Högsta förvaltningsdomstolen begär förhandsavgörande från EU-domstolen om vägrat ränteavdrag

HFD begär förhandsavgörande om vägrat ränteavdrag

EU-domstolen ska nu avgöra frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta till ett EU-koncernbolag enligt undantaget från tioprocentsregeln i de ränteavdragsbegränsningsregler som infördes 2013.

1000

Kontakt

Caroline Väljemark

Partner, Tax

KPMG i Sverige

E-post

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) har nu formellt begärt förhandsavgörande från EU-domstolen avseende frågan om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra ett svenskt bolag avdrag för ränta som har betalats till ett bolag som ingår i samma intressegemenskap och som hör hemma i en annan medlemsstat. 

Målen gäller ett svenskt bolag som har nekats avdrag för räntekostnader som betalas till ett franskt koncernbolag med underskott genererade i den franska verksamheten. Avdrag har vägrats av såväl Skatteverket som förvaltningsrätten och kammarrätten med stöd av undantaget från tioprocentsregeln. Den regeln anger att ränteutgifter som avser en skuld till ett företag som ingår i samma intressegemenskap inte får dras av om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet har uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån.

I målen har det ifrågasatts om det är förenligt med etableringsfriheten att vägra bolaget avdrag för räntorna. HFD anser att det inte utifrån befintlig praxis från EU-domstolen går att dra en säker slutsats i frågan och har nu vänt sig till EU-domstolen för att genom ett förhandsavgörande få den klarlagd.

KPMG:s kommentar

Det är välkommet att frågan nu äntligen avgörs av EU-domstolen. Ett stort antal skattebetalare har fått sina ränteavdrag nekade och undantaget till tioprocentsregeln har tillämpats mycket brett av förvaltnings- och kammarrätter, nästan uteslutande (med några få undantag) till Skatteverkets fördel. HFD har redan tidigare avgjort att de gamla reglerna från 2009 inte var EU-stridiga, utan att begära förhandsavgörande. EU-domstolens avgörande 2018 avseende de nederländska ränteavdragsreglerna kan ha haft en betydelse i HFD:s ändrade inställning, även om HFD anger i sin begäran om förhandsavgörande att EU-domstolens slutsatser i det målet inte utan vidare kan överföras på de svenska reglerna. 

Frågan huruvida de ränteavdragsbegränsningsregler som infördes 1 januari 2013 strider mot EU-rätten har varit på tapeten länge. Redan tidigt inledde Kommissionen ett fördragsbrottsärende mot Sverige och har 2014 i en formell underrättelse gjort gällande att dessa regler strider mot etableringsfriheten. Kommissionen har där ansett att reglerna ger upphov till en negativ särbehandling, eftersom även om de gäller för alla lån inom intressegemenskapen är det i praktiken osannolikt att de tillämpas på lån inom en vanlig svensk koncern med koncernbidragsrätt. Vilket även HFD påpekar i sin begäran om förhandsavgörande anges det i förarbetena att undantaget från tioprocentsregeln inte är avsedd att träffa räntebetalningar mellan svenska bolag med koncernbidragsrätt.  

Såväl skattebetalaren i målen som Kommissionen i sin formella underrättelse argumenterar för att reglerna, även om de kunde rättfärdigas, inte är proportionerliga då de är alltför vida i sin tillämpning och inte enbart träffar rent fiktiva upplägg, att de går längre än nödvändigt, vägledning saknas och bevisbördans placering är problematisk, vilket innebär att reglerna strider mot principen om rättssäkerhet. 

Det bör noteras att frågan som är föremål för EU-domstolens förhandsavgörande gäller enbart undantaget från tioprocentsregeln. Således kommer avgörandet inte beröra ventilens förenlighet med EU-rätten. Vidare gäller frågan som ställts endast en prövning mot etableringsfriheten. Det prövas således inte om kapitalrörelsefriheten berörs, vilket kan få betydelse då mottagaren av ränteinkomsten hör hemma utanför EU/EES eftersom endast kapitalrörelsefriheten gäller gentemot tredje land.

Efter att EU-domstolen avgjort frågan kommer målet att gå tillbaka till HFD för slutligt avgörande. Prövningstillståndet som meddelats är partiellt och avser endast EU-frågan. Det återstår att se om övriga frågeställningar, avseende den faktiska tillämpningen av ränteavdragsbegränsningen kommer att tas upp av HFD för prövning senare efter att EU-frågan avgjorts.

Tveka inte att höra av er till oss om ni har frågor eller vill diskutera.

Caroline Väljemark
+46 76 863 99 39
caroline.valjemark@kpmg.se

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.