Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii. W 2021 roku osiągnął wartość 30 mld złotych

Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych.

Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych.

Stale powiększa się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2020 roku było ich 77 tys., czyli o 11,6% więcej niż rok wcześniej. Z kolei Polaków, którzy zarabiają rocznie powyżej 1 mln zł brutto, było już ponad 35 tys. W 2021 roku rynek dóbr luksusowych w Polsce osiągnął wartość blisko 30 mld złotych. Wydatki konsumentów na produkty i usługi luksusowe okazały się wyższe niż przed pandemią, ale przyczynił się do tego wyłącznie jeden, największy segment – samochody premium i luksusowe. Ponad 4/5 ankietowanych przedstawicieli branży uważa, że zrównoważony charakter dobra luksusowego poprawia jego poziom prestiżu. Chociaż firmy przywiązują coraz większą uwagę do kwestii zrównoważonego rozwoju, to nie przekłada się to na ambitne cele osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2030 roku – wynika z raportu KPMG w Polsce pt. „Rynek dóbr luksusowych. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju”.

216 tys. zł średnio miesięcznie zarabiają bardzo bogaci Polacy

Pandemia COVID-19 nie zatrzymała wzrostu liczby osób zamożnych oraz bogatych, które są kluczowymi odbiorcami rynku dóbr luksusowych. W 2020 roku mieszkało 284 tys. osób zamożnych o dochodach powyżej 20 tys. zł miesięcznie – o 7% więcej niż w 2019 roku, a ich łączne dochody były z kolei wyższe o 15,1% r/r i wyniosły 201 mld złotych.  Z kolei liczba osób bogatych, o dochodach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie wzrosła o 11,6% do 77,1 tys. Przeciętne zarobki w tej grupie wyniosły prawie 134 tys. zł miesięcznie, co oznacza, że dochody osób bogatych rozliczających się w Polsce w całym 2020 roku wyniosły 124 mld zł i były o 20% wyższe niż w 2019 roku.

Kolejną grupą docelową dla firm z branży dóbr luksusowych są osoby bardzo bogate. W 2020 roku w Polsce mieszkało ponad 35 tys. osób zarabiających ponad 1 mln złotych brutto rocznie, a ich łączne dochody wyniosły 92 mld zł. Zarobki osób bardzo bogatych zwiększyły się o 23,8% względem 2019 roku, a liczebność tych osób powiększyła się o 10,3%. Średnio miesięcznie osoby bardzo bogate zarabiały 216 tys. złotych. Najwięcej bardzo bogatych Polaków zamieszkiwało w 2020 roku: Mazowsze (8,16 tys.), Wielkopolskę (4,19 tys.) oraz Małopolskę (3,19 tys.). Z kolei w województwie kujawsko-pomorskim wzrost liczby podatników o dochodach brutto przekraczających 1 mln zł rocznie był najwyższy i wyniósł 97,1% w stosunku do 2019 roku. 

Liczba osób bogatych o miesięcznym dochodzi brutto powyżej 50 tys. zł i ich łączny dochód brutto w podziale na województwa (2020)

Blisko 150 tys. Polaków dysponuje majątkiem netto przekraczającym 1 mln dolarów

Na koniec 2020 roku Polskę zamieszkiwało ponad 149 tys. osób zaliczanych do grupy HNWI (ang. high net worth individuals), których majątek netto wynosi minimum 1 mln dolarów. Tylko w okresie od roku 2019 do 2020 liczba HNWI w Polsce zwiększyła się o 14,6 tys. osób. Ponad 91% milionerów w Polsce dysponuje majątkiem w przedziale 1-5 mln dolarów. Polska w bezwzględnej liczbie HNWI wyprzedza takie kraje jak Portugalia, Finlandia, Grecja oraz Czechy. W czołówce państw europejskich z największą liczbą HNWI po raz pierwszy Niemcy z liczbą ponad 2,9 mln HNWI wyprzedziły Wielką Brytanię oraz Francję (po 2,5 mln).

Z kolei na koniec 2021 roku suma majątku zgromadzonego przez gospodarstwa domowe w Polsce wyniosła 2 802 mld zł. Stanowi to wzrost o 9% względem 2020 roku. Wartość zobowiązań wyniosła 860 mld zł, o 5% więcej niż w przed rokiem. Dynamika zadłużenia okazała się mniejsza niż wzrost wartości aktywów, co przełożyło się na wzrost różnicy między tymi kwotami. Wartość aktywów netto gospodarstw domowych powiększyła się o 190 mld zł, czyli 11% w 2021 roku w porównaniu do roku poprzedniego. 

Rynek dóbr luksusowych odrabia straty po pandemii COVID-19

Po załamaniu sprzedaży w 2020 roku, kolejny rok był czasem odbudowy na rynku dóbr luksusowych. W 2021 roku cały rynek dóbr luksusowych w Polsce był warty prawie 30 mld zł.

Bardzo dobre wyniki sprzedażowe samochodów premium i luksusowych zrekompensowały wciąż gorsze niż przed pandemią wyniki innych segmentów. Ten największy segment, który okazał się najbardziej odporny na skutki pandemii w 2020 roku, w 2021 roku osiągnął 25,3% wzrost wartości do poziomu 20,5 mld złotych. To także jedyny segment, na którym wartość sprzedaży przekroczyła już tę z 2019 roku – o 23,4%. W ubiegłym roku w Polsce zarejestrowano ponad 91 tys. nowych samochodów premium i 267 sztuk aut luksusowych.

