17 listopada 2022 r. opracowany został projekt przepisów krajowych wdrażających:

 • Dyrektywę 2019/790 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym oraz zmiany dyrektyw 96/9/WE i 2001/29/WE (DSM) oraz
 • Dyrektywę 2019/789 z dnia 17 kwietnia 2019 r. ustanawiającą przepisy dotyczące wykonywania praw autorskich i praw pokrewnych mające zastosowanie do niektórych transmisji online prowadzonych przez organizacje radiowe i telewizyjne oraz do reemisji programów telewizyjnych i radiowych oraz zmieniająca dyrektywę Rady 93/83/EWG (SATCAB II).

Dyrektywa DSM (Digital Single Market) ma na celu ujednolicenie regulacji dot. eksploatacji utworów i w dużej mierze dotyczy rynku cyfrowego, dyrektywa SATCAB II dotyczy natomiast rozpowszechniania materiałów radiowych i telewizyjnych na obszarze całej Unii Europejskiej.

Zmiany Prawa Autorskiego przewidziane w projekcie obejmują między innymi:

 • zmianę regulacji dotyczącej reemisji, mającą na celu jej ujednolicenie, poprzez objęcie obowiązkiem pośrednictwa organizacji zbiorowego zarządzania przy zawieraniu umów licencyjnych na emisję wszystkich reemitentów (tj. nie tylko operatorów sieci kablowych) oraz wszystkich form reemitowanych utworów (tj. również programów radiowotelewizyjnych udostępnionych drogą wprowadzenia bezpośredniego (tzw. direct injection));
 • wprowadzenie przepisów dotyczących działalności dostawców usług udostępniania treści online oraz uzupełnienie ustawy o definicję tego podmiotu;
 • wprowadzenie wyłączenia od stosowania tzw. „klauzuli bestsellerowej”, umożliwiającej podwyższenie wynagrodzenia dla twórcy, która w nowym stanie prawnym nie znajdzie zastosowania do umów zawieranych z organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub z niezależnym podmiotem zarządzającym;
 • przyznanie twórcom prawa do otrzymywania informacji o przychodach za korzystanie z utworu jakie otrzymują osoby na które dany twórca przeniósł prawa majątkowe, bądź którym udzielił licencji;
 • zmiana uprawnień twórcy w sytuacji, gdy nabywca praw autorskich nie przystępuje do rozpowszechniania utworu w terminie uzgodnionym: w takim przypadku twórca może wyznaczyć termin dodatkowy, po upływie którego może od umowy odstąpić, bądź ją wypowiedzieć; w nowym stanie prawnym uprawnienie do odstąpienia lub wypowiedzenia umowy będzie przysługiwało każdorazowo po upływie 10 lat (w przypadku utworów architektonicznych termin ten wyniesie 20 lat);
 • uzupełnienie regulacji dotyczącej praw współtwórców utworu wizualnego oraz artystów wykonawców, o możliwość otrzymania wynagrodzenia z tytułu publicznego udostępniania utworu;
 • przyznanie artystom wykonawcom utworów muzycznych oraz słowno-muzycznych nowego uprawnienia zgodnie z którym należy im się wynagrodzenie z tytułu publicznego udostępnienia utrwalenia artystycznego wykonania, które w dotychczasowym stanie prawnym im nie przysługiwało;
 • przyznanie wydawcom publikacji prasowych nowego prawa pokrewnego do zwielokrotniania i udostępniania publikacji m.in. w serwisach internetowych oraz wprowadzenie obowiązkowego podziału przychodów z tego tytułu pomiędzy wydawców a autorów treści w stosunku po 50%.

Projekt jest na etapie zgłaszania uwag przez Komitet do Spraw Europejskich.

Kancelaria KPMG Law świadczy usługi obejmujące w szczególności:

 • analizy dotyczące kwestii zastosowania nowych przepisów do działalności poszczególnych klientów;
 • opinie w zakresie nowych obowiązków wynikających z nowelizacji dla poszczególnych podmiotów, w tym działających na rynku prasy (w postaci tradycyjnej jak i internetowej);
 • przegląd i dostosowanie brzmienia regulaminów i treści na stronach internetowych do wymogów wynikających z nowelizacji.