Regeringen föreslår ytterligare krisåtgärder för företag – covid-19

Regeringen föreslår ytterligare krisåtgärder – covid-19

Under regeringens pressträff den 9 november 2020 presenterades flera förlängningar av åtgärder till följd av den pågående covid-19-pandemin. Artikeln uppdateras löpande och senast den 14 januari.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

UPPDATERAD 2021-03-15
 

Regeringen har den 9 november 2020 presenterat flera förlängningar av åtgärder till följd av den pågående covid-19-pandemin. Det föreslås bl a att stöd för korttidsarbete, anstånd med skatteinbetalningar, omställningsstöd och omsättningsstöd till enskilda näringsidkare förlängs. 

Förlängt omställningsstöd i ytterligare tre månader under perioden augusti-december

Omställningsstödet har hittills omfattat mars-juli 2020. Regeringen presenterade idag en ytterligare förlängning av omställningsstödet till företag under perioden augusti-oktober 2020. 

Regleringen avseende förlängningsperioden augusti-oktober får huvudsakligen samma utformning som tidigare reglering. Likt stödperioden juni-juli 2020 riktar sig stödet till företag som har tappat minst 50 procent av omsättningen under augusti-oktober 2020 i jämförelse med samma period under 2019, den s k referensperioden. Stödbeloppet sätts till ett takbelopp om 30 miljoner kronor per företag augusti-december, vilket följer det tillfälliga statsstödsramverket för corona-relaterade stöd som EU-kommissionen tagit fram. 

Det aviserade förslaget kommer att överlämnas i en ändringsbudget för 2021 tidigt nästa år. Förlängningen av stödet kräver en ny anmälan till samt statsstödsgodkännande av EU-kommissionen. Regeringen meddelar att en ny förordning bör träda i kraft under februari 2021. 

Uppdatering 2020-11-26 
Den 26 november presenterade regeringen ytterligare information om utformningen av det förlängda omställningsstödet. Regeringen aviserar en förlängning av stödperioden för augusti till december som kommer att delas upp i två perioder. Avseende augusti-oktober kan företag som tappat minst 40 procent i omsättning att kunna söka stödet. Vad gäller perioden november-december ska tappet ha omfattat minst 30 procent. Fasta kostnader ersätts med en andel som motsvarar 70 procent av omsättningstappet. 

Uppdatering 2020-12-09
Den 9 december skickades promemorian avseende den föreslagna förlängningen av omställningsstödet ut på remiss. En justering är att företag som tillhör kategorin små företag ska kunna få upp till maximalt 75 procent av de fasta kostnaderna istället för de tidigare kommunicerade 70 procenten. Definitionen ”små företag” omfattar företag som sysselsätter färre än 50 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 10 miljoner euro per år. Vidare föreslås ingen ändring avseende tidpunkten för förbud mot värdeöverföringar, utan denna ska fortfarande omfatta samma period som för stödperioden maj-juli 2020, dvs. april 2020-juni 2021. 

Uppdatering 2021-01-13
Den 12 januari presenterades ett förslag som bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna om att omställningsstödet ska förstärkas ytterligare för små företag (vänligen läs mer om definitionen av ”små företag” i uppdateringen ovan av den 2020-12-09). Små företag som haft ett tillräckligt omsättningstapp under perioderna november-december och januari-februari kommer att kunna få upp till 90 procent av sina fasta kostnader ersatta genom omställningsstödet till skillnad från tidigare förslag om 75 procent.   

Förlängning av omsättningsstödet för enskilda näringsidkare

Den 5 november 2020 beslutade regeringen om ett omsättningsstöd till enskild näringsidkare, som avser en minskad omsättning under mars-juli 2020. Ansökan sker genom Boverkets webbplats. 

Mot bakgrund av den ökade smittspridningen ser regeringen redan nu ett behov att föreslå en förlängning av stödet att även avse augusti-oktober 2020, som då ska utgöra en egen ansökningsomgång. 

Förutsättningen för att ansöka om stödet är att nettoomsättningen ska ha minskat med mer än 50 procent under stödperioden jämfört med motsvarande period 2019. Överstiger omsättningstappet 50 procent kan den enskilda näringsidkaren få stöd med 70 procent av tappet eller upp till ett takbelopp om 72 000 SEK per företag för den nya stödperioden. Vidare krävs att den enskilda näringsidkarens omsättning för 2019 överstigit 200 000 SEK. 

Uppdatering 2020-11-27
Regeringen har den 27 november presenterat ytterligare information om utformningen av det förlängda omsättningsstödet för enskilda näringsidkare. Regeringen aviserar en förlängning av stödperioden för augusti till december som kommer att delas upp i två perioder. Avseende augusti-oktober kan företag som tappat minst 40 % i omsättning att kunna söka stödet. Vad gäller perioden november-december ska tappet ha omfattat minst 30 %. Vidare meddelas att omsättningsgränsen för stödet sänks från 200 000 SEK till 180 000 SEK avseende perioden november-december. 

