Om vårändringsbudgeten 2020, att ytterligare korttidsstöd föreslås, sänkt ränta på anstånd m m

Om vårändringsbudget, utökat kortidsstöd, anståndsränta

Detta TaxNews handlar om vårändringsbudgeten 2020, som bl a innehåller förslag om anpassning av reglerna för investeraravdrag samt beskattning av utländska säljare för kemikalieskatt, och vidare att regeringen igår presenterade en uppväxling av systemet med korttidspermittering, att räntan på anstånd föreslås sänkas och att förslaget om att införa ett s k ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige är försenat.

1000

Kontakt

Mattias Bergman

Partner & Head of Legal Services

KPMG i Sverige

E-post

Prenumerera på TaxNews

Ta del av det senaste inom Tax & Legal! Anmäl dig här.

Vårändringsbudgeten

En vårändringsbudget innehåller vanligtvis de förslag till ändringar som regeringen vill göra under innevarande budgetår. Som alla vet är detta inget vanligt år och regeringen har redan presenterat flera ändringsbudgetar för innevarande år. Dagens vårändringsbudget innehåller av förklarliga skäl därför inte så mycket andra nya konkreta förslag inom skatteområdet.

Förslag som kan nämnas är nya regler för investeraravdrag grund av EU:s regler om statligt stöd och om beskattning av utländska säljare för kemikalieskatt:

Beskattning av utländska säljare för kemikalieskatt
Beskattningen av utländska säljare för kemikalieskatt är en utvidgning av den nuvarande kemikalieskatteregleringen på elektronik och vitvaror och syftar till att skapa konkurrensneutralitet mellan svenska och utländska företag. Den utökade regleringen berör försäljningar som sker B2C från utländska säljare samt sådana försäljningar som hanteras av förmedlare, vilka omsätter över 100 000 SEK på försäljningar till svenska konsumenter.

Anpassning av reglerna för investeraravdrag
För att stimulera tillgången till kapital för mindre företag infördes den 1 december 2013 ett investeraravdrag. Investeraravdraget är ett avdrag i inkomstslaget kapital för fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek. Förvärvaren måste vara skattskyldig i Sverige för kapitalvinst på andelarna och förvärvet ska ha skett i samband med företagets bildande eller vid en nyemission. Investeraravdrag kan också göras vid förvärv av lagerbolag. Avdrag får göras för hälften av betalningen för andelarna. Avdrag ges med högst 650 000 kronor per person och år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1,3 miljoner kronor.

Investeraravdraget är ett statligt stöd enligt bestämmelserna i EUF-fördraget som har anmälts till och godkänts av kommissionen. Godkännandet gällde t o m den 31 december 2019. Kommissionen har inte godkänt investeraravdraget fr o m den 1 januari 2020 i enlighet med regeringens anmälan och det finns därför en risk för att investeraravdrag som beviljas fr o m den denna dag anses som statligt stöd som inte är förenligt med EUF-fördraget. Av denna anledning behöver reglerna om investeraravdrag ändras så att stödet är förenligt med villkoren i den allmänna gruppundantagsförordningen.

Regeringen föreslår därför en anpassning av reglerna för investeraravdrag som bl a innebär att investeraravdrag bara får göras om det företag i vilket andelar har förvärvats vid tidpunkten för förvärvet inte har varit verksamt på någon marknad eller vid tidpunkten för förvärvet har varit verksamt på en marknad mindre än sju år efter sin första försäljning på en produkt- eller tjänstemarknad. Avdrag ska inte få göras om bolaget som förvärvas har ekonomiska svårigheter eller är föremål för återbetalning av tidigare på felaktiga grunder medgivna stöd. Det införs också en utökad kontrolluppgiftsskyldighet för företag i vilket andelar förvärvats.

Läs mer
Vårändringsbudget för 2020 (PDF 1 MB)

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2021. I årets proposition lämnas förslag till lag om ändring i riksdagsordningen och vissa ändringar av utgiftsområdenas indelning. Vi har vid en snabb genomgång inte sett några specifika helt nya aviserade förslag inom skatteområdet.

