• 1000

Nowa perspektywa finansowa, w II kwartale 2024 r. niesie za sobą szereg możliwości wsparcia przedsiębiorstw w zakresie transformacji energetycznej. Przede wszystkim wsparcie będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa planujące inwestycje w szeroko rozumianą efektywność energetyczną. Dodatkowo, wspierane będą również inwestycje w obszarze biometanu, biogazu, wodoru, a także stacji ładowania pojazdów nisko i zeroemisyjnych czy inwestycji w infrastrukturę ciepłowniczą i rozwiązania oparte na gospodarce o obiegu zamkniętym.

Ogłoszone

Kredyt Ekologiczny, Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Nabór wniosków skierowany jest do przedsiębiorstw (MŚP, small mid-cap, mid-cap). W ramach naboru wspierane będą działania z zakresu transformacji prowadzącej do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw, w tym termomodernizacji budynków oraz modernizacji/wymiany posiadanej infrastruktury na bardziej efektywną energetycznie.

Całkowita kwota wsparcia w ramach najbliższego naboru wynosi 660 mln zł. Dofinansowanie stanowi premię ekologiczną, która jest refundacją części kapitałowej kredytu ekologicznego, przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych inwestycji. Intensywność wsparcia zależy od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, sięgając nawet do 80%. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie może przekraczać 50 mln euro. Rozpoczęcie naboru wniosków planowane jest od 25 kwietnia 2024 roku do 25 lipca 2024 roku. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego.

OZE – źródło ciepła dla ciepłownictwa, Fundusz Modernizacyjny

Nabór wniosków skierowany jest do przedsiębiorstw, prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej. W ramach naboru wspierane będą inwestycje związane z budową lub przebudową źródeł energii odnawialnej o łącznej zainstalowanej mocy minimum 2MWt. Źródła energii odnawialnej objęte programem to pompy ciepła, kolektory słoneczne oraz geotermia, przeznaczone do produkcji energii cieplnej. Elementem projektu może być również przyłączenie do sieci ciepłowniczej, należącej do beneficjenta, lub instalacja magazynu energii, pod warunkiem że będzie on zintegrowany ze źródłem ciepła, realizowanym równolegle w ramach projektu. Aby zakwalifikować się do dofinansowania, instalacje muszą zapewnić, że co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce odnawialnej w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

Całkowita kwota alokacji wynosi 2 mld zł, z czego 570 mln zł przeznaczone jest na dofinansowanie w formie pożyczki, a 1,43 mld zł na dofinansowanie w formie dotacji. Dofinansowanie w formie pożyczki może wynieść do 70% kosztów kwalifikowanych. Natomiast dofinansowanie w formie dotacji może wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych. Nabór wniosków trwa od 16 kwietnia 2024 roku do 17 grudnia 2024 roku i odbywa się w trybie ciągłym, aż do wyczerpania dedykowanej puli środków. Wnioski o dofinansowanie należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Budowanie infrastruktury tankowania wodoru, Instrument „Łącząc Europę” - CEF 2 Transport – Alternative Fuels Infrastructure Facility

Nabór wniosków skierowany jest do podmiotów prywatnych i/lub publicznych, konsorcjów, posiadających siedzibę w krajach Unii Europejskiej lub w krajach stowarzyszonych. W ramach naboru wspierane będą działania obejmujące budowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dla pojazdów lekkich wzdłuż sieci TEN-T, budowę ogólnodostępnej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych dla pojazdów ciężkich wzdłuż sieci TEN-T, w tym na bezpiecznych parkingach oraz w węzłach miejskich sieci TEN-T. Budowę ogólnodostępnej infrastruktury tankowania wodoru dla pojazdów lekkich i/lub dla pojazdów ciężkich wzdłuż sieci TEN-T oraz w węzłach miejskich sieci TEN-T. Budowę infrastruktury tankowania wodoru dla transportu publicznego w węzłach miejskich sieci TEN-T. Elektryfikację oraz budowę infrastruktury ładowania i infrastruktury tankowania wodoru w portach morskich i śródlądowych sieci TEN-T. Elektryfikację naziemnych operacji lotniskowych oraz budowę infrastruktury tankowania wodoru w portach lotniczych sieci TEN-T. Budowę infrastruktury tankowania wodoru przeznaczonych dla lokomotyw manewrowych w terminalach kolejowych sieci TEN-T. Infrastrukturę bunkrowania amoniaku/metanolu. Infrastruktura powinna być strategicznie zlokalizowana na odcinkach dróg sieci TEN-T lub w maksymalnej odległości 3km dla stacji ładowania i 10 km dla stacji tankowania od najbliższego zjazdu z tej drogi. Ponadto, powinna dostarczać wodór w postaci ciekłej lub gazowej i co najmniej 1 tonę wodoru dziennie. Dodatkowo, infrastruktura powinna spełniać wymogi dotyczące dostępności przez 24h/7, zarówno dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej, jak i poprzez całodobową pomoc telefoniczną.

