Pandémia COVID-19 spôsobila rýchle zhoršenie hospodárskeho prostredia. Významne sa teda zvýšila pravdepodobnosť, že došlo k udalostiam, ktoré vyžadujú realizáciu impairment testu. Pre účtovníkov to znamená nielen bezprecedentný nárast potreby realizovať testovanie zníženia hodnoty majetku, ale zvyšuje sa aj jeho náročnosť. 

Na základe našich dlhoročných skúseností, ale aj chýb, ktoré u klientov najčastejšie vidíme, sme preto identifikovali päť užitočných tipov pre finančníkov venujúcich sa impairment testom.

Päť užitočných tipov:

1. Vyberte správne aktíva, ktoré treba otestovať:

IAS 36 impairment test sa nevzťahuje len na goodwill, ale aj na množstvo ďalších aktív, vrátane nehnuteľností, strojov a zariadení. Niektoré aktíva sa musia testovať najmenej raz ročne. Iné aktíva vždy, keď existuje náznak možného zníženia hodnoty, ktoré môže byť spôsobené aj v dôsledku COVID-19. V súčasnosti vnímame najmä zvýšenú potrebu testovania pri nehnuteľnostiach (najmä ak spoločnosť prenajíma obchodné priestory) a podieloch v iných spoločnostiach (ak sú z odvetví najviac zasiahnutých koronakrízou ako napríklad automobilový sektor, sektor služieb atď.).

2. Aktualizujte významné predpoklady impairment testu:

Ak dôjde k zmene hospodárskeho prostredia, manažment musí podľa potreby aktualizovať významné predpoklady impairment testu. Najviac zasiahnuté sú často predpoklady rastu a poklesu tržieb v krátkodobom a strednodobom horizonte.

3. Zamerajte sa na aktuálnosť diskontnej sadzby:

Diskontná sadzba použitá na diskontovanie predpokladaných peňažných tokov môže byť významne ovplyvnená COVID-19 z dôvodu zvýšenia neistoty a rizík. Odporúčame používanie vždy aktualizovaných komponentov pre dopočet diskontnej sadzby ku dňu valuácie, ako aj používanie implikovanej trhovej prémie pre dopočet nákladov vlastného kapitálu.

4. Zohľadnite COVID-19 v cash-flows impairment testu:

Z našej skúsenosti odporúčame zohľadniť COVID-19 v cash-flows impairment testu. Tento prístup je v kontexte IFRS princípov lepší ako umelé navyšovanie diskontnej sadzby, ktoré je ťažko zdokumentovateľné.

5. Využite renomované zdroje pre svoje predpoklady:

Podľa value in use (hodnota z používania majetku) by sa projekcie peňažných tokov mali zakladať na primeraných a podložiteľných predpokladoch. Externe podložené predpoklady majú väčšiu váhu – užitočné môže byť založenie prognóz na zdrojoch ako sú ekonomické prognózy uznávaných centrálnych bánk a iných medzinárodných organizácií. Okrem centrálnych bánk môžete využiť aj štúdie renomovaných spoločností, ktoré skúmajú dôsledky pandémie COVID-19 na rôzne odvetvia a pripravujú predikcie.

Ako Vám KPMG môže pomôcť pri impairment testoch a alokácii kúpnej ceny (PPA):

  • Príprava kompletných impairment testov a PPA a podpora pri diskusii s audítorom (IFRS aj slovenský GAAP)
  • Kalkulácia WACC 
  • Príprava kalkulačných modelov 
  • Identifikácia a ohodnocovanie nehmotných aktív pre PPA
  • Precenenie nehnuteľností a hmotných aktív pre účel impairmentov a PPA
  • Individuálne pripravené školenia pre prípravu impairmentov a PPA

V prípade otázok alebo záujmu o indikatívnu ponuku nás neváhajte kontaktovať

Karol Balco, senior manažér, oddelenie oceňovania a finančného modelovania,
Marek Masaryk, výkonný riaditeľ, oddelenie účtovných služieb. 

Spojte sa s nami