Zmiana wartości wybranych segmentów rynku dóbr luksusowych w latach 2019-2021

Rynek luksusowej odzieży i akcesoriów w 2021 roku powiększył się o 418 mln zł, czyli 16,6% r/r, tym samym odrabiając dużą część spadków odnotowanych w pierwszym roku pandemii. Wartość rynku wyniosła 2,9 mld zł, a prognozy wskazują, że odbuduje swoją rekordową wartość z 2019 roku (3,1 mld zł) już w 2023 roku. Z kolei wartość segmentu luksusowej biżuterii i zegarków wyniosła w 2021 roku 493 mln złotych i była wyższa o 15% niż w roku 2020. Warto zaznaczyć, że w ubiegłym roku sprzedaż luksusowych zegarków niemalże powróciła do poziomu przed wybuchem pandemii – wynosząc 224 mln zł. Najmniej optymistyczna jest sytuacja na rynku luksusowych usług hotelarskich i SPA. Rynek ten w 2020 roku stracił dwie trzecie swojej wartości, dlatego 13,1% wzrost osiągnięty rok później nie jest imponujący. W 2021 roku segment pozostawał przeszło o połowę mniejszy niż przed wybuchem pandemii, a jego wartość wyniosła 576 mln złotych. 

52% firm z polskiej branży luksusowej posiada strategię ESG (ang. Environmental, Social and Governance)

Ponad połowa (58%) badanych firm z branży dóbr luksusowych deklaruje, że przykłada dużą lub bardzo dużą wagę do zagadnień ESG, a blisko jedna trzecia twierdzi, że umiarkowaną wagę. Co więcej, zdecydowana większość respondentów stwierdza, że zrównoważony charakter dobra luksusowego może zdecydowanie (36%) lub umiarkowanym w stopniu (48%) poprawić jego poziom prestiżu. Wśród najważniejszych czynników wpływających na uwzględnianie aspektów ESG w działalności firmy, przedstawiciele branży dóbr luksusowych wskazują głównie na oczekiwania ze strony klientów oraz systemowe regulacje formalnoprawne (po 36% wskazań). Oczekiwania ze strony inwestorów mają kluczowe znaczenie dla co dziesiątej firmy. Więcej, bo 18% respondentów odczuwa największą presję w tej kwestii ze strony swoich obecnych i przyszłych pracowników. Pomimo tak wyraźnego deklarowanego zainteresowania kwestiami ESG oraz dostrzegania potencjału zrównoważonego rozwoju w poprawienie prestiżu dobra luksusowego, niewiele więcej niż połowa firm biorących udział w badaniu posiada opracowaną strategię ESG. 

W kwestiach środowiskowych firmy z branży luksusowej przykładają największą wagę do tzw. śladu węglowego, na które wskazało 65% uczestników badania. Jednak zaledwie 26% firm działających w segmencie luksusowym zamierza osiągnąć zerową emisję netto gazów cieplarnianych do roku 2030 lub wcześniej. 39% firm nie ma określonej daty, a kolejne 26% firm, zadeklarowało, że nie posiada takich planów. Z kolei wśród najważniejszych aspektów społecznych uczestnicy badania wskazali działalność charytatywną oraz kwestie związane z dbaniem o pracowników – wzrost satysfakcji i zaangażowania pracowników oraz inkluzywność – otwartość w zatrudnieniu. W przypadku ładu korporacyjnego większość organizacji wskazuje na obszar przejrzystości podatkowej oraz na kwestie zapewnienia różnorodności w zarządach i radach nadzorczych.

O RAPORCIE:

Raport pt. „Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Luksus w dobie zrównoważonego rozwoju” jest 12. edycją publikacji KPMG o rynku luksusu w Polsce. Na potrzeby raportu przyjęto, że dobrem luksusowym jest każde dobro opatrzone marką powszechnie uznawaną za luksusową na danym rynku lub takie, które ze względu na swoją specyfikę (unikalność, wysoką cenę itp.) nabiera luksusowego charakteru. W raporcie wykorzystano także dane firmy Credit Suisse, Cenatorium, Euromonitor International, Eurostat, Głównego Urzędu Statystycznego, Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego, Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego, Urzędu Lotnictwa Cywilnego, S&P Global Market Intelligence. Analiza została uzupełniona o wypowiedzi specjalistów z analizowanych w raporcie segmentów. Raport zwiera część pt. "Zrównoważony rozwój na rynku dóbr luksusowych w Polsce", która została przygotowana na podstawie badania przeprowadzonego przez KPMG w Polsce i firmę badawczą Norstat metodami CAWI (ang. Computer-Assisted Web Interviewing) i CATI (ang. Computer-Assisted Telephone Interviewing) w styczniu i lutym 2022 roku. Przebadanych zostało 31 przedstawicieli firm odpowiedzialnych za marketing w podmiotach działających na rynku dóbr luksusowych w Polsce. Uczestnikami badania byli przede wszystkim menedżerowie, dyrektorzy, członkowie oraz prezesi zarządów. Badanie zostało przeprowadzone wśród organizacji reprezentujących 10 segmentów branży dóbr luksusowych: Odzież, obuwie i akcesoria; Biżuteria i zegarki; Kosmetyki i perfumy; Dzieła sztuki; Usługi hotelarskie i SPA; Alkohole; Samochody; Nieruchomości; Samoloty; Jachty. Ponad połowa firm, które wzięły udział w badaniu osiąga w Polsce przychody przekraczające 100 mln zł rocznie.

Więcej informacji

***

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl,

tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676