Visste du att Sveriges yta till nästan 70 procent består av skog medan bebyggd mark endast utgör tre procent? I den globala undersökningen ”The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020” har KPMG sammanställt hållbarhetsrapporter från Sveriges 100 största bolag, och trots att Sverige är bland de bästa länderna i världen på att koppla sin verksamhet till de globala hållbarhetsmålen är biologisk mångfald bland de lägst prioriterade. Frågan är då, varför ska bolag bry sig om biologisk mångfald? 

Biologisk mångfald är kärnan i jordens ekosystem och därmed en förutsättning för allt liv. Biologisk mångfald, variationen bland alla levande organismer inom och mellan arter både på land och i vatten, är den största byggstenen i ett fungerade ekosystem. Trots detta är SDG-mål 15: Ekosystem och biologisk mångfald ett av de lägst prioriterade SDG-målen av bolag globalt. 

Endast en tredjedel rapporterar sin påverkan på natur och ekosystem

Svenska bolags rapportering återspeglar samma trend som syns på globalt håll, där klimat och arbetsvillkor är i fokus för rapporteringen, medan bevarande av biologisk mångfald och ekosystem fortsätter att vara i skuggan. I KPMG:s senaste undersökning om hållbarhetsrapportering ”The KPMG Survey of Sustainability Reporting 2020” framgår att endast en tredjedel (35%) av svenska bolag rapporterar sin påverkan på natur och ekosystem, och att mindre än fem procent har identifierat förlust av biologisk mångfald som en risk som kan påverka den egna verksamheten. Vi ser att redovisning av risker kopplade till klimatförändringar mer frekvent rapporteras av bolag globalt, men att man inte på samma sätt beskriver risker hänförliga till förändringar av ekosystem eller biologisk mångfald.

Utöver detta förefaller påverkan på biologisk mångfald vara svårt för bolag att mäta och följa upp kvantitativt, då få av Sveriges största bolag rapporterar resultat eller målsättning externt. Endast åtta procent av svenska bolag i undersökningen rapporterar mätetal eller KPI:er kring sitt arbete med biologisk mångfald. 

Varför ska bolag egentligen mäta och följa upp arbetet kring biologisk mångfald?

  • 1.  Viktigt för ekonomin
    I en undersökning gjord av World Economic Forum är över $44 triljoner av världens ekonomiska värdegenerering antingen mycket eller delvis beroende av naturen. Som tidigare nämnt består Sverige till stor del av skog vilket gör att företag agerar i en miljö där man antingen direkt eller indirekt är beroende av att landets ekosystem fungerar.  
  • 2. Naturresurser och produktionskedjor
    Förutom den ekonomiska aspekten finns även risker i produktionskedjor. Den biologiska mångfalden är en grundförutsättning för hållbarhet avseende naturen och dess resurser. För att resursutnyttjande ska fungera långsiktigt och förse företag med råmaterial och råvaror behöver produktionskedjan bevaras och hanteras hållbart.
  • 3.  Medicin, hälsa och mat
    Slutligen ligger den biologiska mångfalden till grund för en stor del av vår hälsa. Majoriteten av den mat vi äter – frukt, grönsaker, ris och vete – är resultatet av miljoner olika arters arbete. Dessutom är växter nödvändiga för vår hälsa utifrån ett medicinskt perspektiv. En väsentlig andel av den moderna medicinen kommer från växter, såsom antibiotika och flertalet cancermediciner. 

Med avstamp i ovan är det tydligt att biologisk mångfald bör vara en prioriterad fråga. Genom att mäta och följa upp påverkan och arbetet som görs har bolag möjlighet att förstå både sin egen påverkan på naturen, men även naturens påverkan på den egna verksamheten. 

Kontakt

För mer information kontakta: 

Torbjörn Westman, Head of Assurance Services, KPMG Sverige, +46 70 825 68 54, 

torbjorn.westman@kpmg.se.