Hur hanterar ni åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism?

En effektiv hantering är A och O för att skydda institutet, dess ledning och styrelse ifrån sanktioner.

Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism är ett fokusområde hos såväl svenska som utländska myndigheter och sanktionsavgifter har tilldelats i miljardbelopp. I tillsynsrapporter understryks vikten av god intern styrning och kontroll och myndigheterna konstaterar att instituten har brister avseende åtgärder till följd av intern och extern rapportering, resurstillsättning och brist på kompetens, avsaknad av riskstrategi, modellriskvalidering och transaktionsmonitorering. En effektiv hantering av institutets penningtvätt-, och terroristfinansieringsrisker är väsentligt för att skydda institutet, dess ledning och styrelse ifrån sanktioner.

Vi på KPMG kan hjälpa er med en översyn av er AML-organisation och genomföra en GAP-analys som inkluderar hela eller delar av följande aktiviteter:

 • Analys av institutets allmänna riskbedömning
 • Översyn av rutiner för modellriskvalidering
 • Mappning av AML-flödet baserat på genomförd riskbedömning
 • Bedömning av kvaliteten i organisationens AML rapportering
 • Översyn av styrelse och lednings beslutsdokumentation kopplat till rapporter från
 • AML-organisationen, andra linjens kontrollfunktioner samt internrevisionen
 • Bedömning av riskstrategi inom AML
 • Översyn av riskaptiter för regelefterlevnadsrisker
 • Analys av scenarier för transaktionsmonitorering av specifika kundgrupper och riskprofiler
 • Översyn av ansvar och roller inom institutets AML-organisation
 • Kartläggning av kompetens inom AML-organisationen och styrelsen

Våra experter har bred och långvarig erfarenhet av AML inom finansiella sektorn och vi kan även stödja er med interimslösningar.

Här kan du ladda ner ett produktblad som pdf.

Kontakta oss

Kontakta oss gärna för mer information

Sofia Hyléen

Financial Risk Managment
Tel: +46 76 876 93 52
E-post: sofia.hyleen@kpmg.se

Nicklas Wallenborg

Financial Risk Management
Tel: +46 70 880 38 90
E-post: nicklas.wallenborg@kpmg.se

Martin Krüger

Forensic
Tel: +46 70 527 47 60
E-post: martin.kruger@kpmg.se