Villaägarna har genomfört en intressant undersökning kring fastighetstaxering och taxeringsvärden. Resultatet av undersökningen visar att många fastigheter har åsatts felaktiga och oacceptabelt höga taxeringsvärden. Undersökningen gäller småhus där det finns omfattande köpobjekt och därmed har Skatteverket tillförlitligt underlag för att fastställa nyckeltal som leder till korrekta taxeringsvärden. Oaktat detta leder verkets fastställda nyckeltal till felaktiga taxeringsvärden enligt undersökningen. Detta leder i sin tur till att många fastighetsägare har betalat felaktigt höga fastighetsskatter men även felaktiga hemförsäkringar, lånebedömningar m m då taxeringsvärdet kan beaktas när vissa andra avgifter fastställs.

Undersökningen framgår av följande länk: Taxeringsvärdet 2021 för småhus blev 21 procent fel – påverkar fastighetsskatten i 153 kommuner (villaagarna.se).  

KPMG:s kommentar

Med utgångspunkt i undersökningen ovan är det nära till hands att dra slutsatsen att även många kommersiella fastigheter kan ha åsatts felaktiga och höga taxeringsvärden. Det förekommer ytterst få direkta köp då de flesta fastighetstransaktioner omfattande kommersiella fastigheter sker via bolagsförsäljning. Det föreligger därmed färre köpobjekt och ej tillförlitligt underlag när Skatteverket ska fastställa nyckeltal för taxering av kommersiella fastigheter. I ett sådant fall baseras nyckeltalen och i förlängningen fastighetsskatten på olika teoretiska beräkningar som i sin tur baseras på olika antaganden kring faktorer som påverkar fastigheters marknadsvärde. Det är mot denna bakgrund oerhört viktigt att dessa nyckeltal är korrekta utifrån rättssäkerhetsaspekter eftersom dessa normalt inte korrigeras/ändras vid taxeringarna. Nyckeltalen som har fastställts för något område kommer tillämpas när samtliga fastigheter i detta område blir föremål för taxering. 

KPMG har för kunders räkning granskat det värderingstekniska underlaget från förberedelsearbetet för ett antal områden (olika adresser i Stockholm, Göteborg, regionstäder etc.). I några fall har faktiska underlaget för samtliga fastigheter inom ett avgränsat område undersökts och stämts av mot vad Skatteverket har utgått ifrån. Utfallet av dessa studier indikerar att Skatteverket i vissa områden utgått ifrån faktorer som kan anses avvika från vad som är normalt i undersökta områden. Vi kan mot bakgrund av detta konstatera att fastighetsägare i många områden kan ha anledning att framställa yrkanden om justering. Fastighetsägare bör därför utröna huruvida Skatteverkets nyckeltal och underliggande antaganden är korrekta. Utöver detta bör fastighetsägaren försäkra sig att även redovisade uppgifter för den egna fastigheten är korrekt. Enligt denna systematik kan fastighetsägare säkerställa att korrekt taxeringsvärde kommer att fastställas och därmed kan fastighetsägaren säkerställa att uttaget av fastighetsskatt blir korrekt. 

Vill du diskutera eller behöver hjälp med en utvärdering eller omprövning? Våra skattespecialister hjälper dig gärna. 

Här hittar du alla TaxNews

Läs mer om ämnet och hitta fler TaxNews-artiklar.

Kontakta oss