OECD (BEPS 12): Obligatoriskt att tillkännage skatteplanering i framtiden?

OECD (BEPS 12): Obligatoriskt tillkännage ska...

OECD har inom ramen för BEPS-projektet publicerat en rapport som innehåller vägledning till länder som vill införa regler om obligatoriskt tillkännagivande av skatteplaneringsstrukturer. Syftet är att avskräcka från aggressiva planeringsstrukturer och att göra det möjligt för skattemyndigheter att i ett tidigt skede effektivt arbeta med strukturerna.  

1000

Kontakt

Magnus Nilsson

Skatterådgivare

KPMG i Sverige

E-post

Bakgrund

Som vi skrivit i tidigare TaxNews presenterade OECD igår, den 5 oktober 2015, sina slutrapporter avseende de femton åtgärder (actions) som identifierats inom ramen för det s k BEPS-projektet. Action 12 är tänkt som en vägledning för länder som vill införa en obligatorisk skyldighet för skattebetalare eller rådgivare att tillkännage strukturer som de implementerat eller utformat, och som kan uppfattas som aggressiva eller som på ett nytt sätt utnyttjar skatteregler till förmån för skattebetalaren.  


Sammanfattning av rapporten

Utgångspunkten för rapporten är att skattemyndigheter inte har möjlighet att följa med i utvecklingen av skatteplaneringsstrukturer som potentiellt kan utgöra skatteundandragande eller skatteflykt. För att skapa förutsättningar för skattemyndigheter att i ett tidigt skede effektivt arbeta med dessa strukturer föreslås att ett regelverk införs där antingen rådgivare som förespråkar strukturerna eller skattebetalarna som använder dem eller båda parter måste tillkännage dessa för relevant skattemyndighet.  

Rapporten förespråkar regelverk som utgår från en uppsättning av kännetecken på sådana strukturer som kan ligga i riskzonen för att kunna anses som skatteundandragande eller skatteflykt. Det ska alltså inte vara nödvändigt att tillkännage alla strukturer. Endast om en struktur uppfyller något eller flera av kännetecknen för att ligga i riskzonen bör det vara obligatoriskt att tillkännage den, enligt rapporten.  

Enligt rapporten har det även visat sig att skyldigheten att i förväg tillkännage planeringsstrukturer har en starkare avskräckande effekt än andra möjligheter att öppet pröva sina strukturer genom förhandsbesked, dialogförfaranden eller öppna yrkanden i deklarationen. Den ökade administrationen som ett sådant regelverk skulle medföra för både skattebetalare och skattemyndighet kan därför, enligt rapporten komma att rättfärdigas med hänsyn till ökad effektivitet av skattekontroll.  

Rapporten utgör en rekommendation vilket innebär att det är frivilligt för länder att införa denna typ av regler. Hur reglerna ska utformas bör enligt rapporten baseras på de förutsättningar som respektive land har.  

I rapporten anser OECD att obligatoriska tillkännagivanden av skatteplaneringsstrukturer inte står i konflikt med principen om att man inte kan tvingas att vittna mot sig själv (self-incrimination) eftersom informationen som ska tillkännages inte överstiger vad som annars hade kunnat krävas i en skatterevision eller förfrågan.  


Effekter i Sverige  

Rapporten målar upp ett ramverk för hur regler för obligatoriska tillkännagivanden av skatteplaneringsstrukturer kan utformas av länder som vill införa denna typ av regler. Företag i Sverige har idag möjligheter att ansöka om förhandsbesked, föra dialog med Skatteverket och lämna öppna yrkanden i inkomstdeklarationer. Huruvida regler om obligatoriska tillkännagivanden av skatteplaneringsåtgärder kommer att införas i Sverige i framtiden är ovisst. Vi rekommenderar att svenska bolag aktivt följer utvecklingen av svenska skatteregler och att vara lyhörda för eventuella införanden av liknande regler i länder där de bedriver verksamhet.  


Nästa steg  
Närmast följer att OECD ska presentera sina slutrapporter för G20-länderna den 8 oktober 2015. Vi bevakar naturligtvis implementeringsprocesserna.  


Läs mer:

Mandatory Disclosure Rules, Action 12 - 2015 Final Report
 

Vänligen kontakta oss för mer information. Se nedan om KPMG:s webcasts om BEPS.     

© 2023 KPMG AB, a Swedish Aktiebolag and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

 

For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://kpmg.com/governance.

Kontakta oss

Spara, organisera och dela

Spara det som intresserar dig, organisera ditt bibliotek och dela i ditt nätverk.