Fredagen den 5 mars bekräftade brittiska Financial Conduct Authority (FCA) att publiceringen av de flesta LIBOR räntorna kommer att upphöra vid kommande årsskifte.

Detta är slutet på en över 10 år lång process att ersätta de hårt kritiserade Liborräntorna med ett bättre alternativ. De nya (alternativa) referensräntorna är till skillnad från Libor baserade på faktiska transaktioner på marknaden. LIBOR är mycket intimt kopplad till stora mängder finansiella instrument där enbart USD LIBOR uppskattas användas i finansiella instrument och andra avtal, som till exempel leasingavtal där referensräntor ofta ingår för över 200 biljoner USD eller närmare 10 ggr den amerikanska statsskulden.

Viktiga datum
31 dec 2021 upphör LIBOR räntor på alla löptider i valutorna GBP, EUR, CHF och JPY
31 dec 2021 upphör LIBOR i valutan USD på löptiderna 1 och 2 veckor
30 jun 2023 upphör LIBOR på resterande löptider i USD

Nya referensräntor

Nya referensräntor har tagits fram i de valutor där Libor länge använts som referensränta. I fallet Libor kommer de nya referensräntorna att ersätta den tidigare. Det finns andra exempel (bland annat för transaktioner i svenska kronor där Stibor vanligen används som referensränta) där det visserligen utvecklats en ny referensränta, men där denna kommer att samexistera parallellt med den tidigare referensräntan. Gemensamt för de nya referensräntorna är att de är transaktionsbaserade. De bygger på priser från faktiska transaktioner i marknaden. Nedan listas de nya referensräntorna för ett antal olika valutor:

Valuta Ränta Löptid Säkerhet
USD SOFR 1 dag Reporänta med statsobligationer som säkerhet
EUR ESTR 1 dag Ingen säkerhet
CHF SARON 1 dag Reporänta med säkerhet
GBP SONIA 1 dag Ingen säkerhet
JPY TONAR 1 dag Ingen säkerhet
SEK SWESTR 1 dag På försök sedan 27 jan, ingen säkerhet

Hur?

Beskedet den 5 mars är ett så kallat ”cessation event” vilket innebär att i många finansiella instrument kommer de tidigare referensräntorna (Libor) automatiskt att rulla över till de nya referensräntorna. Eftersom de nya referensräntorna är riskfria eller nära riskfria och bara har en dags löptid kommer justeringar att behöva göras i räntan för att kompensera för skillnad i risk och löptid. Att gå från periodräntor på en eller tre månaders löptid till räntor som bara har en dags löptid får även en del praktiska implikationer som bland annat påverkar när betalningar kan initieras för lån eller derivat som har rörlig ränta. International Swaps and Derivatives Association (ISDA) har utarbetat riktlinjer för hur övergången till en dags löptid för den nya referensräntan skall gå till. Även andra organisationer såsom Alternative Reference Rate Committe (ARRC) har utvecklat en turordning för hur en övergång skall ske i exempelvis USD floating rate note (FRN) lån.

Men Sverige då?

EU Kommissionen bestämde oktober 2018 att Stibor är en kritisk referensränta eftersom så pass stora volymer finansiella instrument är kopplade till den. Detta beslut innebär att Stibor måste reformeras och att en alternativ referensränta måste tas fram – något som Riksbanken har tagit på sig att göra. Den 27 januari lanserades Swedish Short Term Rate, Swestr , på försök i sex månader. Om Swestr permanentas blir det även den alternativa referensräntan till Stibor.

Graf över den första månadens försök med Swestr

Graf över den första månadens försök med Swestr

Den svenska planen är alltså att behålla Stibor även framgent. Det betyder dock inte att Stibor nödvändigtvis kommer att finnas kvar på längre sikt eftersom marknaden själv kommer att avgöra vilken betydelse Stibor kommer att få i praktiken. Om marknadens aktörer i hög utsträckning börjar istället att använda Swestr som referensränta, kan Stibor på sikt komma att marginaliseras eller upphöra att kvoteras.

Påverkas redovisningen?

Företag som tillämpar IFRS har genom ett antal förenklingar i regelverket till stora delar skonats från större effekter i redovisningen bortsett från en del nya krav på upplysningar. I vissa enskilda fall kan det dock vara nödvändigt för företag att mer i detalj sätta sig in i och förstå hur detta påverkar värdering och säkringsredovisning.

Slutsatser

  • FCA:s tillkännagivande ger mindre osäkerhet vad gäller framtiden för LIBOR.
  • Större tydlighet kring vad som behöver göras för alla berörda parter.
  • Nya finansiella instrument i form av exempelvis lån och räntederivat i de berörda valutorna kommer snart att enbart referera till de nya referensräntorna.
  • Vissa äldre lån och derivat som inte omfattas av övergångsregler utarbetade av ISDA, ARRC eller annan organisation kan komma att behöva omförhandlas.

Kontakta oss