Uppdatering 2021-03-15
Den 25 februari 2021 fattade riksdagen beslut om en extra ändringsbudget som möjliggör för regeringen att besluta om en förordning som förlänger omsättningsstödet till enskilda näringsidkare för perioden augusti 2020-februari 2021. Det förlängda omsättningsstödet ska även omfatta de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser samt de som varit föräldralediga eller sjukskrivna under referensperioden. Regeringen avser att fatta beslut så snart som möjligt och har meddelat att stödet inom en snar framtid kommer att förlängas till att även omfatta mars och april 2021.  

Nytt omsättningsstöd för handels- och kommanditbolag

På samma sätt som enskilda näringsidkare kan delägare i handelsbolag, generellt sett, inte vara anställda i bolaget, vilket innebär att fysiska delägare i ett handelsbolag inte heller kan få stöd för korttidsarbete. Om ett handelsbolaget har anställda kan dock dessa omfattas av stödet. Med anledning av detta föreslår regeringen ett nytt stöd till handelsbolag med minst en fysisk delägare. 

Stödet till handelsbolag kommer att utformas i likhet med reglerna för omsättningsstödet för enskilda näringsidkare och följa samma perioder. Regeringen ska återkomma med mer detaljer kring utformningen.

Förlängning av stöd för korttidsarbete

Regeringen föreslår att stöd för korttidsarbete förlängs med upp till sju månader fram till 30 juni 2021. Stödet kan i nuläget beviljas som längst i nio månader i följd, innan en s k karensperiod om 24 månader träder in. Regeringens förslag innebär att tidsgränsen tillfälligt tas bort fram till 30 juni 2021. 

Subventionsgraden av stödet föreslås fortsatt vara förstärkt. Under januari-mars 2021 föreslås subventionsgraden uppgå till 75 procent, dvs. samma nivå som under undantagsåret 2020. Under april-juni föreslås en sänkning av subventionsgraden till 50 procent. 

Regeringen anger att en striktare hantering ska ske vid ansökan för stödet för att säkerställa att stödet betalas ut till företag som uppfyller förutsättningarna för stödet. 

Förlängd möjlighet till anstånd med skatteinbetalningar

Regeringen införde i mars 2020 en möjlighet för företag att få anstånd med skatteinbetalningar i ett år. Möjligheten att få anstånd gäller till exempel inbetalningar av arbetsgivaravgifter och moms. Regeringen föreslår att anståndstiden ska kunna utökas med ytterligare ett år för alla som har beviljats anstånd enligt det nya regelverket. En sådan förlängning föreslås kunna beviljas efter ansökan, om inte särskilda skäl talar emot det.

Uppdatering 2021-01-14
Regeringen har i sin extra ändringsbudget den 12 januari 2021 konkretiserat sitt förslag om utökad möjlighet till tillfälliga anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt. Under våren 2021 upphör ett stort antal av de beviljade anstånden och på grund av den rådande situationen bedömer regeringen att det finns anledning förlänga anståndstiden. Förslaget innebär att Skatteverket ska ges möjlighet att förlänga anståndstiden för de tillfälliga anstånd som beviljats med anledning av covid-19. Anståndstiden får efter ansökan förlängas med som längst ett år. 

Regelverket möjliggör retroaktiva anstånd, när skatt eller avgift som är hänförlig till en viss redovisningsperiod redan är inbetald när anståndet beviljas. Det innebär att företag kan ompröva en tidigare period och ansöka om anstånd. Ett beslut om anstånd innebär att ett belopp motsvarande skatten eller avgiften krediteras på företagets skattekonto.

Kreditkostnaden för anståndet för ett aktiebolag motsvarar en avdragsgill årsränta om 4,6 procent vid nuvarande basränta.

Vidare föreslår regeringen att anstånd med inbetalning av avdragen preliminär skatt och arbetsgivaravgifter respektive mervärdesskatt där redovisningsperioden är en kalendermånad får beviljas för högst sex redovisningsperioder vardera. För mervärdesskatt där redovisningsperioden är ett kalenderkvartal får anstånd beviljas för högst två redovisningsperioder. Anstånd med inbetalning av mervärdesskatt där redovisningsperioden är ett beskattningsår får även beviljas för sådan skatt som ska deklareras senast den 17 januari 2022.

Slutligen innehåller ändringsbudgeten ett förslag om att anstånd med inbetalning av nu aktuella skatter och avgifter även får beviljas för redovisningsperioder som infaller under oktober–december 2020. 

Lättnader i a-kassan för företagare förlängs

Regeringen föreslår att de tillfälliga förändringarna i arbetslöshetsförsäkringen för företagare förlängs så att de ska gälla även 2021, vilket innebär att företagare som lägger sitt företag vilande under 2021 även undantas från regeln om att det behöver gå minst fem år innan ett nytt uppehåll kan göras. I juni i år beslutade regeringen en förordningsändring som gjorde det möjligt för en företagare att vidta vissa begränsade åtgärder i näringsverksamheten och samtidigt få arbetslöshetsersättning. Syftet med ändringen var att underlätta för företagare att senare kunna återuppta sin verksamhet.

KPMG kommer att fortsätta bevaka utvecklingen av de föreslagna åtgärderna. Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om regelverken. 

Mattias Bergman
Legal Services
+46 8 723 95 52
mattias.bergman@kpmg.se

Johanna Ahlstedt
Inkomstskatt
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se

Joanna Droh
Legal Services
+46 76 640 27 69
joanna.droh@kpmg.se

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.