Tax Alert: Program priorytetowy - Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji.

Nabór wniosków odbywać się będzie w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji.

  • 1000

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) przedstawił do konsultacji społecznych projekt programu priorytetowego „Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3”.

Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Program realizowany będzie w latach 2024-2029, w tym:

  • okres zawierania umów trwać będzie do 31.12.2028 r.,
  • okres wydatkowania środków trwać będzie do 30.06.2029 r.

Nabór wniosków odbywać się będzie w trybie ciągłym w latach 2024-2028 lub do wyczerpania alokacji.

Sposób składania i rozpatrywania wniosków określony zostanie w dokumentach naboru, które zamieszczone będą na stronie internetowej NFOŚiGW.

Dofinansowanie udzielane będzie na wyszczególnione w programie koszty związane z zakupem lub leasingiem nowego zeroemisyjnego pojazdu kategorii N2 lub N3.

Pojazd zeroemisyjny to pojazd wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania lub energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych.

Do kategorii N2 zalicza się pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t.

Do kategorii N3 zalicza się pojazdy zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków i mające maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t.

Podatek od towarów i usług (VAT) będzie uznawany za koszt kwalifikowany tylko wówczas, gdy będzie on faktycznie i ostatecznie ponoszony przez Beneficjenta, a Beneficjent nie będzie mieć prawnej możliwości odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług. Podatek VAT, który można odliczyć, nie będzie mógł być uznany za kwalifikowany, nawet jeżeli nie został faktycznie odzyskany przez Beneficjenta.

Konsultacje trwają od 26.01.2024 r. do 05.02.2024 r.

Ze szczegółami Programu można zapoznać się na stronach rządowych: Wsparcie zakupu lub leasingu pojazdów zeroemisyjnych kategorii N2 i N3 - Fundusz Modernizacyjny

Wyślij zapytanie ofertowe

Zobacz także