IGI Alert: Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) uzyskały akceptację Komisji Europejskiej

Wydanie decyzji kończy etap negocjacji i pozwala na uruchomienie środków europejskich dla przedsiębiorców.

Wydanie decyzji pozwala na uruchomienie środków europejskich dla przedsiębiorców.

27 września 2022 r. zatwierdzony został przez Komisję Europejską program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Wydanie decyzji kończy etap negocjacji i pozwala na uruchomienie środków europejskich dla przedsiębiorców. Budżet programu w wysokości niemal 8 mld EUR dostępny będzie do końca 2027 r.

Cel Programu

Program FENG stanowi kontynuację programu Inteligentny Rozwój i jego najbardziej popularnych konkursów, oferujących wsparcie na tworzenie centrów badawczo-rozwojowych, prowadzenie prac B+R (tzw. Szybka ścieżka), kreowanie innowacji w wielu sektorach (m.in. branża automotive, farmacja, IT, recykling, tekstylia, drony), z których firmy mogły korzystać w latach 2014-2020.

Celem programu jest dalsze zwiększanie potencjału polskiej gospodarki w zakresie badań i innowacji oraz wykorzystanie zaawansowanych technologii

Obszary wsparcia

FENG cechuje się nowym, kompleksowym podejściem do potrzeb przedsiębiorcy w zakresie prowadzenia prac B+R i wdrożenia ich wyników. Tzw. tailor-made support pozwala na uzyskanie wsparcia na kompleksowe projekty parasolowe składające się z modułów:

 • Prace badawczo-rozwojowe;
 • Wdrażanie innowacji;
 • Rozwój infrastruktury B+R;
 • Promocja zagraniczna produktów i usług przedsiębiorstwa;
 • Rozwój kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem;
 • Cyfryzacja;
 • Zazielenianie przedsiębiorstw.

Forma wsparcia

W programie zaproponowano szeroki wachlarz form wsparcia:

 • Dotacje (do 80% dla mikro- i małych przedsiębiorców, do 75% dla średnich przedsiębiorców, do 65% dla dużych przedsiębiorców);
 • Wsparcie zwrotne lub wsparcie łączące finasowanie zwrotne z dotacjami, w tym:
 • Instrumenty kapitałowe;
 • Instrumenty gwarancyjne;
 • Dotacje warunkowe (finansowanie o charakterze częściowo zwrotnym).

Każdy z rodzajów finansowania będzie dostosowany do specyfiki projektów. W przypadku wsparcia dla przedsiębiorców wszystkie moduły, z wyjątkiem modułu dotyczącego wdrożeń wyników prac B+R, finansowane będą w formie dotacji.

Budżet Programu

Całkowity budżet Programu wynosi 7 973 mln EUR, z czego 4 358 mln EUR skierowane zostanie bezpośrednio do przedsiębiorców.

Pozostałe środki skierowane zostaną na:

 • 2,65 mld EUR – budowanie i wspieranie otoczenia związanego z tworzeniem innowacji;
 • 800 mln EUR – wspieranie ochrony środowiska;
 • 160 mln EUR – podnoszenie kompetencji.

Kto będzie mógł ubiegać się o wsparcie?

 • Przedsiębiorstwa, niezależnie od wielkości;
 • konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców oraz innych podmiotów;
 • uczelnie wyższe, instytuty, centra badawcze;
 • organizacje pozarządowe.

Podsumowanie

Akceptacja programu oznacza, iż w najbliższym czasie mogą zostać uruchomione nabory projektów. Podmioty zainteresowane pozyskaniem wsparcia już teraz powinny rozpocząć prace nad opracowaniem koncepcji przedsięwzięć planowanych do zgłoszenia w ramach wniosków o dofinansowanie.

Jak możemy pomóc?

Doradcy KPMG z grupy Innowacji, Ulg i Dotacji posiadają wieloletnie doświadczenie w doradztwie przy skutecznym pozyskiwaniu wsparcia finansowego w postaci ulg i dotacji.

Nasz Zespół pomoże Państwu w przygotowaniu projektu od etapu wstępnej koncepcji, przez opracowanie wniosku o dofinansowanie, etap oceny, aż po poprawne rozliczenie poniesionych wydatków.