KPMG:s senaste HR rapport ”Future of HR – From flux to flow” belyser de områden med högst fokus inom HR just nu. Inför 2025 står många organisationer och HR-funktioner inför stora förändringar, digitalisering, nya regelverk, ett ändrat marknadsläge men också nya krav och förväntningar från de anställda framträder allt mer. Verkligheten har gått från ett långsiktigt fokus mot 2030 till att organisationer lägger mer fokus på det kortsiktiga perspektivet, här och nu fram till 2025.

Under hela 2022 har HR-funktionen känt av hur Covid-19-pandemin börjat lätta och en ny verklighet tar sig form. Möjligheten att kunna arbeta på distans kombinerat med flexibilitet fortsätter att vara viktigt men kräver nya riktlinjer. En majoritet ställer sig frågande till vad framtidens organisation kräver för kompetenser och former, hur man bygger en agil kultur och hur HR ska ta sig an ny teknologi utanför de traditionella HR-systemen.

Vi ser just nu ett ökat intresse från HR att utveckla sin kapacitet inom bland annat HR Analytics. HR behöver gå från ett mer reaktivt agerande där beslut baseras på historiska data från HR-systemen till att arbeta mer proaktivt. Detta innebär att inkludera signaler från flera källor och använda machine learning för att öka medarbetarnas upplevelse.

Theresa Lagerbielke, Head of Workforce Transformation
KPMG

KPMG:s globala studie baseras på intervjuer och en enkätundersökning med 300 ledare inom HR. Rapporten lyfter fram sex huvudsakliga fokusområden för HR inför 2025;

  1. Levererar strategiskt värde: Fokus på effektivt värdeskapande HR-funktioner utöver de mer traditionella områden som rekrytering, löner och medarbetarengagemang där HR säkerställer kritiska kompetenser och personalplanering tvärs organisationen.
  2. Att vara digital i tanke, ord och handling: Fokus på digitala lösningar som bidrar till en seamless upplevelse för medarbetaren, det handlar både om att underlätta distansarbete men också att skapa en friktionsfri och engagerande arbetsmiljö.
  3. Avancerad analys från insikt till handling: Ledande HR-avdelningar har gått längre än att spåra nyckeltal och producera instrumentpaneler. De lägger fokus på att skapa nya hypoteser och utforskar samband med hjälp av relationsanalys för att svara på organisationens frågor.
  4. Bygga talangnätverk: Att tillgodose kritiska kompetenser och snabbt kunna ställa om, är ett allt större fokus och det sträcker sig längre än per funktion och går tvärs över hela organisationen. HR går alltmer ifrån att matcha människor mot jobb till att matcha kompetens för arbetsuppgifter. Interna talangmarknadsplatser är fortfarande begynnande, även i de mest innovativa HR-funktionerna men tas på stort allvar som ett kritiskt konkurrenskrav framåt.
  5. Göra syftet till verklighet: HR tar ledningen när det gäller organisationens syfte genom att definiera och tydliggöra det för de anställda. Ökade krav på ESG agendan och socialt ansvarstagande blir tydligare och är en viktig fråga för de anställda och ställer samtidigt nya krav på HR att ta sig an. 
  6. Prioritera välbefinnande: Många HR-funktioner fortsätter att prioritera välbefinnande och ser ett ökat behov av innovativa och nya tillvägagångssätt för att hantera detta.