Spännande momsmål avseende leasing/avbetalning på gång från EU-domstolen

Spännande momsmål om leasing på gång från EU-domstolen

Generaladvokaten har meddelat sitt förslag till avgörande i Volkswagen Financial Services UK (C-153/17).

1000

Kontakt

Pontus Fornell

Partner & Head of Indirect Tax

KPMG i Sverige

E-post

Igår meddelade Generaladvokaten (”GA”) sitt förslag till avgörande i Volkswagen Financial Services UK (C-153/17).

Målet avser Storbritannien och den nationella domstolen har ställt flera intressanta tolkningsfrågor till EU-domstolen. Frågorna syftar i huvudsak till att få klarhet i huruvida en beskattningsbar person som utför prestationer som delas upp i två skilda transaktioner – den ena momspliktig och den andra undantagen – har avdragsrätt för moms på allmänna omkostnader som delvis använts för de momspliktiga transaktionerna men i sin helhet ingår i priset för de skattebefriade transaktionerna.


Den skattskyldige har tillhandahållit objekt samt finansiering under s k "hire purchase" avtal. Enligt brittisk momslagstiftning utgörs ett hire purchase avtal alltid av två transaktioner; en momspliktig varuleverans och en momsfri kreditgivning (ränta). Den brittiska skattemyndigheten anser att någon avdragsrätt inte föreligger för moms på de allmänna omkostnaderna. Frågeställningarna är intressanta även ur ett svenskt perspektiv inte minst mot bakgrund av att svenska domstolar och Skatteverket i flera fall har begränsat avdragsrätten för finansbolag och banker som bl a bedriver försäljning på avbetalning eller leasing.


GA konstaterar i sitt yttrande att de brittiska momsreglerna avseende hire purchase avtal innebär att grundläggande momsprinciper ställs emot varandra på ett sätt som enligt GA gör det omöjligt att komma till en korrekt lösning på de problem som tolkningsfrågorna ger upphov till.


GA går därför vidare med att skylla den gordiska knuten på att den brittiska momsklassificeringen av hire purchase i sig är felaktig och strider mot momsdirektivet. Mot bakgrund av tidigare avgöranden från EU-domstolen kring sammansatta transaktioner och kreditgivning vid varuleveranser, anser GA att "hire purchase" i sin helhet ska ses som en momspliktig transaktion.


Vi ser med spänning fram emot EU-domstolens avgörande. Om GA:s förslag står sig så kan det få stor betydelse för svenska aktörer som bedriver verksamhet inom avbetalning och leasing såväl i Sverige om inom övriga EU. Vi rekommenderar en initial analys redan nu.


Välkommen att kontakta oss om ni har några frågor om vilken betydelse förslaget kan få för er verksamhet.


Kontakt

Pontus Fornell
pontus.fornell@kpmg.se
 

Steven Robertson
steven.robertson@kpmg.se 


 

Prenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.