Vårpropositionen och vårändringsbudgeten överlämnade till riksdagen

Vårpropositionen 2018 överlämnad till riksdagen

Regeringen har idag, den 16 april 2018, överlämnat 2018 års ekonomiska vårproposition samt förslag till vårändringsbudget till riksdagen. Regeringen aviserar att företagssektorn ska få nya skatteregler.

1000

Kontakt

Jörgen Graner

Partner & Head of International Corporate Tax

KPMG i Sverige

E-post

Vårändringsbudgeten

Vårändringsbudgeten innehåller förslag till ändringar under innevarande budgetår. I årets vårändringsbudget föreslås inom skatteområdet:


Ökat anslag till Skatteverket avseende oanmälda kontrollbesök av personalliggare

I syfte att motverka svartarbete och skatteundandragande har regeringen i propositionen ”Personalliggare i fler verksamheter”, som vi har skrivit om i tidigare TaxNews, föreslagit att systemet med personalliggare utvidgas till att även avse fordonsserviceverksamhet, livsmedels- och tobaksgrossistverksamhet samt annan kropps- och skönhetsvårdsverksamhet än sådan frisörverksamhet som redan i dag omfattas av systemet. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. För att Skatteverket ska kunna genomföra oanmälda kontrollbesök i tillräcklig omfattning anser regeringen att anslaget bör ökas med 7 000 000 kronor.


Särskilda uppskovsregler vid betydande samhällsförflyttning införs

Regeringen föreslår en särskild reglering för uppskov med beskattning av kapitalvinster vid avyttring av privatbostad när avyttringen sker på grund av betydande samhällsförflyttning. Förslaget har sin bakgrund i samhällsomvandlingen i Kiruna kommun och Gällivare kommun där stora delar av bebyggelsen i Kiruna och Malmberget flyttas till andra platser. Läs mer om förslaget här (s 19).


Läs mer
Vårändringsbudget för 2018 (PDF 744 KB)

Vårpropositionen

Vårpropositionen innehåller förslag till riktlinjer som ska ange politikens inriktning inför budgetpropositionen för 2019. Denna vårproposition är sittande regerings sista under mandatperioden och innehåller inga aviseringar av skatteförslag kopplade till kommande budgetproposition för 2019.


Av största intresse just nu är istället hur regeringen kommer gå vidare med förslaget om nya skatteregler för företagssektorn, vilket innefattar nya ränteavdragsbegränsningsregler. Enligt propositionsförteckningen våren 2018 var planen att denna proposition skulle lämnas i samband med dagens förslag. När lagrådsremissen sedan offentliggjordes hade man ändrat tidigare aviserat föreslaget ikraftträdande från den 1 juli 2018 till den 1 januari 2019, och nu senareläggs alltså propositionen. I vårpropositionen, under rubriken ”Hela landet ska växa”, nämner regeringen följande (s 44):
 

Företagssektorn ska få nya skatteregler

Ett konkurrenskraftigt och dynamiskt företagsklimat är grunden för hållbar tillväxt och jobbskapande. Villkoren för företagande ska vara internationellt konkurrenskraftiga, främja investeringar, ha sin grund i förutsebara regelverk och stödja en sund konkurrens. Detta är en förutsättning för att hela landet ska växa.

Regeringen vill motverka skatteplanering med ränteavdrag samt förbättra neutraliteten mellan finansiering med eget och lånat kapital. Därför har regeringen lagt fram lagrådsremissen Nya skatteregler för företagssektorn.


I propositionens tabell 6.8, som anger förändring av totala skatteintäkter till följd av regeländringar (i miljarder kronor, bruttoeffekt i förhållande till föregående år), står det vidare under rubriken ”Nya skatteregler företagssektorn”: 0,0 (2018), -0,6 (2019), respektive 2,6 (2020). Vi noterar att regeringen alltså räknar med att de nya reglerna ska ge ökade skatteintäkter år 2020.


Det har varit dragningar av lagrådsremissen med förslag till nya skatteregler i företagssektorn i Lagrådet de senaste veckorna. Vi bevakar nu närmast när Lagrådet kommer med sitt yttrande och därefter regeringens proposition. Enligt uppgift planeras omröstning ske i riksdagen den 13 juni 2018. 
 

Vi kommer att gå igenom förslaget på flera seminarier runt om i landet, varav flera redan är fulltecknade. Se våra Events här eller kontakta din skatterådgivare för mer information.


Varmt välkommen att kontakta oss om du har några frågor om effekten av ovanstående förslag, det utökade regelverket för personalliggare eller har andra funderingar.


Läs mer 
2018 års ekonomiska vårproposition (PDF 3 MB) 


Kontakt

Jörgen Graner
jorgen.graner@kpmg.se


Carl Gudesjö
carl.gudesjo@kpmg.sePrenumerera på TaxNews

Vill du prenumerera på TaxNews och andra nyheter från KPMG? Anmäl dig här.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.