Förlängning av stöd vid korttidsarbete för 2021 och nya kontrollåtgärder vid ansökan – covid-19

Förlängning av stöd vid korttidsarbete för 2021

Den 27 november skickade Finansdepartementet ut en promemoria på remiss med förslag till nya regler för stöd vid korttidsarbete. Stödet föreslås att förlängas i sju månader fram till den 30 juni 2021 och fortsättningen av stödet ska vara på förstärkt nivå. Nya kontrollåtgärder föreslås införas för att förebygga missbruk. Vidare presenteras en förtydligad reglering om vad som gäller för värdeöverföringar. Regeringen har den 12 januari överlämnat förslagen till Lagrådet.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

UPPDATERAD 2021-03-29
 

Den 27 november presenterade Finansdepartementet en promemoria (PDF 546 KB) avseende förlängningen av stöd vid korttidsarbete samt nya regler gällande värdeöverföringar i samband med mottagande av stödet samt förebyggande av missbruk av stödet. Den föreslagna utformningen av det förlängda stödet skickas på remiss och föreslås träda i kraft 15 februari 2021 men med retroaktiv tillämpning från 1 december 2020.

Som nämnt i ett tidigare TaxNews så föreslås att tidsgränsen om nio månader tillfälligt slopas under perioden 1 december 2020 till 30 juni 2021. Detta innebär att bolag kan fortsätta nyttja stödet under sju månader till eller längst till 30 juni 2021 samt att bolag som avslutat korttidsarbetet kan nyttja stödet igen från och med den 1 december 2020.

Enligt Finansdepartementets förslag ska stödet fortsätta vara på en förstärkt nivå. Under januari-mars 2021 föreslås subventionsgraden uppgå till 75 procent, dvs. samma nivå som under undantagsåret 2020. Under april-juni föreslås en sänkning av subventionsgraden till 50 procent. Det anges att ”det är angeläget att stödet endast går till de som uppfyller förutsättningarna för stöd och att alla ansökningar om stöd kontrolleras noggrant”, varför man föreslår ytterligare skärpningar av kraven för att förhindra missbruk av stödet. Under undantagsåret 2020 omfattades även uppsagda arbetstagare och arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj av stödet, vilket föreslås att gälla även fram till 30 juni 2021. Därutöver ges förslag på att bestämmelsen om att verksamheter som huvudsakligen är finansierade av allmänna medel där det enligt en offentligrättslig reglering ankommer på det allmänna att tillhandahålla verksamheten inte ska omfattas av stödet bör slopas permanent då detta inte framstår som ändamålsenligt. 

Krav på revisorsintyg

Vidare föreslås ett införande av krav på revisorsintyg för bolag som har en lönesumma som överstiger 400 000 SEK. Revisorsintygen ska lämnas in tillsammans med ansökan om godkännande och bolaget kommer ha möjlighet att erhålla 10 000 SEK för att täcka kostnaden för intyget.

Nya regler avseende värdeöverföringar 

Finansdepartementet anger att det bör ”införas en regel som anger när värdeöverföringar i form av bl a vinstutdelning inte får lämnas och vilka värdeöverföringar som omfattas” i syfte att ”öka förutsebarheten och underlätta tillämpningen”. Likt utformningen av omställningsstödet (se TaxNews) förelås att bolag som lämnat vinstutdelning, gottgörelse, förvärv av egna aktier eller minskning av aktiekapitalet eller reservfonden för återbetalning till aktieägarna eller medlemmarna, dvs. de typer av värdeöverföringar som regleras i 18–20 kap. aktiebolagslagen (2005:551) och 13–15 kap. lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, under en viss tidsperiod inte ska vara berättigade till stöd vid korttidsarbete. Vidare anges att detta även omfattar det eller de moderbolag till arbetsgivaren som ingår i koncernen, i linje med utformningen av omställningsstödet. 

Rätt till stöd föreligger således inte om bolaget (eller dess moderföretag) beslutar om eller verkställer någon av de nämnda värdeöverföringarna under en period om två månader före stödperioden, under stödperioden samt sex månader efter stödperioden. 

Koncernbidrag kan lämnas

I linje med utformningen av omställningsstödet anges vidare att det inte ska finnas ett hinder mot att göra sådana formlösa värdeöverföringar som avses i 17 kap. 1 § första stycket 4 aktiebolagslagen, vilket innebär att bolag således kan lämna exempelvis koncernbidrag samtidigt som de tar emot stöd.

