Förändringstakten i vår omvärld ökar, vilket ställer höga krav på oss som rådgivare åt kunder i många olika branscher och på olika marknader. Företagens påverkan på sin omvärld har under de senaste åren blivit en allt viktigare fråga och ansvarsfullt företagande ses alltmer som en affärskritisk komponent. Som stor aktör på tjänsteområdet har vi både ett ansvar och en möjlighet att påverka i frågor som är viktiga ur ett samhällsperspektiv.

KPMG:s roll och påverkan

KPMG:s viktigaste roll är att bidra till att skapa trygghet och stabilitet mellan aktörer i näringslivet samt att marknadens förtroende för våra kunder upprätthålls. Att vi har en hög affärsetik där vår integritet och vårt oberoende inte kan ifrågasättas är fundamentalt för att upprätthålla vår samhällsfunktion.

Genom hela vår värdekedja har vi möjlighet att skapa – och en skyldighet att skydda – värde för människor, miljön och samhället i stort. Vi skapar värde genom de råd och den revision vi utför och vi vill ha en positiv påverkan genom att väva in ett hållbarhetsperspektiv i våra tjänster.

KPMG:s mest väsentliga tillgång är vårt humankapital – den kompetens våra medarbetare har och kan tillföra. Genom att på olika sätt erbjuda vår kunskap och se till att medarbetare ständigt utvecklas, är KPMG med och skapar värde för samhället.

Ladda ner Supplier Code of Conduct