Całkowita kwota alokowana na dofinansowanie projektów wynosi 1 mld euro, a minimalna kwota o którą można wnioskować to 1 mln euro. Dofinansowanie może wynieść nawet do 70%. Istnieje również możliwość rozliczania projektów w formie ryczałtu. Pierwszy etap prekwalifikacji w Polsce, trwa do 15 maja 2024 roku Instytucją przyjmującą wnioski w ramach prekwalifikacji jest Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Planowane

Efektywność energetyczna, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Nabór wniosków skierowany jest do średnich i dużych przedsiębiorstw. W ramach naboru wspierane będą działania związane z modernizacją energetyczną budynków (innych niż mieszkalne), podniesieniem efektywności energetycznej procesów wytwórczych, zwiększeniem efektywności energetycznej systemów obiegu mediów w zakładach (tj. systemy zimnej lub gorącej wody, systemy sprężonego powietrza lub systemy wentylacji), ciągów transportowych oraz zwiększaniem efektywności energetycznej systemów pomocniczych, włączając w to kotłownie, układy odzysku ciepła z procesów przemysłowych lub oświetlenie. Oprócz tego projekty mogą obejmować instalację urządzeń OZE wraz z magazynami energii oraz instalację urządzeń do produkcji, magazynowania, tankowania lub transportu wodoru.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na ten nabór wynosi 188 mln zł. Ogłoszenie o naborze planowane jest w kwietniu 2024 roku. Wnioski o wsparcie należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Rozwój OZE, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Nabór wniosków skierowany jest do przedsiębiorstw. W ramach naboru wspierane będą działania polegające na budowie, przebudowie, modernizacji oraz rozbudowie infrastruktury OZE. W ramach tego naboru projektów wspierane będą inicjatywy związane z wytwarzaniem biometanu i jego przyłączenia do sieci gazowej a także budową lub rozbudową źródeł energii elektrycznej i/lub ciepła z biogazu, wraz z magazynami energii, oraz ich przyłączeniem do sieci. Dodatkowo, projekty będą obejmować infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie ciepła wytworzonego w skojarzeniu.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na ten nabór wynosi 300 mln zł. Ogłoszenie o naborze planowane jest w kwietniu 2024 roku. Wnioski o wsparcie należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Infrastruktura ciepłownicza, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko

Nabór wniosków skierowany jest do przedsiębiorstw. W ramach naboru wspierane będą działania z zakresu inwestycji w rozwój systemów ciepłowniczych i chłodniczych, włączając w to chłód systemowy. Oprócz tego preferowane będą projekty przyczyniające się do integracji energii z OZE. Dodatkowo projekty mogą uwzględniać budowę magazynów energii cieplnej lub elektrycznej – jest to dodatkowy, aczkolwiek nieobowiązkowy element projektu.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na ten nabór wynosi 800 ml zł. Planowany termin naboru wniosków od 27 maja 2024 roku do 29 lipca 2024 roku. Wnioski o wsparcie należy składać w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Inwestycje we wdrażanie technologii i innowacji środowiskowych, w tym związanych z GOZ, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Nabór wniosków skierowany jest do przedsiębiorstw MŚP. W ramach naboru wspierane będą działania w kierunku rozwoju i stymulowania lub stosowania zielonych technologii (związanych z gospodarką o obiegu zamkniętym). W szczególności wspierane będą projekty związane z: doskonaleniem gospodarki materiałowej, wzrostem efektywności energetycznej procesów produkcyjnych i operacyjnych, redukcją odpadów z procesów produkcyjnych i operacyjnych,  ponownym wykorzystaniem lub recyklingiem odpadów, redukcją emisji gazów cieplarnianych z procesów produkcyjnych i operacyjnych.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na dofinansowanie projektów wynosi 360 mln zł. Informacja o terminie rozpoczęcia naboru wniosków zostanie podana po opublikowaniu rozporządzenia pomocowego, do II kwartału 2024 roku. Instytucją przeprowadzającą konkurs jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Program Priorytetowy Wodoryzacja Gospodarki – Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem, Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Nabór wniosków o dofinansowanie przeznaczony jest dla przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych. W ramach naboru wspierane będą działania obejmujące projekty B+R, które skupiają się na rozwijaniu i modernizowaniu istniejących już jednostek zasilanych wodorem, wraz z przeprowadzeniem niezbędnych testów i prac projektowych uwzględniających rzeczywiste warunki eksploatacji. Takie projekty powinny być zakończone minimum demonstratorem 1:1. Oprócz tego fundusz wspiera inicjatywy, mające na celu zwiększenie mocy produkcyjnych dla innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem np. poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki.

Całkowita kwota wsparcia alokowana na dofinansowanie projektów wynosi 1,2 mld zł. Wielkość wsparcia jest uzależniona od wysokości kosztów kwalifikowanych, gdzie ich minimalna wartość powinna wynieść 10 mln zł. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 150 mln zł. Kwota pożyczki do 300 mln zł. Nabór wniosków planowany jest w terminie od 3 czerwca 2024 roku do 2 września 2024 roku.

 

Powyższe informacje publikowane są na dzień 18 kwietnia 2024 r. Z tego powodu, zastrzegamy, że po tym terminie mogą one ulec zmianie.

Podsumowanie

Opisane nabory wniosków oferują szerokie możliwości wsparcia dla przedsiębiorstw różnej wielkości. Dzięki wysokiej alokacji oraz obszernemu zakresowi wsparcia, mogą stanowić atrakcyjną ofertę dla klientów KPMG z różnych branż. W harmonogramie naborów na 2024 rok zostały zaplanowane również inne nabory w ramach transformacji energetycznej.

Podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia już teraz powinny rozpocząć prace nad opracowaniem koncepcji przedsięwzięć planowanych do zgłoszenia w ramach wniosków o wsparcie.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji.

Nasz Zespół pomoże Państwu w przygotowaniu projektu od etapu wstępnej koncepcji, przez opracowanie wniosku o wsparcie, etap oceny, aż po poprawne rozliczenie poniesionych wydatków.

Zapraszamy do kontaktu zarówno w zakresie powyższych naborów, jak również innych planowanych przedsięwzięć (w tym w obszarze przedsięwzięć związanych z rozwojem przedsiębiorstwa czy działalnością badawczo-rozwojową).

Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także

Jak możemy pomoć?