Uppdatering 2021-01-13

80 procent arbetstidsminskning möjlig under januari-mars 2021

I lagrådsremissen av den 12 januari 2021 föreslås att en ny nivå för arbetstidsminskning på 80 procent införs under perioden 1 januari–31 mars 2021, utöver den redan föreslagna arbetstidminskningen om 20, 40 eller 60 procent. Det föreslås vidare att staten då ska stå för 75 procent av kostnaden, den anställda behålla 88 procent av den ordinarie lönen samtidigt som arbetsgivarens lönekostnad ska minska med 72 procent. Stödet kommer först kunna sökas när ansökan öppnar men arbetsgivaren kan redan nu införa korttidsarbete upp till 80 procent. Tillväxtverket anför vidare på sin hemsida att arbetsgivare som redan har tillämpat korttidsarbete för sina under januari 2021 på 20, 40 eller 60 procent, men nu vill öka permitteringsgraden till 80 procent, måste justera befintliga avtal eller teckna nya avtal med medarbetarna. Om arbetsgivaren är bunden av ett kollektivavtal måste den nya nivån förhandlas med facket.

En annan viktig aspekt som Tillväxtverket meddelat är att det införts nya förutsättningar för avtal i det nya stödet för perioden 1 december 2020-30 juni 2021, till följd av att skillnaden i subventionsgraden under perioden 1 december 2020-31 mars 2021 och 1 april-30 juni 2021. Under denna period kommer det inte längre att vara möjligt att ha olika nivåer av arbetstidsminskning under en och samma avtalsperiod på individnivå. Tillväxtverket anför vidare att arbetstiden dock fortfarande kan förläggas fritt under hela avtalsperioden, men perioden således inte längre kan omfatta flera olika nivåer av korttidsarbete för en och samma anställd. En avtalsperiod kan inte heller sträcka sig över månadsskiftet 31 mars – 1 april 2021, vilket gäller oavsett om arbetsgivaren har kollektivavtal eller ej. För att tydliggöra har Tillväxtverket publicerat nedan exempel på avtalsperioder: 

  • En arbetsgivare tecknar avtal om korttidsarbete på 60 procent för december. = avtalsperiod 1
  • Under januari tecknar arbetsgivaren avtal om korttidsarbete på 80 procent för januari till och med mars. = avtalsperiod 2
  • I april tecknar arbetsgivaren avtal om korttidsarbete på 40 procent för april till och med juni (med 50 procents ersättning från staten) = avtalsperiod 3

Uppdatering 2021-02-19

80 procent arbetstidsminskning kvar till och med april 2021

Som nämnt i ovan uppdatering (2021-01-13) har korttidspermitteringen förstärkts i januari, februari och mars 2021 på så sätt att arbetstiden för anställda ska kunna minskas med upp till 80 procent. Regeringen föreslår nu att 80 procent arbetstidsminskning ska vara möjligt även under april 2021. Samtidigt som den förstärkta nivån i stödet förlängs så kommer subventionsgraden ligga kvar på 75 procent i april i stället för att sänkas till 50 procent som tidigare beslutats.

Förslaget föreslås träda i kraft den 29 mars 2021.

Uppdatering 2021-03-29
Idag den 29 mars 2021 öppnar ansökan om korttidsstöd för månaderna december 2020 till och med juni 2021 i enlighet med den nya, tillfälliga lagen om korttidsarbete i vissa fall.

Vidare noteras att regeringen utfärdade en lag den 25 mars som innebär att det förstärkta stödet vid korttidsarbete som gäller under perioden januari-april 2021 förlängs till och med juni 2021. Därmed kan företag permittera upp till 80 % även under maj och juni staten fortsätter att ta 75 procent av kostnaden under den perioden.

KPMG:s kommentar

Förlängningen av stöd vid korttidsarbete välkomnas av många bolag som fortfarande lider av ekonomiska svårigheter till följd av covid-19-pandemin. Stödets utformning under perioden 16 mars–30 november 2020 har kantats av en osäkerhet kring de uppställda kraven för berättigande av stödet, varför många bolag valt att inte söka stödet eller återbetala redan mottaget stöd. Den tydligare utformningen av kraven samt att en kontroll av om bolaget uppfyller dessa som föreslås att införas redan vid ansökningstidpunkten kan komma att bidra till en ökad transparens avseende kraven för stödet. Vidare ser vi att borttagandet av förbudet mot koncernbidrag säkerligen kommer att underlätta för många bolag, även om koncernbidrag alltjämt ser ut att kunna påverka rätten till stöd erhållet under perioden 16 mars–30 november 2020. 

En stor andel av de stödsökande bolagen har väntat på ett förtydligande från Tillväxtverkets sida avseende bedömningen av vad som ska anses falla under begreppet värdeöverföringar, varför förslaget om att ta ledning i utformningen av omställningsstödet regler för det förlängda stödet torde uppskattas. Frågan om värdöverföringar och framförallt koncernbidrag i samband med stöd vid korttidsarbete har varit en debatterad fråga, vilket sannolikt är en anledning till att man i det nya förslaget frångår det förbud mot koncernbidrag vid stödmottagande under perioden 16 mars–30 november 2020 samt att man även väljer att införa en tydligare skrivelse i lagen om vilka typer av värdeöverföringar som ska anses vara otillåtna i samband med erhållande av stöd. 

Det bör särskilt noteras att förslaget innebär att även stödmottagarens moderbolag omfattas av förbudet mot värdeöverföringar, vilket leder till att även moderbolag i samtliga led högre upp i koncernen inte får ta beslut om eller verkställa bl a vinstutdelningar. Som bekant har bedömningen avseende värdeöverföringar för stöd under perioden 16 mars–30 november 2020 endast utgått från stödmottagaren, och det nya förslaget kommer därför sannolikt att innebära en stor skillnad för större koncerner. I likhet med vad som gäller för omställningsstödet så kommer definitionen av koncern i förslaget till förlängning av stöd vid korttidsarbete även omfatta utländska moderbolag, varför även värdeöverföringar från utländska moderbolag kan komma att påverka rätten till stöd för stödmottagaren. Med hänsyn till att man inkluderar även utländska bolag i bedömningen inställer sig frågan hur man ska se på värdeöverföringar som sker i utlandet och som inte direkt faller under ovan listade värdeöverföringar i enlighet med aktiebolagslagen. 

Frågan om ett förtydligande om vad som gäller för utdelningar och koncernbidrag under stödperioden 16 mars-30 november 2020 och ”i nära anslutning till stödperioden” kvarstår dock (se resonemang i vårt tidigare TaxNews). Då årsskiftet 2020/2021 närmar sig så är frågan om vad som anses utgöra ”nära anslutning till stödperioden” betydelsefull för många bolag som mottagit stöd under året. Sannolikt kan ledning komma att tas i det nya förslaget om sex månader efter stödperiodens utgång, dock bör detta bekräftas av handläggande myndighet, dvs. Tillväxtverket, för att underlätta för bolagen att planera och besluta om vissa åtgärder inför nästa år. I Finansdepartementets förslag diskuteras inte hur man ska hantera bedömningen av koncernbidrag vid övergången mellan perioden 16 mars-30 november 2020 och den nya stödperioden 1 december 2020–30 juni 2021. Eftersom man i det nya förslaget utan hinder kan lämna koncernbidrag samtidigt som man mottar stöd uppkommer frågan om hur detta ställer sig i förhållande till det tidigare förbudet mot koncernbidrag under perioden fram till 30 november 2020. Det kan inte uteslutas att lämnade koncernbidrag från stödmottagare alltjämt kommer att anses påverka rätten till stöd erhållet under perioden 16 mars–30 november 2020. Huruvida en stödmottagare kan lämna ett koncernbidrag samtidigt som man erhåller ett tillskott har ännu inte besvarats av Tillväxtverket. En sådan hantering innebär dock enligt vår mening i praktiken inte en förmögenhetsförändring hos stödmottagaren, varför det inte bör påverka rätten till stöd.

Vidare återstår det att se hur hanteringen av revisorsintyget kommer att se ut. Mot bakgrund av att det är relativt svåra frågor för revisorn att ta ställning till så kan man ifrågasätta hur långt ett administrativt stöd om 10 000 SEK räcker.   

KPMG övervakar löpande lagstiftningsprocessen samt uppdateringarna om värdeöverföringar i samband med erhållandet av stöd vid korttidsarbete och kommer att uppdatera texten löpande. 

Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverket för korttidsarbete.

Mattias Bergman
Legal Services
+46 70 939 66 64
mattias.bergman@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.