si uplatňujú tento odpočet, vrátane základných údajov o daňovníkoch, výškach odpočtov, zdaňovacích období, v ktorých si odpočet uplatnil, obdobie investičného plánu, hodnotu investícií, ako aj plánovanú výšku preinvestovania priemernej hodnoty investícií v %. 

Pokiaľ daňovník nemá dostatočný základ dane na uplatnenie odpočtu, nárok sa neprenáša do nasledujúcich zdaňovacích období.

Nárok na odpočet rovnako zaniká, ak počas obdobia investičného plánu dôjde k diskontinuite podnikania (likvidácia, zánik bez likvidácie, konkurz, reštrukturalizácia, predaj alebo vklad podniku alebo jeho časti). V danom prípade bude potrebné podať dodatočné daňové priznanie za obdobia, v ktorých už bol odpočet uplatnený.