Ansökan om omställningsstöd är nu öppen – covid-19

Ansökan om omställningsstöd är nu öppen – covid-19

Det går att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket under perioden 22 juni – 31 augusti, 2020.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Riksdagen och regeringen har nu beslutat om ett omställningsstöd till företag som tappat mycket omsättning under mars och april 2020 på grund av covid-19. Det går att ansöka om omställningsstöd hos Skatteverket från och med den 22 juni kl. 12:00. Sista dagen att ansöka om stödet är den 31 augusti 2020. Skatteverket har uppdaterat sin hemsida om förutsättningarna för när omställningsstöd kan erhållas och med praktisk information om ansökningsförfarandet. 

Förutsättningarna för omställningsstöd är i stort desamma som redogjorts för i tidigare TaxNews och ges för en andel av företagets fasta kostnader för mars och april 2020. Stödets storlek beror på företagets minskade nettoomsättning under mars och april 2020 jämfört med mars och april 2019.

Ansökan om omställningsstöd ska göras via Mina Sidor på skatteverket.se. Det är mycket information som ska tas fram och sammanställas inför en ansökan. Ett företag ska bland annat redovisa sina fasta kostnader och hur mycket nettoomsättningen gått ner under jämförelseperioden. I förordningen framkommer vilka kostnader som räknas som fasta kostnader och även vilka kostnader som inte räknas som fasta kostnader. Flertalet gränsdragningsfrågor kan dock uppstå vid en tillämpning av reglerna. Som exempel kan nämnas bedömningen av fasta kostnader när det gäller hyra, leasing och räntekostnader.

En förutsättning för stödet är att företaget, eller det eller de moderföretag till företaget som ingår i koncernen, under mars 2020 – juni 2021 inte verkställer eller fattar beslut om exempelvis vinstutdelning. Av regeringens motiv till den förordning som utfärdats framgår att företag kan lämna koncernbidrag samtidigt som företaget tar emot stöd.

Företag i en koncern ska ansöka och bedömas individuellt. Om flera företag i en koncern ska ansöka om omställningsstöd ska dock ansökningarna ges in gemensamt tillsammans med uppgift om koncernstrukturen. Omställningsstöd ges med högst 150 miljoner kr per stödberättigat företag. Om flera företag i en koncern är berättigade till stödet avser det maximala stödet om 150 miljoner kr hela koncernen.

Enligt lagen kan det företag som tillgodoförts omställningsstöd felaktigt eller med ett för högt belopp bli återbetalningsskyldigt. En företrädare för ett företag som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet lämnat oriktiga uppgifter kan även bli skyldig att tillsammans med företaget återbetala beloppet. 

En ansökan om omställningsstöd om 100 000 – 299 999 kr ska innehålla ett yttrande från revisor motsvarande ett s k SNT 4400 (Uppdrag att utföra granskning enligt särskild överenskommelse rörande finansiell information). Ansökningar om minst 300 000 kr ska innehålla ett yttrande motsvarande revision. Om omställningsstödet är lägre än 100 000 kr krävs ett yttrande från revisor bara om Skatteverket begär in det.

KPMG:s kommentar

KPMG ingår i FAR:s operativa grupp Normgivning Revision. Gruppen arbetar för närvarande med att ta fram en exempelmall för ett SNT 4400-yttrande avseende omställningsstödet. Syftet är att uppnå en enhetlig tillämpning i branschen för dessa yttranden gentemot Skatteverket. En mall för yttrande om revision för ansökningar om minst 300 000 kr kommer också tas fram. 

Inom KPMG utvecklas nu en process för att på ett effektivt sätt hjälpa företag. Företag som avser ansöka om omställningsstöd rekommenderas att kontakta sin ordinarie KPMG-revisor för ett yttrande.
 

Mattias Bergman
mattias.bergman@kpmg.se

Johanna Ahlstedt
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.