Nu får ägarna av hyreshusenheter sina fastighetstaxeringsbeslut. För många kan det då vara värt att undersöka om fastighetstaxeringsvärdet blivit korrekt. KPMG:s konsulter kan hjälpa dig med analysera taxeringsbeslutet och eventuell begäran om omprövning.
 

Skatteverket har börjat översända fastighetstaxeringbeslut avseende de hyreshusenheter som blev föremål för fastighetstaxering under detta år om fastighetsägaren är ansluten till digital brevlåda. En fråga som aktualiseras är huruvida åsatt taxeringsvärde som sedermera ligger till grund för uttag av fastighetsskatt är korrekt. Svaret på denna fråga är beroende av två omständigheter. Den första är om fastighetsägaren aktivt arbetat med fastighetstaxeringen (d.v.s. om ägaren lämnat adekvat underlag för taxeringen) och den andra omständigheten är om Skatteverket har gjort en korrekt värderings- och juridiskteknisk bedömning. 

Det finns all anledning för fastighetsägare att se över underlaget för fastighetstaxeringen då fastighetsskatten utgör en betydande kostnadspost hos fastighetsägaren. Antingen aktualiseras skatten som en direkt kostnad hos fastighetsägaren eller påverkar den lönsamheten genom att den indirekt sänker driftnettot. Det är inte ovanligt att tillägget för fastighetsskatt överstiger 1 000 kr/kvm på sina håll.

I samband med vårt arbete med löpande genomgångar av fastighetsbestånd och arbetet med transaktioner noterar vi att flertalet taxeringsbeslut behöver omprövas. Orsaken till detta kan bero på hur fastighetsägaren eller Skatteverket hanterat taxeringen.

  • Det är vanligt förekommande att fastighetsägare inte har presenterat adekvat värderingstekniskt underlag och missat att påtala de omständigheter som talar för att taxeringsvärdet ska korrigeras. Skatteverket har i dessa fall inte haft möjlighet att fastställa ett korrekt taxeringsvärde. I dessa fall åsätts ett schablonmässigt taxeringsvärde som är felaktigt och i regel det högsta tänkbara värdet.
  • Vi har även noterat fall där Skatteverket schablonmässigt anger att taxeringsvärdet inte ska justeras. Vid vår initiala analys av de beslut vi har utvärderat har vi noterat en något mer fiskal handläggning. Skatteverket har exempelvis i flertalet fall avslagit begäran om justering för eftersatt underhåll/renoveringskostnader etc. trots att det finns flertalet avgöranden från domstolar där justering har gjorts för sådana omständigheter.

Vi rekommenderar fastighetsägare att genomföra en holistisk genomgång. Taxeringsvärdet ska enligt lag justeras om det finns omständigheter som påverkar marknadsvärdet om dessa omständigheter inte särskilt har beaktats vid fastighetstaxeringen. För att återkoppla till exemplet ovan kan konstateras att det är en självklarhet att en potentiell köpare värderar fastigheter med och utan renoveringsbehov till helt olika pris. I och med detta är renoveringsbehov ett typexempel på att frågan om justering bör aktualiseras om renoveringsbehovet inte är beaktat på annat sätt vid taxeringen.

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma att det finns vissa typer av fastigheter där felaktiga taxeringsvärden är relativt vanliga:

  • Fastigheter som är bebyggd med annan typ av byggnad än kontorshus (såsom lager, p-hus, hotell m.m.)
  • Byggnader som nyttjas av fastighetsägaren eller närstående till denne
  • Byggnader som har blivit föremål för renoveringar
  • Byggnader med renoveringsbehov m.m.
  • Byggnader som är uthyrda till hyresgäster som bedriver omomsade verksamheter
  • Byggnader med konstruktionsfel eller byggskador m.m.

Du som inte är ansluten till digital brevlåda kommer att erhålla beslutet runt den 30 juni.

Vill du diskutera eller behöver hjälp med en utvärdering eller omprövning? Våra skattespecialister hjälper dig gärna!

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss