Štyri tipy ako sa vyhnúť chybám v účtovnej závierke

Štyri tipy ako sa vyhnúť chybám v účtovnej závierke

Účtovná závierka je zrkadlom každej firmy a ktokoľvek k nej má prístup prostredníctvom verejného registra. Za prípadné chyby hrozí pokuta až do výšky 3 miliónov eur. Už 20 rokov našim klientom pomáhame s prípravou účtovných závierok a ponúkame vám prehľad chýb, s ktorými sa najčastejšie stretávame.

1000
Marek Masaryk

Associate Partner, služby pre lokálne firmy

KPMG na Slovensku

E-mail

1) Nesprávne vykázanie kúpy nehnuteľnosti

Ak účtovná jednotka obstarala nehnuteľnosť za účelom vykonávania podnikateľskej činnosti v tejto nehnuteľnosti a jej celkovú hodnotu vykázala na riadku stavby, mohla urobiť chybu. Chybou by toto vykázanie bolo v prípade, že sa obstaraná nehnuteľnosť skladá napríklad z budovy a pozemku. Účtovná jednotka mala určiť hodnotu budovy a pozemku zvlášť a zároveň tieto položky aj zvlášť vykázať v súvahe. Kvôli tejto chybe môže byť uložená nielen pokuta za nesúlad s účtovnými predpismi, ale za určitých okolností aj pokuta za krátenie dane.

2) Nesprávne vykázané nevyfakturované dodávky

Z našej praxe vieme, že niektoré účtovné jednotky nesprávne rozlišujú medzi záväzkami z obchodného styku z titulu nevyfakturovaných dodávok (účtovaných v podvojnom účtovníctve podnikateľov na účte 326) a rezervami na nevyfakturované dodávky (účtované na účte 323). Nevyfakturované dodávky sa vykážu prostredníctvom účtu 326, ak je známa presná výška záväzku. Ak sa výška záväzku odhaduje, použije sa účet 323. Chybné vykázanie má vplyv nielen na prezentáciu položiek súvahy, ale aj na správne určenie základu dane a s tým spojené daňové sankcie.

3) Nesprávne vykázanie čistého obratu

Vo výkaze ziskov a strát podnikateľských subjektov môžeme na prvom riadku nájsť informáciu o čistom obrate. V prípade, že účtovná jednotka tento údaj uvedie nesprávne, mohla by vyhodnotiť, že jej nevzniká povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom. A to i napriek tomu, že na základe správne vyčísleného čistého obratu by táto povinnosť v skutočnosti vznikla. Za jej nesplnenie môže daňový úrad uložiť pokutu až do výšky 1 milióna eur.

4) Nesprávne vykázané záväzky

Banky zvyčajne posudzujú ukazovatele z účtovnej závierky ešte pred tým, ako poskytnú financovanie. Jedným z týchto ukazovateľov môže byť aj likvidita vypočítaná z údajov v účtovnej závierke. Stáva sa, že účtovné jednotky urobia chybu a vykážu napríklad dlhodobé záväzky v časti súvahy, ktorá je určená pre krátkodobé záväzky. Táto chyba negatívne ovplyvní ukazovateľ likvidity, a výsledkom môže byť, že banka financovanie zamietne.

Ak si želáte viac informácií o tom ako môžeme pomôcť vášmu podniku, prípadne ak si chcete dohodnúť stretnutie kvôli osobnej prezentácii našich služieb, kontaktujte nás.

© 2024 KPMG Slovensko spol. s r.o., slovenská spoločnosť s ručením obmedzeným a členská spoločnosť globálnej organizácie KPMG nezávislých členských spoločností pridružených ku KPMG International Limited, súkromnej anglickej spoločnosti s obmedzeným ručením. Všetky práva vyhradené.

Spojte sa s nami

Môj profil

Prvotriedny obsah prispôsobený pre vás.