Läs mer
2020 års ekonomiska vårproposition (PDF 4 MB)  

Uppväxling av systemet med korttidspermittering – stöd för upp till 80% minskad arbetstid

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om det nya systemet med kortidspermittering / korttidsarbete, som riksdagen därefter har bifallit. Regeringen meddelade igår, den 14 april, att man kommer föreslå en tillfällig förstärkning av stödet.

Förslaget innebär att arbetsgivare kan minska arbetstiden för anställda med upp till 80 procent, och att staten bär den största delen av kostnaden upp till taket om 44 000 kronor. Förstärkningen av systemet ska gälla under tre månader från den 1 maj 2020.

Det nya systemet innebär enligt regeringen att lönekostnaden för en anställd minskar med över 70 procent samtidigt som arbetstagaren får behålla nästan 90 procent av sin ursprungliga lön. Regeringen meddelade samtidigt att en högre ersättningsgrad kräver större kontroll och att regeringen kommer att tillföra resurser för att kontrollera företag som fått stöd för korttidspermittering.

Regeringen kommer att skicka förslaget på remiss och till Lagrådet innan det överlämnas till riksdagen i en extra ändringsbudget i mitten av maj. Förstärkningen av systemet föreslås gälla under tre månader (retroaktivt) från den 1 maj 2020. Vi bevakar givetvis utveckling noga. Välkommen att höra av er till oss om ni vill veta mer om förslaget och vad det innebär för er verksamhet.

Räntan på anstånd

Vi har i tidigare TaxNews skrivit om möjligheterna till anstånd upp till ett år för företag med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och moms för tre månader under perioden januari – september 2020. Enligt nu gällande regler tas en avgift ut om 0,3 procent per månad, vid sidan av vanlig kostnadsränta på skattekontot om 1,25 procent. Den relativt höga kostnaden för anstånden har kritiserats och riksdagen begärt att regeringen ska se över den sammantagna räntenivån för anstånden.

Den 14 april meddelade Finansutskottet att partierna i riksdagen enats om en ny lägre nivå. Under de första sex månaderna av anståndet kommer endast en ränta på 1,25 procent tas ut. Därefter tillkommer en anståndsavgift på 0,2 procent per månad. Det motsvarar en avdragsgill ränta på 3,12 procent per år, eller 1,59 procent under det första halvåret uttryckt som årsränta. Notera särskilt att dessa jämförelseräntor utgår från att kostnaden för en alternativ finansiering hade varit inkomstskattemässigt avdragsgill. För många företag är inte det en riktig utgångspunkt. Jämfört med den nuvarande räntenivåer på anstånden innebär regeringens förslag en halvering av den sammantagna räntenivån. Finansdepartementet förbereder nu en promemoria som ska skickas på remiss. Vi bevakar ärendet vidare.

Försenad proposition om att införa ett ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige

Vi har i tidigare TaxNews även skrivit om regeringens avsikt att förändra skattereglerna vid tillfälligt arbete i Sverige genom att införa ett s k ekonomiskt arbetsgivarbegrepp i Sverige. Propositionen skulle enligt vårens propositionsförteckning ha lämnats över till riksdagen igår, den 14 april. Vi har varit i kontakt med Finansdepartementet som bekräftat att propositionen är försenad, utan att ge närmare besked om när den är tänkt att tas upp till beslut. Vi bevakar givetvis ärendet vidare.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du vill veta mer om förslagen som regeringen har presenterat. Vi har specialister inom alla områden som kan hjälpa er med allt från skatte- och redovisningsfrågor till hyresrabatter och korttidsarbete.     
 

Mattias Bergman
Legal Services
+46 709 39 66 64
mattias.bergman@kpmg.se
Johanna Ahlstedt
Corporate Tax
+46 70 144 34 55
johanna.ahlstedt@kpmg.se
Agneta Hedlund
Corporate Tax SME
+46 70 838 91 57
agneta.hedlund@kpmg.se                           
Marie Hedin
Indirect Tax
+46 70 981 22 07
marie.hedin@kpmg.se                                             
Petter Frödeberg
Global Mobility Services
+46 70 756 27 31
petter.frodeberg@kpmg.se
 

 

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.